geloof er bestaat meer tussen hemel en aarde Wat er allemaal op de site staat is de waarheid. Er is niks verzonnen. Maar ja de keuze is aan u.
Adverteren

geloof
Actualiteit / Actualiteit algemeen

Link ruilen


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Adverteren
Link plaatsen

 Gerelateerd
Geloof.backlinkplaatsen.nl
Geloof.overzichtje.nl
Geloof.velelinkjes.nl
Geloof.zoekeensop.nl
Geloof.stars-online.nl
Geloof.startworld.nl
Geloof.linkthema.nl
Geloof.nmvv.nl
Link plaatsen op deze pagina

 teller


 diversen sites
Hier onderstaan diversen sites

boek online
goed zien
lees u graag een boek of tijds
speuren naarrrrrr
diversen e.books op deze site
Groot aantal advertenties betr
28 Realistische routeplanner
de site is bestemd voor jonge
Wekelijks nieuwe wok recepten
o.a radio break-top 40 tv-you
het sprookje
van alles wat
spelletjes
wilde westen
de weg in de zorg
de sterren aan de hemel of de
Kijk bij 'n verre familie of
ik geloof
webshop tweedehands
Verschillende sites verzameld

 Neem bijvoorbeeld
Neem bijvoorbeeld de tweede wereld oorlog en de zuivering die daar plaats vond. Neem bijvoorbeeld de balkan oorlog. Die zijn allemaal in naam van het geloof uit gevoerd. Door massa hypnose kan dus iemand het volk achter zich krijgen. Door middel van vlaggen en trom geroffel en het beloofde zullen de mensen hem steunen en volgen. En dan krijg je de vraag ; waarom,waarom laat god dit toe. Het antwoord is simpel. God heeft de mensen vrije keus gegeven ook over het doen en laten. Maar toch moet de mens over zijn doen en laten verantwoording afleggen. En nog steeds vallen de granaten ergens op de wereld en dat zal nooit stoppen. ONMACHT VAN DE MENS ZELF. ONMACHT; Geen ruzie kunnen afwenden. Geen vuist kunnen maken. Iemand zien lijden. De pijn niet weg kunnen nemen. Maar waarom voel je eigen onmachtig een mens heeft ook een wil,wilskracht om die onmacht weg te nemen. Je kan altijd een troost zijn. Je kan altijd iemand ondersteunen. HET VERDRIET VAN DE MENS. Je kan huilen van geluk. Je kan huilen van verdriet. Ook bij het verdriet van de mens komen vele waarom vragen naar buiten maar ook in het normale leven komen die vragen voor. Parapsychologie / Religie. Ik wil u wel even er op wijzen dat parapsychologie /religie apart staan,omdat de parapsychologie zich niet bezig houd met het geloof,omdat iedere geloof een apart hoofdstuk is. Maar wat ik nog wel even kwijt wil is dit. God . sprak tot de mensen;smeed uw wapens om tot gereedschap en bewerkt uw akkers. Ook gaf hij de mensen de vrije keuze en met de woorden gebruik die keuze voor het goede en verweer het slechte.


 VROUWEN EN ‘DE VLOEK’
VROUWEN EN ‘DE VLOEK’ 15 Januari 2010 In de laatste publicatie op de website werd Gods openbaring aan de Kerk behandeld betreffende Zijn ‘Elia die komen zal’ in deze eindtijd. Zoals gezegd is aan mij de opdracht gegeven om deze taak in haar volledigheid te vervullen; niet als een ‘type’, zoals gedeeltelijk door Johannes de Doper en Mr. Herbert W. Armstrong werd vervuld. God brengt nu beide rollen van deze ‘types’ samen in een volledige en finale vervulling, die de tweede komst van Zijn Zoon als de Messias (de Christus, de geordineerde Heerser) zal inleiden. Deze publicatie kan bij lange na niet de opwinding over deze openbaring die God nu geeft weergeven, over wat Zijn doel is en wat de betekenis is van de uitdrukking ‘het herstel van alle dingen’ in de opdracht aan de eindtijd-Elia. Het gaat over een ‘werk’ dat God aan het doen is in en door Zijn menselijke instrumenten, en dit voornamelijk door Zijn Kerk. Opdat iedereen een veel groter begrip zou krijgen van de inspiratie, de echte waarheid en de opwinding over wat Gods nu openbaart, raad ik eenieder van u aan (indien je dit al niet reeds gedaan hebt) om te luisteren naar meer over deze nieuwe waarheid zoals die behandeld wordt in de preek van 26 December 2009 getiteld ‘Restoring All Things’ alsook in de huidige prekenserie ‘Ordinations and Baptism’.


 Spijkers op Laag Water Zoeken
Spijkers op Laag Water Zoeken De talloze groepjes die zich gevormd hebben in de verstrooiing na de apostase van de Wereldwijde kerk van God die plaatsvond op 17 December 1994, zijn nu druk bezig met te reageren op datgene wat God momenteel door mij als Zijn eindtijd-Elia aan de Kerk openbaart. Ze zijn er snel bij om spijkers op laag water te vinden teneinde datgene wat God nu openbaart te ridiculiseren en te verwerpen. Velen zijn precies als de Farizeeën destijds, die er altijd snel bij waren om alles wat Jezus Christus ook maar onderwees af te kraken. Zij kookten van woede bij de gedachte dat God zou werken met of zulke dingen zou openbaren door een mens als Jezus Christus. Maar in werkelijkheid veroordeelden zij de ware Zoon van God, hun eigen Pascha-lam. Vandaag de dag is het niet anders. Een groot deel van de leiders en leden van deze organisaties kunnen zich nauwelijks inhouden van blijdschap, omdat zij hierin duidelijker dan ooit te voren het klare bewijs menen te zien, dat ik niet van God kan zijn…en toch ben ik dat wel (van God)! Precies datgene waar zij zich nu tegen verzetten, is de waarheid die hen zou kunnen helpen om te ontkomen aan dat wat komen gaat. Zij die blijven weigeren zich te bekeren en te luisteren naar wat God hen verteld, zullen niet zo gezegend zijn om het ‘beloofde land’ in te gaan waarvan reeds zo lange geleden geprofeteerd werd Het Millennium is bijna aangebroken, en slechts een klein percentage zal toegestaan worden om het in te gaan. Maar de meesten zullen moeten wachten op een tijd in de toekomst, wanneer zij ‘geestelijk wakker gemaakt’ zullen worden nadat zij fysiek opgewekt zullen worden, in de laatste honderd jaar voor de mensheid. Net zoals de Farizeeën de gedachte dat Christus de Messias zou zijn gehaat hebben, verafschuwen de meesten van de Kerk die verstrooid werd evenzeer de mogelijkheid dat ik de ‘Elia die komen zal’ zou zijn, laat staan één van de twee eindtijdprofeten en Getuigen van God. Toch is dit waar! Het is een vaststaand feit dat zovelen niet kunnen aanvaarden. Menselijke hoogmoed is een beschamend iets. Net als de Farizeeën, die wisten dat er waarheid lag in wat Jezus Christus zei maar weigerden naar Hem te luisteren omdat Hij hun autoriteit dreigde te ondermijnen en eveneens hun geloof dat zij de ware hoeders van het woord van God waren, zijn er ook vele verstrooide groepen en hun leiders die vandaag de dag diezelfde misleide houding en geest in zich dragen.


 Mr. Armstrong was een ‘type’ van de Elia
Mr. Armstrong was een ‘type’ van de Elia. Mr. Armstrong vervulde tevens een deel van het ‘type’ van de ‘Elia die komen zal’ zoals dit geprofeteerd staat in het Oude Testament, en zoals geprofeteerd werd door Jezus Christus Zelf. Jezus Christus openbaarde dat Johannes de Doper een ‘type’ was van de ‘Elia die komen zal’. Hij was iemand die gezonden was om de weg voor te bereiden voor de eerste komst van Jezus Christus, als een stem roepende in de fysieke wildernis van Judea. Velen kwamen naar Johannes om een doop tot bekering te ontvangen, naarmate zij meer en meer naar de komst van de Messias uitkeken. Zij wisten niet dat Zijn eerste komst bedoeld was om als het Pascha Lam opgeofferd te worden voor de gehele mensheid. Er verscheen een engel van God aan Zacharia die openbaarde aan hem dat hij en zijn vrouw Elisabeth een zoon zouden krijgen, en dat zij hem Johannes moesten noemen. Zacharia werd verteld dat Johannes (later Johannes de Doper) velen tot God zou roepen, en dat hij zulks zou doen in de geest en met de kracht van Elia. Eveneens werd van hem gezegd dat hij een instrument zou zijn om de harten van de vaders (het geloof , de leringen van de stamvaders) tot de kinderen (de nakomelingen van de voorvaders) te keren, en de ongehoorzamen (zij die later tot Johannes zouden voor de doop) tot de wijsheid van de rechtvaardigen (de voorvaderen die Gods wegen naleefden en aan Israël onderwezen) teneinde een volk voor te bereiden voor de Heere (honderden werden gedoopt op Pinksteren van 31 na Christus toen de Kerk werd opgericht, d.i. het geestelijke lichaam van Christus. Toen Jezus sprak over Johannes de Doper, die zou komen in de geest en met de kracht van Elia, maakte Hij in het voorgaande vers een duidelijk onderscheid betreffende datgene wat niet op Johannes van toepassing zou zijn: “Elia zal eerst komen en alle dingen herstellen.” (Mattheus 17:11). Johannes de Doper werd niet door God gebruikt om ook maar iets te ‘herstellen’. Maar wij zagen wel dat Herbert W. Armstrong op een zeer unieke manier werd gebruikt om de waarheid aan de Kerk te ‘herstellen’; waarheid die tijdens het Sardis tijdperk verloren gegaan was (zij hadden slechts 3 fundamentele waarheden behouden). God zegt over Sardis dat zij geestelijk dood waren omdat zij jarenlang gestadig verzwakt waren, doordat zij vele fundamentele waarheden van God teloor hadden laten gaan. De Kerk was zo verzwakt dat zij op het punt stond volledig uit te sterven. God verhinderde dat zij ter ziele zou gaan door Herbert W. Armstrong en zijn vrouw Loma te roepen en aan te stellen om verloren waarheid aan de Kerk terug te geven. Mr. Armstrong staat bekend voor het herstellen van 18 fundamentele waarheden van God die noodzakelijk waren voor de Kerk (voor verlossing/redding) teneinde terug opgewekt en in geestelijke kracht hersteld te worden. God herstelde zo 21 fundamentele waarheden aan Zijn Kerk. Indien God Mr. Armstrong niet aangesteld had, dan zou de Kerk vandaag de dag niet bestaan. De Kerk kreeg de geestelijke drijfkracht die zij nodig had om voorwaarts gekatapulteerd te worden teneinde de apostase (de grote afvalligheid) te kunnen overleven, die na de dood van Mr. Armstrong zou volgen. Een van de grootste worstelingen voor de Kerk na de apostase, was om opnieuw alle 21 waarheden te achterhalen en te herstellen aan de Kerk. De Kerk kreeg de geestelijke drijfkracht die zij nodig had om voorwaarts gekatapulteerd te worden teneinde de apostase (de grote afvalligheid) te kunnen overleven, die na de dood van Mr. Armstrong zou volgen. Een van de grootste worstelingen voor de Kerk na de apostase, was om opnieuw alle 21 waarheden te achterhalen en te herstellen aan de Kerk. Zovelen van deze waarheden waren ofwel achterwege gelaten of afgezwakt door de verstrooide organisaties, die zich vormden na de verwoesting van de tempel, na de afvalligheid. Toen Mr. Armstrong begon te zien dat hij door God gebruikt werd om een ‘type’ van de ‘Elia die Komen Zal’ te vervullen, toonde God hem eveneens dat hij een ‘type’ van Zerubbabel was. Dit verwijst naar het heropbouwen van de tempel nadat zij verwoest was. God gebruikte Mr. Armstrong inderdaad als een ‘type’ van Zerubbabel om de tempel wederom te bouwen, de Kerk van God, nadat zij bijna uitgestorven was tijdens de Sardis era. En het zou eenieder duidelijk moeten zijn dat net zoals Johannes de Doper, ook Mr. Armstrong een profetisch ‘type’ van de ‘Elia die Komen Zal’ vervulde. Nochtans twijfelen ex-dienaren en evangelisten van Gods Kerk sterk aan deze grote waarheid…of verwerpen haar geheel!


 TIJD, TIJDEN EN EEN HALVE TIJD
TIJD, TIJDEN EN EEN HALVE TIJD 20 JUNI 2009 Terwijl ik dit bericht schrijf , moet ik toegeven dat ik meer en meer ontzag voor God krijg naarmate ik de verdere ontplooiing van deze laatste fase van de eindtijd zie voltrekken. Wat we nu ervaren is werkelijk verschillend van wat de Kerk eens meende dat er zou gebeuren in die periode die we de ‘grote verdrukking’ noemde. Daardoor geloofde ik zelfs dat deze periode meteen met grote fysieke verwoesting zou beginnen. Die verwoesting zal echter nog komen, en zij zal maar al te snel over ons komen. Er is geen haast bij! Doordat de tijd voor het vernederingproces van de verstrooide naties van Israël nu verlengd is, wat zal leiden tot de ‘redding’ van meer mensen, zullen velen nu steeds grotere financiële moeilijkheden het hoofd moeten bieden naarmate bedrijven steeds grotere aantallen werknemers zullen ontslaan, op lonen en extra legale voorwaarden zullen gaan besparen, en ook de werkuren zullen reduceren. Hoewel deze beproevingen moeilijk zullen zijn, zijn zij pover en niets in vergelijking met de omstandigheden waarin we nu zouden geleefd hebben indien die grote verwoestingen nu reeds hadden plaatsgevonden. We mogen werkelijk heel dankbaar zijn dat de Tweede Trompet nog niet geschald heeft, en dat zij nu zelfs nog langer uitgesteld kan worden. De planning is dat de laatste preek op de Laatste Grote Dag van het Feest zal gaan over het onderwerp ‘Tijd, Tijden en een Halve Tijd’. God begint ons een helderder begrip te geven van datgene wat Hij aan het bewerkstelligen is betreffende een ‘nieuw’ belangrijk inzicht in het belang dat deze uitdrukking heeft voor de eindtijd. Doordat Gods Kerk een speciale vasten gehouden heeft in Januari van dit jaar, zijn er verschuivingen geweest van sommige profetische gebeurtenissen binnen het kader van de vervulling van ‘Tijd, Tijden en een Halve Tijd’.


 IdeaCity:
IdeaCity: Een goede week geleden (op Donderdagochtend) had ik interviews met twee radiozenders in Toronto (Canada), omdat er ter gelegenheid van de speciale tiende editie van IdeaCity, vele van de uitgenodigde sprekers vooraf geïnterviewd werden. Dit is het begin van een nieuwe fase van erkenning van Gods twee eindtijdgetuigen (hoewel nog steeds op zeer kleine schaal op dit moment). Dit is inderdaad een unieke en zeer welkome ervaring. In plaats van ontvangen te worden met houdingen die uitdagend, confronterend, ongelovig, onrespectvol en bij tijd en wijle neerbuigend waren, lijkt er werkelijk een verandering op te treden in deze..waardoor de boodschap (en de boodschapper) met meer respect worden behandeld. Natuurlijk zullen die andere houdingen altijd aanwezig blijven, maar naarmate God met grotere aantallen mensen begint te werken, door een proces waarin Hij hen dichter tot de waarheid trekt, zal Zijn boodschap (en zullen de boodschappers) met meer soberheid en oprecht respect ontvangen worden. Dit is het natuurlijke verloop van een verandering in houding, die teweeg gebracht wordt door de manier waarop God met mensen werkt om hen dichter tot Hem te roepen. De houding van mensen gaat veranderen wanneer ditzelfde proces de menselijke natuur helpt om zich te vernederen en haar in staat stelt om te gaan ‘zien’ wat de waarheid is en de hoop op een nieuwe toekomst. Op dit moment werkt God reeds met miljoenen mensen, die door Hem geroepen zullen worden gedurende de verscheidene stadia in de komende paar jaren. Hoewel zij alsnog niet specifiek geroepen zijn (hun geest ten ‘volle’ geopende voor de waarheid), werkt God reeds met hen en si Hij een proces in hun begonnen dat hn reeds voorbereid op die roeping. Het zal zeer interessant zijn om te zien welke deur of deuren God zal openen naar aanleiding van deze unieke uitnodiging voor het geven van een toespraak in Toronto. Het doet me denken aan de uitnodigingen die Mr. Armstrong kreeg die op hun beurt leidden tot weer grotere gelegenheden om het evangelie te prediken (wat zijn opdracht was). Op deze sabbat in Toronto zal ik de huidige serie onderbreken en een speciale preek geven rondom de gebeurtenissen op IdeaCity, en ook over waar we ons bevinden in de reeks van gebeurtenissen betreffende de Donders en de periode van de Eerste Trompet waarin we ons nog steeds bevinden.


 De regering en de economie
De regering en de economie van de Verenigde Staten staan op het punt om te imploderen, waarbij zij het hele systeem onder zijn eigen gewicht zullen doen instorten. Alle pogingen om instortende ondernemingen te stutten met ingrepen van overheidswege of met positieve peptalk op Wall Street, zullen niet alleen falen, maar zij zullen nog extra olie op het vuur werpen van de definitieve catastrofale gebeurtenissen die tot de ondergang van de Verenigde Staten als wereldmacht zullen leiden. Vele naties reppen zich om andere middelen te vinden om te overleven dan te vertrouwen op de stabiliteit van de VS en haar munteenheid, zoals zij in het nabije verleden altijd deden. China is bezig om over de hele wereld in versneld tempo en wijselijk (vanuit hun standpunt bekeken) Amerikaanse dolars te dumpen voor grondstoffen. Zij willen niet langer Amerikaanse dollars omdat zij de ‘tekens aan de wand’ zien. Ik raad eenieder aan om het laatste deel van mijn bericht gedateerd 6 Maart nog eens grondig te lezen, te beginnen bij de subtitel ‘It’s the economy stupid!’. Alle hoop en dromen die velen in de VS gekoesterd hebben betreffende overheidsingrijpen en de rijzen van de ster va de aandelenmarkten…staan op het punt om als een zeepbel uit elkaar te spatten. Zo’n misplaatst vertrouwen in de regering en het herstel van de economie, maakt deel uit van de profetische vervulling die volgt op het schallen van de Eerste Trompet. Alle hoop en vertrouwen in die zaken staat op het punt om de kop ingeslagen te worden, en zulks speelt een belangrijke rol in het vernederingsproces van de gehele natie.


 GODS TWEE GETUIGEN
Met grote bezorgdheid en een bezwaard gemoed ben ik begonnen een tweede boek te schrijven. Mijn eerste boek 'de Geprofeteerde Eindtijd' werd ongeveer anderhalf jaar geleden gepubliceerd. Het werd in meer dan 100 landen uitgegeven. Dat boek beschreef de geprofeteerde eindtijdverwoesting die op het punt staat over deze aarde te komen. Het voorspelt Wereldoorlog III en de val van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Groot- Brittannië en een groot deel van West Europa. Sommige van deze gebeurtenissen en andere geprofeteerde conflicten zullen verder in dit boek meer gedetailleerd besproken worden, alhoewel zij niet de hoofdzaak van dit boek uitmaken. Er bestaan veel fictie boeken en films over apocalyptische gebeurtenissen die tot een massale vernietiging op aarde leiden. Als oorzaak voor deze vernietiging worden gewoonlijk menselijk falen, natuurrampen en soms ook een buitenaardse invasie genoemd. Dit Non-fictie boek openbaart een combinatie van deze drie gebeurtenissen, die tot een enorme vernietiging van het grootste deel van deze aarde en haar bevolking, zullen leiden


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 7
Het teken van een vrouw in barensnood houdt een veelvoud van natuurrampen en terroristische aanslagen in, die qua omvang en intensiteit zullen blijven toenemen. Afzonderlijk zijn ze niet van betekenis, maar bij elkaar opgeteld zijn ze dat wel! Nog veel meer specifieke gebeurtenissen zullen volgen, en vele daarvan zullen meer uitgebreid in de volgende hoofdstukken beschreven worden. Een van deze gebeurtenissen werd reeds ten dele vermeld - de vernietiging van één derde van de Verenigde Staten. Het Antwoord Nogmaals, de rode draad die door de interviews heen liep was "Waarom zou iemand meer geloof hechten aan u dan aan anderen?". En inderdaad, waarom zou men geloven wat er in dit boek geschreven staat? Daar gaat het om! Mensen kunnen deze dingen niet geloven zonder bewijs. Daarom heeft God ervoor gekozen om de eindtijdgebeurtenissen op Zijn specifieke manier te openbaren. Door de eeuwen heen zijn de mensen over God belogen. Dit onderwerp zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. Niet alle religies van de wereld kunnen gelijk hebben over God. Ze kunnen niet allemaal waar zijn. De juiste omschrijving van 'waarheid' laat overduidelijk weten dat slechts één ding waar kan zijn. Slechts één weg kan Gods weg zijn. Dit is een groot dilemma voor de mens. Als de Katholieken het bij het rechte eind hebben met wat zij leren, dan zitten alle Protestanten fout. Als één Protestantse groepering in het bijzonder gelijk heeft, dan zitten de Katholieken fout, evenals alle andere Protestantse groeperingen. Als het Judaïsme waar is, is het gehele Christendom vals. En als 2008 – Gods Laatste Getuigenis


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 13
Dit wonder van God, de uittocht van een hele natie uit Egypte, bracht een golf van angst in de wereld teweeg. God zal nogmaals de mensheid laten zien wat de gevolgen van opstandigheid tegen Hem zijn. De Almachtige God gaat 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur op aarde beëindigen. Wat God door middel van Mozes deed is kleinschalig in vergelijking met wat Hij zal doen door Zijn twee eindtijdprofeten, ook de Twee Getuigen genoemd. Hopelijk zult u het grote belang van wat in dit boek geschreven staat, en wat er op het punt staat te gebeuren, gaan inzien. Het Belang van Twee Getuigen God zal de macht en het aanzien van Zijn twee eindtijdprofeten doen toenemen, zoals Hij nog nooit eerder met één van Zijn profeten heeft gedaan. Bijna een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën van God en bijna 80% van die profetieën hebben betrekking op deze eindtijd. De hoofdmoot van de taak van deze twee getuigen speelt zich tijdens de laatste drie en een half jaar van deze eindtijd af - de meest gewichtige tijd in de gehele menselijke geschiedenis. Dit laatste tijdperk vormt het hoogtepunt van Gods reddingsplan, dat zijn toppunt bereikt tijdens deze overgangsperiode van het ene tijdperk in het andere. Wanneer deze periode achter de rug zal zijn, zal dit goed nieuws voor de hele aarde en de gehele mensheid betekenen. De overgangsperiode zal echter afgrijselijk zijn! Het merendeel van de profetieën die door de profeten uit lang vervlogen tijden worden gegeven, inclusief Jezus Christus' profetieën, zijn voor onze tijd bestemd. De oude profeten zouden


 Gods Laatste Getuigenis 23
Maar de boodschap van het boek zal uitgaan en in kracht toenemen, naarmate de gebeurtenissen in de wereld toenemen. Het vermogen van de mens om zichzelf te vernietigen zal teniet worden gedaan. De onderdrukking die mensen elkaar aandoen zal een halt toegeroepen worden. Er zal een wereld van ongekende vrede volgen. Kunt u zich een wereld zonder oorlog en onderdrukking voorstellen? Een wereld waar mensen en ondernemingen samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren? Een wereld met één godsdienst, en één regering? Een wereld waar iedereen in een regeringsfunctie rechtvaardig handelt, in plaats van politiek te bedrijven en eigengewin na te streven? Dat is het goede nieuws dat achter alle ellende die eerst over deze aarde moet komen, ligt. Moge God die tijd bespoedigen! Een Laatste Zaak Sommige interviews en ook talrijke binnengekomen reacties gingen over een vraag die hier beantwoord dient te worden. Die bezorgdheid betrof vooral de timing van de eindtijd. Dit onderwerp werd op verschillende manieren benaderd maar het kwam altijd neer op de vraagstelling: "Is het niet zo dat geen mens de tijd, noch de ure kent van deze zaken?". Nogmaals, de vraag werd op verscheidene manieren gesteld. Sommigen hielden zich meer aan de feitelijke Bijbelse verklaringen dan anderen, maar de meesten stelden deze vraag als een simpel en algemeen feit. Waar sommigen dit oprecht naar voren brachten, werd het door de meesten veeleer als argument opgeworpen. Zij die deze verklaring als argument opwierpen deden dit om mij als profeet in diskrediet te brengen. Want als ik


 Gods Laatste Getuigenis 29
begon toen Jezus Christus de Zegels van Openbaring opende: het eerste Zegel op 17 December 1994. Het scepticisme dat uit deze interviews over 'De Geprofeteerde Eindtijd' naar voren kwam valt zeker te begrijpen. Maar God gaat nu beginnen dat scepticisme uit de wereld te helpen, vooral wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt. U kunt deze interviews beluisteren op de volgende website: www.the-end.com De mens is vandaag de dag niet gewend aan de manier waarop God door Zijn profeten werkt. Men begrijpt de reden die er achter zit niet, maar van één ding kunt u zeker zijn: "De Here God doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten." (Amos 3:7)


 Gods Laatste Getuigenis 34
Waarom Zoveel Verwarring? Misleiding ligt aan de basis van alle problemen die ertussen de landen en religies van deze wereld bestaan. Wat is de waarheid (als die er al is!) en wat is de leugen? Waar je ook leeft op aarde, je bent je hele leven lang belogen geweest. Dit geldt zowel op het werk, als in de politiek tot op regeringsniveau. Ook in families en de gemeenschap, maar het geldt vooral voor de godsdienst. Wie heeft er gelijk, en heeft er wel iemand gelijk wanneer het op godsdienst aankomt? Wanneer het over dit onderwerp gaat, denkt dan over het algemeen niet iedereen dat hij of zij juist zit? En als er één het bij het rechte eind heeft, zijn dan niet automatisch alle anderen fout? Waarheid is de grondslag voor dit onderwerp. Per definitie kan er maar één waarheid zijn, wanneer het over God en Zijn weg gaat. Het kan niet, dat er vele uiteenlopende ideeën over God en Zijn woord bestaan, die allen waar zijn. Slechts één kan juist zijn! Slechts één kan waar zijn! God vertelde de mens dat er slechts één overtuiging, één hoop, één geloof en één "goed nieuws" van God is, en slechts één God. Als dit waar is, dan zijn er grote problemen met de godsdiensten van deze wereld. God verklaart wat duidelijk zou moeten zijn: "... omdat geen leugen uit de waarheid is." (I Johannes 2:21) Ter verduidelijking. Wanneer twee religieuze organisaties beiden beweren christelijk te zijn, maar elkaar tegenspreken betreffende één enkele doctrine, dan kan per definitie maar één van hen de ware zijn. Het is belangrijk dat u dit begrijpt, zodat u ook het grote probleem zult kunnen zien in de voorbeelden die we in dit hoofdstuk gaan geven.


 Gods Laatste Getuigenis 42
deze dingen aan hen voorbij was gegaan, werden ze het eens dat zij ook een zoon uit Abraham zouden kunnen verkrijgen door bij Sarah's dienstmaagd Hagar (een Egyptische) een kind te verwekken. Dit verhaal vindt u terug in Genesis 16 in de Bijbel. En zo gaf Sarah haar dienstmaagd aan Abraham tot vrouw. Maar toen Hagar zwanger was, veranderde haar houding totaal en begon zij Sarah te minachten. Met Abrahams instemming pakte Sarah haar dienstmaagd hierover hard aan. Het gevolg van deze confrontatie was dat Hagar de wildernis in vluchtte. U moet weten wat er vervolgens gebeurde, want de gebeurtenissen die hierop volgden liggen ten grondslag aan de twee grote godsdiensten van deze wereld. Deze twee godsdiensten droegen vanaf die tijd een diepgewortelde bitterheid en afgunst in zich, die in de eeuwen die zouden volgen, voortduurde. Een boodschapper van God trof Hagar bij een waterbron in de wildernis van Sur aan. Hij vroeg haar "Vanwaar komt gij en waar gaat gij heen?" Zij legde hem uit dat zij gevlucht was voor haar meesteres Sarah. Maar de boodschapper van God antwoordde haar "Keer naar uw meesteres terug en vernedert u in haar hand". De boodschapper van God ging verder met Gods boodschap aan haar, zeggende: "Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden." En hij voegde hier nog aan toe "Ziet gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen [dit betekent: "God zal horen"] want de Heere heeft naar uw ellende gehoord." Hoewel Hagar terugkeerde naar Sarah, zoals de boodschapper haar gezegd had, bleef de breuk tussen de twee vrouwen bestaan en zij werd doorgegeven in de geest van de volgende generaties.


 Gods Laatste Getuigenis 50
deze dingen aan hen voorbij was gegaan, werden ze het eens dat zij ook een zoon uit Abraham zouden kunnen verkrijgen door bij Sarah's dienstmaagd Hagar (een Egyptische) een kind te verwekken. Dit verhaal vindt u terug in Genesis 16 in de Bijbel. En zo gaf Sarah haar dienstmaagd aan Abraham tot vrouw. Maar toen Hagar zwanger was, veranderde haar houding totaal en begon zij Sarah te minachten. Met Abrahams instemming pakte Sarah haar dienstmaagd hierover hard aan. Het gevolg van deze confrontatie was dat Hagar de wildernis in vluchtte. U moet weten wat er vervolgens gebeurde, want de gebeurtenissen die hierop volgden liggen ten grondslag aan de twee grote godsdiensten van deze wereld. Deze twee godsdiensten droegen vanaf die tijd een diepgewortelde bitterheid en afgunst in zich, die in de eeuwen die zouden volgen, voortduurde. Een boodschapper van God trof Hagar bij een waterbron in de wildernis van Sur aan. Hij vroeg haar "Vanwaar komt gij en waar gaat gij heen?" Zij legde hem uit dat zij gevlucht was voor haar meesteres Sarah. Maar de boodschapper van God antwoordde haar "Keer naar uw meesteres terug en vernedert u in haar hand". De boodschapper van God ging verder met Gods boodschap aan haar, zeggende: "Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden." En hij voegde hier nog aan toe "Ziet gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen [dit betekent: "God zal horen"] want de Heere heeft naar uw ellende gehoord." Hoewel Hagar terugkeerde naar Sarah, zoals de boodschapper haar gezegd had, bleef de breuk tussen de twee vrouwen bestaan en zij werd doorgegeven in de geest van de volgende generaties


 Gods Laatste Getuigenis 58
Personen zijn duidelijk verschillende en onderscheiden van elkaar. Nogmaals, de oorsprong van deze centrale doctrine is de Katholieke Kerk. Alle andere Christelijke organisaties die geloven in de doctrine van de Drie-eenheid, ontvingen deze enkel van de Katholieke Kerk, die deze doctrine gedurende de derde en vierde eeuw na Christus aannam. Ditzelfde artikel 'De Heilige drievuldigheid' stelt verder ook nog: "In de Bijbel is er vooralsnog geen éénduidig woord waarmee de Drie Goddelijke Personen gezamenlijk aangeduid worden." Dit artikel legt uit dat het woord 'Drie-eenheid' niet bestaat in de Bijbel, en dat er in die zin ook geen voorstelling van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als een drie-eenheid bestaat. Het artikel in de Katholieke Encyclopedie vervolgt: "De Concilie van het Vaticaan bepaalde dat het Christelijke Geloof strikt genomen mysteries bevat (kan. 4). Alle theologen zijn het erover eens dat de doctrine over de Drie-eenheid tot deze categorie behoort. Inderdaad, van alle geopenbaarde waarheden is dit wel de meest ondoorgrondelijke om te beredeneren. Vandaar dat het ook een regelrechte ontkenning van de kerkelijke leerstelling in kwestie zou zijn om dit geen mysterie te noemen." Alhoewel dit soort artikelen van de Katholieke Kerk niet in eenvoudige taal geschreven is, wordt er duidelijk verklaard dat de doctrine van de Drie-eenheid een mysterie is dat niet zomaar door menselijk redeneren ontsluierd kan worden. Deze doctrine


 Gods Laatste Getuigenis 65
hebben velen Gods naam gebruikt, zonder te willen doen wat Hij zegt. De hypocrisie van de mens gaat heel ver. De Ware Geschiedenis van de Mensheid De realiteit is dat u alleen de waarheid over de geschiedenis van de mensheid kan begrijpen, als u weet hoe God door de eeuwen heen met de mens gewerkt heeft. Door de tijd heen heeft de mens zijn eigen ontstaan niet erkend! Hij heeft verkozen dit te negeren. Veel te veel mensen beweren dat zij in God geloven, maar verkiezen toch om te geloven dat zij uit het slijm gekropen zijn en zo tot mens geëvolueerd zijn. Niet alleen heeft de mens de waarheid over zijn ontstaan ontkend, maar hij heeft ook de waarheid over iedere daaropvolgende stap ontkend. God zei het volgende over de mens: "En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken..." (Romeinen 1:2 In deze verzen zegt God eenvoudigweg dat Hij de mens, omdat deze verkozen heeft Hem niet te kennen, zou loslaten (Zichzelf zou distantiëren van de mens) zodat deze de consequenties zou kunnen ondervinden van zijn verkeerde keuzes, die resulteren in menselijk lijden en vertroebeling van de geest. Het resultaat van de keuze die de mens maakte om God volledig uit beeld te houden of toch tenminste op een veilige afstand, is dat hij zijn eigen geschiedenis verdraaid en verkeerd voorgesteld heeft, om zich ervan te verzekeren dat hij God op afstand zou houden. Veeleer dan toe te geven dat zijn bestaan verbonden is met God, heeft de mens zijn geschiedenis opgesmukt om zijn eigen hoogmoed en trots te verheerlijken.


 Gods Laatste Getuigenis 71
schreef over Zeven Zegels die in de eindtijd geopend zouden worden - nú in déze tijd! De eerste vijf zegels, die uitgebreider aan bod komen in "De Geprofeteerde Eindtijd", gaan over Gods ware Kerk. Deze Zegels zijn reeds geopend. De boodschap en openbaring van deze Vijf Zegels, was niet voor deze wereld bedoeld. Zij was exclusief voor de Kerk. De wereld had geen idee wat er gaande was, omdat zij zich niet bewust was (en dat nog steeds niet is) van Gods enige ware Kerk. Op dit moment zijn Zes Zegels reeds geopend. Maar omdat de wereld zo ver van God verwijderd is, heeft zij de gebeurtenissen die in deze periode plaatsvonden niet herkend. Het zijn precies deze gebeurtenissen die aan de opening van het Zevende Zegel voorafgaan, en daarmee ook tot de grootste tijd van verwoesting leiden die de wereld ooit gekend heeft. Net zoals Gods eigen Kerk niet op haar hoede was en totaal verrast werd toen de Zegels van Openbaring geopend begonnen te worden, zal ook de wereld bij de opening van het Zevende Zegel volledig verrast zijn. Op het tijdstip dat ik dit schrijf is het precies elf jaar geleden dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd. Dat was op 17 december 1994. Indien u ongeïnteresseerd reageert op deze recente geschiedenis van Gods Kerk en de opening van de eerste vijf zegels, dan zit u fout. U moet weten wat er de voorbije elf jaar gebeurd is, omdat er een gelijkaardig 'type' van profetische verwoesting op het punt staat over de hele wereld te komen. De opening van het Eerste Zegel was het begin van een apostase (een afvalligheid van de waarheid) en een grote geestelijke verwoesting van Gods Kerk. De opening van dit zegel


 Gods Laatste Getuigenis 79
een nieuwe fase van vernietiging aankondigt. Het schallen van de eerste vier trompetten heeft hoofdzakelijk met de ondergang van de Verenigde Staten te maken, maar er zullen ook nog andere landen zijn, die tezelfdertijd enorm zullen lijden. Johannes sprak over deze tijd toen hij zei: "En toen Hij [Jezus Christus] het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik [Johannes] zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven trompetten gegeven." (Openbaring 8:1-2) We zullen hier later dieper op in gaan maar dit verslag is het begin van de beschrijving van deze zeven engelen, aan wie de zeven trompetten gegeven zijn. Wanneer zij hun trompetten laten weerklinken, zullen er zeer specifieke gebeurtenissen plaatsvinden, die de aarde met afschuwelijke vernietigende kracht zullen overspoelen. Maar het dient hier gezegd dat de eerste vier trompetten vooral verschrikkelijke verwoesting aankondigen die eerst en vooral de Verenigde Staten en haar bondgenoten zullen treffen. Deze eerste vier trompetten van het Zevende Zegel worden hier ter sprake gebracht, om u te helpen een beter overzicht te krijgen van het verloop der gebeurtenissen die zich tijdens het Zesde Zegel voordoen. We keren nu even op onze stappen terug om een vollediger beeld van de situatie te krijgen. Laten we even lezen wat er aan deze eerste vier engelen van het Zevende Zegel gezegd wordt, voordat hun wordt toegestaan om op hun trompetten te blazen, wat zal resulteren in de ondergang van de Verenigde Staten. "En ik [Johannes] zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met


 Gods Laatste Getuigenis 87
was ten tijde dat de Israëlieten de Baäl en de Moloch (zonnegoden) aanbaden, op de eerste dag van de week - de Zondag. Is het dan verwonderlijk dat de wereld blind blijft voor Gods ware wegen? Net zoals God aan de mens zes dagen gaf om zijn eigen werk te doen, gaf Hij de mens 6.000 jaar van zelfbestuur. De ware getuigenis is, dat de mens er niet in geslaagd is zichzelf succesvol te regeren. De belangrijkste poging die de mens in de moderne tijd ondernam om vrede te bewerkstelligen, was de oprichting van de Verenigde Naties. Die instantie vormt de grootste getuigenis totnogtoe, van de grootste technologische kennis en vergevorderd onderwijs ooit, dat de mens in alle opzichten gefaald heeft. We zijn aan het einde gekomen van de 6.000 jaar van zelfbestuur die God aan de mens toebedeeld heeft. En nu zullen de komende 1.000 jaar Gods tijd zijn, zoals uitgebeeld wordt in de profetische zevendaagse week (de eerste zes dagen lopen ten einde, en de volgende dag - de zevende - is Gods tijd). De tijd is aangebroken dat Gods regering op aarde gevestigd wordt, en dat de mens, in tegenstelling tot de huidige tijd, niet de keuze zal hebben of hij al dan niet Gods Sabbat wil houden. In de komende 1.000 jaar zal de mens geen keuze hebben, omdat Gods Koninkrijk gevestigd zal zijn, en Zijn regering over de hele aarde zal regeren. Er zal geen andere religie op aarde zijn - alleen de ware Kerk van God. Er zal geen andere regering op aarde zijn - alleen de regering van het Koninkrijk van God.


 Gods Laatste Getuigenis 97
beschrijving van dit leger van 144.000 dat met Jezus Christus is teruggekeerd. "En ik zag tronen, en zij [de 144.000] zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus duizend jaren lang. De overige doden [de gehele mensheid die gedurende zes millennia op aarde geleefd heeft en die ten tijde van deze laatste dag gestorven waren] werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren [de grote opstanding; dit zal later uitgelegd worden]. Dit is de eerste opstanding [die van de 144.000]. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht [omdat zij opgewekt tot onsterfelijk - eeuwig leven opgewekt zijn], maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen die duizend jaren." (Openbaring 20:4-6) Op deze laatste dag van menselijke zelfbestuur, bij de wederkomst van Jezus Christus, zal God een einde maken aan alle resterende regeringen op aarde. Hierdoor wordt het pad geëffend voor de vestiging van Zijn Regering. Eindelijk, na zes millennia van miserabel menselijk zelfbestuur, zullen deze regeringen beëindigd worden. Eindelijk zal de tijd aangebroken zijn om een nieuwe wereld op te richten onder de rechtvaardige regering van Jezus Christus. De regering van de mens is verre van rechtvaardig geweest! De schoonheid en glorie van een wereld onder Gods regering zal men moeten ondervinden, omdat


 Gods Laatste Getuigenis 108
de Zeven Trompetten en de Zeven Laatste Plagen, werd door een engel aangekondigd. De Zeven Donders kwamen niet van engelen. Johannes hoorde het geluid van Zeven Donders. Het betrof een boodschap over een eindtijdprofeet van God. De specifieke betekenis van de Zeven Donders werd voor deze eindtijd bewaard, om door Gods eindtijdprofeet bekend gemaakt (verkondigd) te worden, door de woordvoerder van de twee eindtijd getuigen. Meer hierover volgt in de uitleg van de Zesde Donder. Er is een wereldwijde storm op komst, en de waarschuwing voor deze naderende storm zit vervat in zeven verschillende types van donders. Elke donder zal beschreven worden, maar u moet goed begrijpen dat dit gedonder ook te vergelijken is met een vrouw in barensnood. Alle Zeven Donders zullen in kracht blijven toenemen, naarmate deze grote eindtijd storm nadert, maar het ene type donder zal meer uitgesproken zijn dan de andere, van de ene barenswee naar de andere. Elk type Donder zal verder blijven rommelen, maar op gezette tijden zal er telkens één veel luider weerklinken dan alle anderen. Iedere keer dat het geluid van één der Zeven Donders boven alle andere uitstijgt (veel nadrukkelijker te horen is) zal dit een profetische vervulling zijn van de pijnscheuten die een vrouw in barensnood bij iedere grote wee voelt. De Zeven Donders hebben veel te maken met de manier waarop God Zijn twee getuigen zal openbaren. Deze Donders dienen als een voorbode van de laatste verdrukking, en de grotere openbaarmaking van die twee getuigen. De openbaring van de Zeven Donders heeft alles te maken met de openbaring van Gods eindetijdgetuigenis over de mens, en


 Gods Laatste Getuigenis 114
Het vliegtuig dat diezelfde dag op het Pentagon in Washington neerstortte mag ons ook niet ontgaan. Profetisch gezien betekent dit dat zelfs de militaire macht van het machtigste land ter aarde niet aan Gods oordeel kan ontsnappen. De Tweede Donder Er is nog een ander gerommel dat de laatste jaren gestaag in kracht is toegenomen. Dat een rechtsreeks gevolg is van een opvallende toename in de verwoestende krachten die door de aarde zelf voortgebracht worden. #2: De Tweede Donder is de toenemende verwoesting door aardbevingen. In een tijdspanne van slechts twee jaar, zijn er meer dan 400.000 doden gevallen ten gevolge van aardbevingen, waardoor ook nog eens miljoenen mensen dakloos werden. De aardbeving van 2004 in de Indische Oceaan, die in wetenschappelijke kringen bekend staat als de 'Sumatra- Andaman' aardbeving, was een onderzeese aardbeving die plaatsvond op 26 December 2004. Volgens het Geologisch Instituut van de Verenigde Staten werden door deze aardbeving en de daaruit voortkomende tsunami meer dan 283.100 mensen gedood. Dit maakte haar tot één van de dodelijkste rampen in onze hedendaagse geschiedenis. De ergste verwoesting en verlies van levens door de aardbevingen zal het directe resultaat zijn van massale instorting van gebouwen en door de kracht van tsunami's. Vulkanen worden ook geassocieerd met aardbevingen. Al deze dingen zullen mens


 121 GODS TWEE GETUIGEN
Gods Kerk niet kent. Maar Gods Kerk die verstrooid werd, zal zich zeer bewust worden van haar realiteit! Deze Vijfde Donder is onderverdeeld in drie specifieke fasen van dood. (1) De eerste fase is dood binnen de Kerk van God die verstrooid werd. Meer specifiek een opvallende toename van sterfte onder de leiders (de dienaren). (2) De tweede fase zal een spectaculaire uitbarsting zijn van overlijden van vooraanstaande mensen in de wereld. (3) De derde fase zal een wereldwijde uitbarsting van massale sterfte zijn door toedoen van epidemieën. (1) De eerste fase van deze Vijfde Donder is reeds op kleine schaal in de Kerk van God, die verstrooid werd, begonnen na haar geprofeteerde afvalligheid (2 Thess. 2). Deze fase van de Vijfde Donder wordt als een grote kastijding gegeven aan hen die in de verstrooing zijn, opdat zij wakker geschud zouden kunnen worden uit de diepe geestelijke slaap waarin zij vervuld van trots, verkeren. Helaas zijn de geestelijke arrogantie en hoogmoed zo diepgeworteld in hart en geest van zij die Gods waarschuwingen niet wilden horen, dat velen van hen zich niet voldoende zullen kunnen vernederen om datgene wat Gods eindtijdprofeet tot hen spreekt te aanvaarden. Zij zullen zijn woorden niet erkennen omdat zij niet houden van de manier waarop zij toegesproken worden. Zij zullen daarentegen koppig aan hun eigen denkbeelden vasthouden, over hoe zij geloven dat God hun in hun eigen kerkorganisaties.zou moeten onderwijzen. Wat de invulling van deze fase van de Vijfde Donder betreft, daarin heb ik van God de vrije keuze gekregen, wat God mij als een deel van Zijn wil en doel voor de Kerk in handen gegeven heeft (dit zal in de zesde Donder duidelijker uitgelegd worden). 121 GODS TWEE GETUIGEN Het doel van deze grote kastijding is om nog enige laatsten te helpen ontwaken uit de geestelijke coma waarin zij zich bevinden. De manier waarop dit zal gebeuren heeft God mij volledig in handen gegeven, als één van Zijn twee eindtijdgetuigen, die nog veel grotere macht zullen ontvangen om plagen af te roepen 'zo vaak zij dit maar willen' (Openbaring 11:6). Met als doel de mensheid te vernederen, opdat zij zich zou bekeren en hun toevlucht tot God nemen. Deze specifieke fase van de Vijfde Donder dient om broeders wakker te maken (geestelijk): en is de laatste kans die hun geboden zal worden om zich te bekeren zodat zij die beloofde tijd kunnen ingaan die hen onderwezen is sinds de dag dat hun geest voor het eerst geopend werd voor Gods woord. Eenieder die niet tot bekering kan komen, zal sterven in de uiteindelijke verdrukking en aan het einde van Gods duizendjarige rijk op aarde opgewekt worden ten oordeel. God heeft het aantal reeds bekend gemaakt van hen die hierop zullen reageren. Dit wordt in het vijfde hoofdstuk van Ezechiel gegeven in de vorm van een percentage. Momenteel heeft nog slechts één tiende van een tiende van één derde van datgene dat verstrooid werd, zich bekeerd (dit is 1% van één derde dat verstrooid werd). Tijdens de eerste fase zal de mogelijkheid tot bekering aan nog eens negentig procent van een tiende van een derde dat verstrooid werd (9% van één derde dat verstrooid werd) aangeboden worden. Dit zal niet veel betekenen voor u die dit leest, tenzij u vroeger tot Gods Kerk behoorde. Deze woorden zijn dan ook voor hen en niet voor u. U hoeft dit niet te begrijpen, maar de Kerk die verstrooid werd is wel in staat te begrijpen wat er in deze profetie verklaard wordt


 129 GODS TWEE GETUIGEN
de millenniale regering van Gods Koninkrijk op aarde niet meemaken. Degene die overlijden en het meest opvallen in het begin van dit alles, zullen de twee nu nog overblijvende presentatoren van de 'Living Church of God' zijn. De weerklank van die donder zal nog versterkt worden door het vroege overlijden van de leiders van de 'Philadelphia Church of God', de 'Restored Church of God' en de 'Church of the Great God'. Vervolgens zullen de leiders van de grootste, verstrooide organisatie denken dat zij de dans ontsprongen zijn. In hun hoogmoed zullen zij geloven dat God met hen is. Wanneer dat gebeurt, zullen ook in de 'United Church of God' veel mensen sterven. Hoeveel duidelijker kan men aantonen dat men óf van God en inderdaad Zijn profeet bent, óf iemand die duidelijk over de schreef is gegaan en waarmee snel afgerekend zal worden door God? De tijd zal het uitwijzen! En u zult niet lang hoeven te wachten! (2) De tweede fase van de Vijfde donder is sterftes onder de notabelen van deze wereld. Dit zal klein beginnen en langzaam in intensiteit toenemen, zoals alle donders. Onder deze notabelen zullen zich zowel politieke leiders als bekende mensen uit de entertaiment- en sportwereld bevinden, alsook religieuze figuren uit de verschillende wereldlijke religies. De grote uitzondering hierop zal de Paus van de Katholieke Kerk zijn, over wie geprofeteerd is dat hij direct na de wederkomst van Jezus Christus zal sterven. Deze fase van de vijfde Donder zal gedeeltelijk met de eerste samenvallen, maar zal de fase bij 129 GODS TWEE GETUIGEN uitstek zijn die hoofdzakelijk door de mensen in de wereld opgemerkt zal worden. (3) De derde fase van sterfte zal teweeg gebracht worden door epidemieën en pandemieën in de wereld. In het voorbije jaar zijn vele regeringen in de wereld begonnen met minimale voorzorgen te nemen tegen de mogelijkheid van een wereldwijde uitbraak van de vogelgriep. Dit, en nog veel meer, zal over de gehele wereld uitbreken. God heeft ons altijd gewaarschuwd dat de eindtijd de ergste tijd in de gehele geschiedenis van de mensheid zou zijn. De Zesde donder Deze donder betreft zowel de Kerk als de wereld. Dit begon klein: bij de publicatie van mijn eerste boek 'De Geprofeteerde Eindtijd'. De inhoud van dat boek is sterk gericht op de aankondiging van de geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen die nu reeds begonnen zijn. De verkondiging dat ik een eindtijdprofeet ben, is een uitspraak die diepe betekenis zal hebben voor Gods Kerk. Het groeiende bewijs dat ik Gods eindtijdprofeet ben en dat ik de woordvoerder ben van Zijn twee eindtijdgetuigen, is een donder die steeds krachtiger zal gaan weerklinken, tot op de dag van Jezus Christus' wederkomst. #6 De Zesde Donder is de steeds duidelijkere openbaring van Gods eindtijdgetuigen. Die openbaring houdt in dat ik de woordvoerder van Gods twee eindtijdprofeten ben - de woordvoerder van Zijn twee eindtijdgetuigen


 140 GODS TWEE GETUIGEN
2001) symbolisch aangekondigd werden, toen het WTC (World Trade Towers) en het Pentagon door terroristische aanslagen getroffen werden. Gedurende deze eerste vier trompetten zal de symboliek van 9/11 vervuld worden: de economie, de regering en de militaire macht van de grootste natie op aarde zullen een fatale slag toegediend krijgen. De kettingreactie die hierop zal volgen zal rechtstreeks leiden tot W.O. III. Het zal de laatste oorlog zijn die de mensheid ooit zal voeren! Voordat deze laatste drie en een half jaar volledig teneinde zijn, zullen wereldwijd alle legermachten vernietigd zijn, zal iedere economie gedecimeerd zijn, zullen vele miljarden mensen gestorven zijn en zal er immense verwoesting over de gehele wereld komen. De Eerste Trompet De Eerste Trompetstoot zal meteen nadat het Zevende Zegel van Openbaring door Jezus Christus geopend wordt weerklinken. Zelfs nu, terwijl ik dit schrijf, zijn er duidelijk tekens dat de gebeurtenissen die tijdens deze trompetstoten zullen plaatsvinden, reeds aan de oppervlakte komen in het wereldbeeld. Veel van wat staat te gebeuren wordt door God tegengehouden tot Gods tijd aangebroken is om het toe te laten. God zal de mensheid toestaan om nog één wereldoorlog te ontketenen. Als God niet volledig de timing in handen zou hebben, dan zouden sommige gebeurtenissen reeds begonnen zijn. God beheerst volledig de exacte timing van alles wat te gebeuren staat. God zal de eindtijd inkorten, door deze eindtijd gebeurtenissen slechts gedurende een beperkte tijdspanne van drie en een half jaar toe te staan, anders zou de mensheid uiteindelijk alle leven op aarde 140 GODS TWEE GETUIGEN uitroeien - dat zegt de Almachtige God! Let op de krachtige beschrijving van de eerste trompet: "En toen Hij [Jezus Christus] het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven trompetten gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierrookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierrookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbevingen. En de zeven engelen, die de zeven trompetten hadden, maakten zich gereed om te trompetten. En de eerste blies de trompet en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groen gras verbrandde." (Openbaring 8:1-7) Deze eerste machtige gebeurtenis van het Zevende Zegel zal een grote golf van verwoesting veroorzaken in de Verenigde Staten en tot ver over haar grenzen, in Canada. De verwoestingen in Canada zullen minder erg zijn, maar ook zij zullen delen in de klappen van datgene wat in de V.S. zal gebeuren, omdat het een buurstaat én een profetische broer is. Wanneer ons verteld wordt dat één derde van al het plantenleven op aarde vernietigd zal worden, dan is dat ook precies wat er bedoeld wordt. De manier waarop zal pas duidelijk worden wanneer de tijd aangebroken is. Net zoals bij de Zegels van Openbaring zullen ook veel details


 146 GODS TWEE GETUIGEN
(1) de opkomst van Satan en zijn grote leger van demonen met grote macht. (2) de opkomst van de Rooms Katholieke Kerk en de Paus, die grote macht uitoefent. (3) de opkomst van een werkelijk verenigde Europese unie van tien landen. (4) de opkomst van een kolossale militaire macht uit dit Verenigd Europa, en de vernietiging van enkele honderden miljoenen mensen door dit leger. (5) de bescherming van Gods uitverkorenen en de kwelling (beproeving) van diegenen van Gods verstrooide Kerk, die geweigerd hebben zich te bekeren. Al deze gebeurtenissen beginnen bij het weerklinken van de Vijfde trompet. "En de vijfde engel blies de trompet, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en hem werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En hij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk, werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben." (Openbaring 9:1-3) Satan Komt aan de Macht In de profetieën, staan sterren symbool voor engelen. Een eenvoudig voorbeeld van een ster die door de traditioneel Christelijke wereld verkeerd geinterpreteerd werd, is de ster die de wijze mannen naar Bethlehem leidde, waar de Messias geboren werd. Het traditionele Christendom stelt dit voor als een 146 GODS TWEE GETUIGEN letterlijke ster boven het dorpje Bethlehem, maar de meeste mensen weten niet dat dit niet een letterlijke ster aan de hemel was, maar wel een engel die hun aanwijzingen gaf over waar zij naartoe moesten. De ster in Openbaring 9:1 gaat over Satan. Wat Johannes zag, stelde de val van Satan voor, hoe hij uit Gods aanwezigheid verdreven werd en naar aarde verbannen werd. Satan en de engelen die met hem tegen God rebelleerden, worden nu beperkt in de macht die hen eens gegeven werd. Zij werden door God aan banden gelegd. Deze beteugeling van hun macht wordt symbolisch uitgedrukt als 'ketens van gebondenheid' en 'een plaats van opsluiting' (zoals een gevangenis). De sleutel staat symbool voor het verlost worden van die ketens. Het werd Satan toegestaan om een beiïnvloedende macht uit te oefenen over de mensheid, hoofdzakelijk doordat hij de hebzuchtige verlangens naar rijkdom, macht, illegale zelfverrijking, etc. die reeds in de mens aanwezig zijn, mocht aanwakkeren. Op het tijdstip van de eindtijdverdrukking, bij het schallen van de Vijfde Trompet, zullen Satan en de demonen (engelen die samen met Satan rebelleerden) van hun ketens bevrijd worden. Zij zullen veel grotere macht en invloed over de mens kunnen uitoefenen dan ooit tevoren. Vele naties en religies in deze wereld verlangen reeds lang om een veel grotere macht en invloed over deze aarde uit te oefenen, en Satan zal hen ertoe bewegen om hun kwaadaardige verlangens nog sneller te verwezelijken. In werkelijkheid zal God de natuurlijke loop der gebeurtenissen versnellen, die normaliter over vele jaren van vreselijk lijden, oorlog, en kwaad op aarde plaatsgevonden


 154 GODS TWEE GETUIGEN
door deze twee grootmachten overwonnen zullen zijn, zullen tot bekering gekomen zijn. Maar er zullen ook velen zijn, waaronder de enorme bevolking van deze twee grote supermachten, die weigeren zich te bekeren. Zij zullen volharden om het leven te leven zoals zij dat willen. Dat is waarvan gesproken wordt in de verzen die volgen op de beschrijving van dat tweehonderdmiljoen- man grote leger. "En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererijen, noch van hun dieverijen." (Openbaring 9:20-21) Tegen die tijd zullen velen zich bekeerd hebben. Zij zullen vernederd zijn omdat zij overheerst worden. De overigen die dan nog heersen zullen voortgaan met te leven zoals het het hen goeddunkt en zij zullen niet geneigd zijn om te veranderen en zich tot God te bekeren. Dit dient tot een getuigenis van de hoogmoedige geest in de mens. De mens zal niet naar God luisteren, tenzij hij vernederd wordt. En dat is dan ook precies wat God zal doen - Hij zal beide supermachten vernederen. Armageddon De laatste grote veldslag van de mensheid (die in Openbaring beschreven wordt en die profetisch bekend staat als Armageddon) is het verslag van deze twee supermachten die zich tegenover elkaar opstellen en de slag die daarop volgt. Die confrontatie is 154 GODS TWEE GETUIGEN onvermijdelijk. Dat tijdstip valt samen met het einde van de drie en een half jaar van de laatste grote eindtijdverdrukking. Het gebied rond Megiddo staat in termen van de Bijbelgeschiedenis reeds sinds de oudheid bekend als de plaats waar verscheidene grote militaire slachtingen plaatsvonden. Daarom is die naam ook van grote betekenis in de profetische symboliek, vooral in verband met deze laatste confrontatie van de mensheid en het einde van het menselijke zelfbestuur op aarde. China zal met haar bondgenoten tegen de Verenigde Staten van Europa optrekken. Deze supermachten zullen uit zijn op een rechtstreekse conventionele militaire confrontatie, omdat beiden terughoudend zullen zijn om nog meer nucleaire wapens in te zetten, vanwege de enorme vernietigingen die zij daardoor reeds ondervonden hebben. Maar het dient gezegd, dat zulke wapens uiteindelijk toch ingezet zouden worden, als één van beiden de oorlog zou dreigen te verliezen. Zo'n nucleaire strijd zou inderdaad eindigen in de totale uitroeiïng van alle leven op aarde. God zal niet toestaan dat dat gebeurt. Daarom ook is het bovennatuurlijk ingrijpen in de timing van deze gebeurtenissen, van cruciaal belang. En daarom zal God, op deze laatste dag van de drie en een half jaar van grote verdrukking, ingrijpen in de zaken van de gehele mensheid, en zodoende de mensheid redden van haar onvermijdelijke zelfvernietiging. Deze dag wordt de dag van Gods grote toorn genoemd. Het zal de laatste dag van zesduizend jaar van menselijk zelfbestuur zijn. De grote technologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw, zijn met goede reden lange tijd weerhouden van de mensheid. De mens zou geen zes millenia voortbestaan hebben


 166 GODS TWEE GETUIGEN
kunnen worden, door middel van de vergeving van zonden. De tweede maal zal Hij niet als een Lam komen, maar als een Leeuw, en Hij zal niet in vrede komen maar ten strijde optrekken. De oorlog die Hij zal voeren zal snel en beslissend zijn, wanneer Hij samen met de 144.000 de legers van beide supermachten vernietigt. Zoals geschreven staat zal: "Hijzelf de persbak treden van de wijn der gramschap van de toorn Gods.", door dit laatste menselijke verzet tegen God te vernietigen. Dan zal werkelijk de gehele mensheid ten aanzien van God vernederd zijn, en zal God zijn Koninkrijk op aarde vestigen om er te regeren. Die laatste oorlog zal snel en overweldigend zijn! "En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt en verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten [hij spreekt hier van de vernietiging van dat leger, en zegt dat de vogels hun vlees eten zodra zij geveld zijn.] En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat en tegen Zijn leger [deze twee strijdende legers verenigen zich om tegen Jezus Christus en Zijn leger te vechten]. En het beest werd gegrepen [de leider van het Verenigde Europa] en met hem de valse profeet die tekenen voor zijn ogen gedaan had [de Paus], waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die het beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem die op 166 GODS TWEE GETUIGEN het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees." (Openbaring 19:17-21) In deze laatste strijd zullen meer dan 200 miljoen mensen omkomen. Gedurende de gehele tijdsspanne (drie en een half jaar) van het Zevende Zegel, zullen meer dan 6 miljard mensen sterven. Nu zal God eindelijk, na 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur, de aarde gaan regeren door Zijn Zoon, Jezus Christus, en de 144.000 die dan in het Koninkrijk van God - de Familie van God - zullen zijn. "En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun [de 144.000] gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus [afgesneden van de wereld omdat zij vasthielden aan Gods wegen] en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld aanbaden hadden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden [de overigen van de mensheid die leefden en stierven tijdens de eerste 6.000 jaar van de mens op aarde] werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren [zij zullen opnieuw tot fysiek leven opgewekt worden, maar zullen dan in Gods wereld leven, nadat het 1.000-jarige rijk van Jezus ten einde is]. Dit is de eerste opstanding [dit spreekt van de 144.000 die in de eerste grote opstanding der mensen zijn]. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding : over hen heeft de tweede dood geen macht [de 144.000 werden in de eerste opstanding niet tot fysiek leven, maar tot geestelijk leven opgewekt], maar zij zullen priesters van God en van Jezus


 168 GODS TWEE GETUIGEN
Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen die duizend jaar." (Openbaring 20: 4-6) Dit nieuwe milleniale tijdperk voor de mensheid zal vrede, gerechtigheid, rechtvaardig oordeel, voorspoed, blijdschap en geluk brengen, in dusdanige mate dat de mens zich er gewoon geen voorstelling van kan maken.


 170 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Velen zullen God de schuld geven voor alles wat er gaat gebeuren. Hun redenering zal zijn dat als God werkelijk almachtig is, Hij niet zou toestaan dat zoiets ergs de mensheid zou overkomen. Had Hij dit alles niet kunnen voorkomen? Een aantal van deze dingen zijn reeds in dit boek besproken, maar voor een vollediger antwoord zullen we dieper moeten graven, opdat u een beter inzicht zou krijgen in Gods oneindige wijsheid in de manier waarop Hij de mensheid zal redden. Gods Doel voor de Mens Indien u werkelijk wilt begrijpen waarom God de gruwelijke vernietiging en dood, die nu snel over deze aarde zullen komen, niet zal tegenhouden, moet u even stilstaan bij de vraag waarom wij in de eerste plaats op deze aarde geplaatst zijn, en hierover nadenken. Eerst zullen we meer uitleg geven over Gods plan, en daarna (verderop in dit hoofdstuk) zullen we meer gerichte antwoorden geven op het 'waarom' van deze eindtijdverwoesting. Weet u waarom u bestaat? Liever dan de antwoorden te zoeken bij de Ene die ons op aarde plaatste, verkiest het grootste deel van de mensheid om te geloven dat wij geëvolueerd zijn uit het slijm van de oceanen, waarna wij uiteindelijk aan land kropen, en vervolgens, na vele miljoenen jaren evolueerden tot de hedendaagse mens. De mensheid is er zo op gebeten God uit het plaatje te houden, dat zij ongeduldig wacht op meer bewijslast dat wij inderdaad geëvolueerd zouden zijn. De mens is vastbesloten om zichzelf verder en verder van God te distantiëren. Zelfs voor hen die beweren godsdienstig te zijn, lijkt het bijbelverhaal over Adam en Eva te simplistisch. In plaats van te 170 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? geloven dat God de eerste twee mensen schiep precies zoals Hij het ons verteld, geloven velen liever dat Hij een vorm van evolutie gebruikte om het menselijke ras tot stand te brengen. Hoewel veel godsdienstige mensen het verhaal van Adam en Eva moeilijk te verteren vinden, houden ze wel van het idee dat er een soort van 'leven na de dood' is. De mens houdt niet van de gedachte aan een definitieve dood. Hij verkiest om te geloven dat er leven na de dood is, maar niet het soort van leven waar God de mens over verteld heeft. De uiteenlopende ideeën onder de religies van deze wereld over het hiernamaals, zijn té talrijk om op te sommen. Hoewel de mensheid God in zulke zaken niet wil geloven, houdt zij toch van het idee dat er leven zou zijn na de dood. In de tweede helft van de vorige eeuw werkte God met Zijn Kerk om aan de wereld te verkondigen 'waarom' de mens op aarde geplaatst werd en wat het doel van zijn bestaan is. Maar de werkelijkheid getuigt dat de mensen verkozen om niet te geloven wat zij te horen kregen. In plaats daarvan verkiezen zij om vast te houden aan hun eigen religieuze ideeën en geloofsovertuigingen, die vals zijn. Hierin ligt voor een groot deel het probleem, en ook grotendeels de reden, waarom het zelfbestuur van de mens beëindigd moet worden, precies zoals het in dit boek beschreven staat. In plaats van in detail te bewijzen hoe Gods Kerk Gods plan aan de wereld verkondigde en hoe de mensen dit verwierpen, zal ik u eenvoudig de feiten voorleggen. Maar als u meer wilt weten over hoe de Kerk dit deed, kunt u hierover lezen in het boek 'De Geprofeteerde Eindtijd


 182 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
De Schepping van de Mens De volgende fase in Gods plan was de schepping van de mensheid. Velen geloven, wanneer zij het eerste hoofdstuk van Genesis lezen, dat ze daar over de oorspronkelijke schepping van het heelal lezen. Maar dat is niet het geval! Ze lezen er over de herschepping van het aardoppervlak, toen er opnieuw leven op aarde werd geplaatst. De aarde bestond toen al miljoenen jaren, maar was sinds het tijdstip van Satans rebellie levenloos gebleven. Het eerste hoofdstuk van Genesis vertelt ons het verhaal van de herschepping van het aardoppervlak door God, waarbij Hij de aarde terug bewoonbaar maakte, zodat Hij de mensheid er op zou kunnen plaatsen. "In den [een] beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest [Hebreeuws: een woestenij/wildernis in totale chaos] en ledig [Hebreeuws: vervuld van leegte], en duisternis lag op de vloed [ten gevolge van Satans opstand, was dit de heersende toestand op aarde ten tijde dat God begon met de aarde klaar te maken voor de mensheid], en de Geest Gods zweefde over de wateren."(Genesis 1:1-2) De wateren waren reeds op aarde aanwezig, en God geest begon die wateren te bewerken om ze weer tot een levensbron voor alle mogelijke leven op aarde te maken, in de vorm van oceanen, meren en rivieren. Het verhaal van de herschepping van het aardoppervlak en de schepping van nieuw leven, gaat verder in de volgende verzen. Toen schiep God uiteindelijk de eerste man en vrouw. Waarom? Wat is Gods doel met de schepping van fysieke menselijke wezens? Het is ontzagwekkend om te weten te komen 182 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? wat Gods doel en plan is met de schepping van de mens. Maar de mens is altijd onwetend gebleven betreffende deze grote waarheid. In het tweede hoofdstuk van het Boek Hebreeën sprak Paulus over deze zelfde vraag over het doel van de mens, toen hij verwees naar David die de vraag stelde: 'Wat is de mens dat gij [God] hem aandacht schenkt?' (Psalm . Het is een vraag die iedereen zich zou moeten stellen en beantwoord zou willen hebben. Waarom zijn wij hier? Waarom schiep God ons? Het antwoord wordt hier en in heel Gods woord (de Bijbel) gegeven, maar de mens is blind gebleven voor de waarheid. Paulus herhaalt wat David schreef en legt vervolgens uit dat het engelenrijk gecreëerd was om hen te helpen die erfgenamen des heils zouden worden (eeuwig leven in Gods familie). En Paulus ging verder met uit te leggen dat de mens geschapen was om iets veel grootser dan de engelen te ontvangen (erven). Hier wordt geopenbaard dat het Gods bedoeling is dat de mensheid over heel Zijn schepping aangesteld wordt. Allereerst volgt de beschrijving dat de mens een weinig lager dan de engelen gemaakt (geschapen) is. Sprekende over de mens staat er geschreven: "...alle dingen hebt Gij [God] onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2: God openbaart dat Zijn doel voor de mensheid is om veel grootser dan de engelen te worden. Wat is er hoger dan het


 188 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Dus, waarom zijn wij hier? Waarom schiep God ons zoals we zijn? Wat is Zijn doel voor ons? Laten we terugkeren naar het verhaal dat Paulus vertelde toen hij Gods doel met het engelenrijk beschreef (in Hebreeën 2). Hij ging verder met uit te leggen dat de mens gemaakt was om groter dan de engelen te worden. Paulus legde uit dat onder alle mensen, die een weinig lager dan de engelen gemaakt werden, Jezus Christus de eerste was die boven de engelen verheven werd, en dat alle dingen onder Zijn voeten geplaatst waren. Wat is er dan hoger dan het engelenrijk? Wat is Gods doel voor de mensheid? Paulus zette het gehele doel uiteen toen hij aantoonde dat dat doel nu in Christus vervuld was, maar nog niet in de rest van de mensheid. Alle dingen zijn nu nog niet onder de voeten van de mensheid geplaatst. Tot dusverre zijn alle dingen enkel en alleen onder Jezus Christus' voeten geplaatst. De Mens en God Het eerste hoofdstuk van Hebreeën vertelt ons over Gods doel voor de mensheid. Het zit vervat in datgene wat God door Jezus Christus openbaart. "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij [God] gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie [Jezus Christus] Hij [God] ook de wereld geschapen heeft." (Hebreeën 1:1-2) Paulus legt hier uit hoe God tijdens de voorgaande vierduizend jaar door middel van Zijn profeten met de mensheid gecommuniceerd (gewerkt) heeft. Nu werkt God door Zijn Zoon, die door God voorbestemd was (I Petrus 1:20) om de weg (door 188 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? Christus) te zijn, en die Zijn plan en doel voor de gehele mensheid zou vervullen, in de navolgende eeuwen. Zo werd door God ook voorbestemd dat Jezus Christus de erfgenaam van alle dingen zou zijn - alles zou onder Zijn voeten geplaatst worden. "Deze [Jezus Christus], de afstraling van Zijn [Gods] heerlijkheid en de afdruk van Zijn [Gods] wezen, die alle dingen draagt door het woord Zijner [Gods] kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich [Jezus Christus] gezet aan de rechterhand van de Majestei t in den hoge." (Hebreeën 1:3) God toont hier dat Hij vooraf bepaald had dat Hij Zijn grote plan voor de mensheid zou verwezenlijken, door middel van Zijn eigen Zoon Jezus Christus. God legde van te voren vast dat Jezus Christus de 'weerspiegeling' van Zijn eigen glorie zou zijn, dat Jezus Christus alle dingen zou dragen door Zijn (Gods) macht en dat Jezus Christus als God zou zijn. In het volgende hoofdstuk verdiept Paulus zijn uitleg en toont hij ons Gods grote plan voor de gehele mensheid, waarin Jezus Christus de spilfiguur is. Laten we dit nog eens lezen. "Gij [God] hebt hem [de mens] voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem [de mens] gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen (hem) [de mens] onderworpen, Heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:7- Begint u het plaatje te zien? God bepaalde lang voordat Hij ook maar iets schiep (noch in het geestenrijk, noch in het fysieke universum) dat Hij op de door Hem vastgestelde tijd de mensheid


 198 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
keuzes die een egoïstische mensheid gemaakt heeft. God schiep de aarde in schoonheid en overvloed, en Hij gaf aan de mens een sterk en gezond lichaam. Door zijn egoïstische natuur heeft de mens de wereld gruwelijk vervuild. Zelfs de gezondheid van de mensheid is er over de vele millenia sterk op achteruit gegaan, door zijn ongehoorzaamheid aan God. Alle slechte en onderdrukkende omstandigheden in het leven van de mensen vandaag zijn het resultaat van de daden van de mens - de zonden van de mensheid. Nogmaals, God is aan niemand leven verschuldigd. Het is een geschenk van God, en zonder God is er verder niets anders. Je leeft, en vervolgens sterf je. Dat is de menselijke levenscyclus. Als je een vol leven geleefd hebt, dan zal je veel ervaringen opgedaan hebben -goede en slechte. Jouw leven is wat jij er van maakt. Je kan alleen jezelf maar de schuld geven voor de verkeerde (slechte) keuzes die je tijdens je leven gemaakt hebt. Als God niets meer te bieden had, dan is dit alles wat er zou zijn. Je zou leven en dan sterven. Veel mensen houden niet van de gedachte aan zo'n eindigheid. Zij verkiezen om te geloven dat er leven na de dood is. En dat is er inderdaad ook, maar niet op de manier die de mens denkt of wilt! De mens heeft datgene wat God hem vertelde verworpen, en de meeste religeis hebben zich het idee aangemeten dat het leven doorgaat of je nu goed of slecht bent geweest. Deze leerstellingen gaan uit van het idee dat wanneer mensen sterven, zij gewoon overgaan naar een andere dimensie, als een soort van onsterfelijk wezen, en nooit meer te hoeven sterven. Het traditionele Christendom onderwijst dat iedereen een onsterfelijke ziel bezit, die verder leeft na de dood. Deze lering is 198 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? niet juist. Het is zelfs een grove leugen! Dit zal ongetwijfeld sommige mensen kwaad maken. Maar denkt u werkelijk dat het God iets kan schelen als iemand zich kwaad maakt over de waarheid? En dat is een groot deel van het probleem. Mensen maken zich kwaad op God omdat zij niet van Zijn wegen houden. Er zal iets moeten veranderen, en het zal niet God zijn. De mens heeft een tijdelijk bestaan. Hij is strikt fysiek. Hij heeft geen onsterfelijke ziel. Het woord 'ziel' in de bijbel betekent gewoon 'leven' - bestaan. In Genesis zegt God dat hij de dieren 'levende zielen' maakte. Velen verdraaien wat God zei over het soort van leven dat Hij de mensheid schonk. "Toen formeerde de Heere God [de Eeuwige] de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel [Hebreeuws: 'schepsel', 'wezen']". (Genesis 2:7) Godsdienstgeleerden hebben aan de term 'ziel' de betekenis van 'onsterfelijke ziel' gegeven, die God in de mens en alleen in de mens plaatste. Maar hier in Genesis toont God ons dat hij de mens als een levend wezen schiep. Het is duidelijk dat God hetzelfde deed voor de andere levensvormen die Hij creëerde. "Toen schiep God de grote zeedieren, en alle krioelende levende schepsels [Hebreeuws: 'wezens'], waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard." (Genesis 1:21) Het woord 'schepsel' in dit vers is hetzelfde als het woord 'ziel' dat in het voorgaande voorbeeld in Genesis 2:7 gebruikt werd, en waar God het over de mensheid heeft. Zelfs Bijbelvertalers


 208 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Het zal moeilijk zijn voor mensen om te beginnen te begrijpen (geloven) dat hun natuur opstandig is tegen de waarheid van God - tegen Gods wegen - tegen God! Dat zal vooral het geval zijn voor diegenen die zichzelf als 'religieus' beschouwen (die geloven dat zij God reeds kennen). De mens is in werkelijkheid ongelooflijk weerspannig tegen God. Onze natuur is zo van hoogmoed en egoïsme vervuld dat er heel wat voor nodig is om ons op de knieën te brengen - tot nederigheid - voor onze Schepper. Ik ben Gods eindtijdprofeet, degene die in deze eindtijd door de Almachtige God tot de gehele mensheid is gezonden. Toch zullen de mensen niet luisteren en zich tot God keren alleen maar omdat ik dit boek geschreven heb. Mensen hebben nooit naar Gods profeten geluisterd. Zij zijn niet veranderd zelfs al kregen zij het woord van God te horen. Het is een eeuwenoud verhaal! God heeft mij de woorden die in dit boek geschreven staan gegeven, maar de mensen zullen ze niet graag ontvangen. Zij zullen zich tegen Gods waarheid verzetten vanwege hun koppige, hoogmoedige trots. Het gevolg hiervan zal zijn dat zij zullen moeten lijden totdat zij uiteindelijk vernederd zullen zijn (als ze zich tenminste laten vernederen). Zo is het 6.000 jaar lang geweest. Omwille van haar natuur moet de mensheid lijden teneinde de ultieme les voor de mensheid te leren - wij zijn niet in staat om onszelf te regeren. Gezien de technologische vooruitgang van vandaag, zou het niet lang duren voordat de mensheid, net als Lucifer, Gods schepping zou vernietigen als God nu niet tussenbeide zou komen. God is niet verantwoordelijk voor het gruwelijke kwaad dat we in de wereld van vandaag zien. Indien God ons de technologie 208 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? niet onthouden had, dan zouden we onszelf al lang geleden vernietigd hebben, samen met alle andere levensvormen op aarde. We zijn zo koppig en vervuld van hoogmoed, dat God ons deze waarheid voor onszelf moet laten bewijzen, omdat we Gods woord in deze zaak niet willen aannemen. De mensheid is zelf verantwoordelijk voor de verwoestingen die over de wereld gaan komen, beginnende bij de opening van het Zevende Zegel wanneer de Zeven Trompetten weerklinken. Aan het einde van die drie en een half-jarige periode, op de allerlaatste dag, zal God ingrijpen om de waanzin van de mens een halt toe te roepen, en een einde te maken aan het zelfvernietigende zelfbestuur van de mens. Op die allerlaatste dag zal God de twee grote legers vernietigen, die de aarde dan aan het vernietigen zijn. Een zeer genadige en liefdevolle God zal een einde maken aan de zelfvernietiging van de mens. En niet alleen dat, maar God zal ook de geestenwereld ertoe bewegen om hieraan mee te werken, zodat de grote verdrukking exact tot drie en een half jaar beperkt blijft. God zal zelf de natuurlijk loop der gebeurtenissen versnellen, die anders over veel meer jaren van menselijk leed en pijniging, die de mensheid over zichzelf zou brengen, zouden aanslepen. Ja, God zou dit alles kunnen voorkomen, maar dan zou de mensheid er niets van leren! Erger nog, de mens zou zich tegen Gods nieuwe regering verzetten. Het kan zijn dat u nu niets van dit alles gelooft, maar u zult het allemaal wel gaan geloven. Het kan zijn dat u op een bepaald punt tijdens de grote verdrukking gaat geloven, wanneer u de waarheid in dit boek voor uw ogen voltrokken ziet worden. Maar


 ........................................
UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT


 Wat betekent Universeel Gelovig–zijn
‘Gewoon’ gelovig–zijn heb je in vele soorten en gradaties. Er zijn veel mensen die zeggen er van overtuigd te zijn, dat ze na hun dood bevoorrecht zullen worden door bijvoorbeeld Christus, Mohammed of Boedha. Andere mensen zeggen "dood is dood" en na de dood ben je gewoon ‘weg’. Maar niemand heeft hierover zekerheid. Vandaar dat we het ‘geloof’ noemen. Ook Universeel Geloof is een vorm van geloven. Echt zekerheid hebben mensen pas nadat ze zullen sterven. Over of er wel of geen verder-leven-na-de-dood is, daarover is het zinloos om te gaan redetwisten. Immers niemand heeft hierover zekerheid . Materialisten denken dat ze de zekerheid hebben dat er voor hen niets meer is na hun dood. (Overigens, die zekerheid hebben ze niet.) En dogmatisten doen alsof ze de zekerheid hebben dat ze weten in welke bevoorrechte positie zij zich na hun dood zullen bevinden. Die zekerheid hebben ze echter niet en daarom maken ze niet alleen anderen maar ook zichzelf wat wijs. Mensen met Universeel Geloof zijn nooit zoals de dogmatisten. Werkelijk-gelovig-zijn is geen verstandelijk spelletje en men loopt niet gewetenloos achter anderen aan. Het Universeel Gelovig–zijn zit diep in het gevoel en er is altijd een evenwicht tussen verstand en gevoel. Zo iemand voelt duidelijk, - dat z’n leven niet zal stoppen bij het sterven, - dat er een hoger doel ligt in het leven, hoger dan het materiële en maatschappelijke, - dat zijn toekomst wordt bepaald door z’n huidig gedrag en door z’n vroegere gedrag, - dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zit in het leven en er geen toeval bestaat - en zo iemand voelt zich bezield om iets positiefs, iets opbouwends met z’n leven te doen. Zo iemand zal dit leven nooit willen inkorten (zelfmoord of euthanasie) omdat ie dankbaar is dat ie mág leven, dankbaar dat ie z’n kostbare tijd nuttig kan besteden om te werken aan z’n hoger doel.


 Speelt het geloven in God dan helemaal g
Bij Universeel Geloof is geloven in een God (of in Goden of heilige profeten) niet van belang. God wordt er niet ontkend, maar ook niet bevestigd en ook niet omschreven of aanbeden. Trouwens niemand op deze aardbol weet precies hoe God is. En om daarover dan te gaan discussiëren, daar komt men dan dus nóóit uit. Hoewel velen steun vinden in het hebben van een beeld van God, heeft die informatie over God verder geen praktisch nut voor ons dagelijkse leven en werpt bovendien slechts tegenstellingen op tussen godsdiensten. Iedereen heeft een verschillend beeld van God en indien er óóit gestreefd zou willen worden naar eenheid tussen wereldreligies, dan zou er in ieder geval meer gezocht moeten worden naar het gemeenschappelijke en dat betreft zeker niet het beeld dat men heeft over God, dat meestal gevoed wordt vanuit de veelsoortige religieuze boeken. Het is trouwens voor iemand niet persé nodig om in God te geloven, om toch aan z'n zieleheil te kunnen gaan werken.


 Welke rol kan het Universeel Geloof dan
Wat algemeen aanvaard wordt in alle religies, is het geloof in een verder leven van de menselijke geest na het sterven op aarde. Dus dáárop kan iedereen zich veel beter richten indien men wil zoeken naar samenwerking tussen wereldreligies en om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen het ongelovig-zijn en het leef-maar-raak-materialisme. Het geloof in een verder-leven-na-het-sterven van de menselijke geest is zó fundamenteel bij de mens, dat het al aanwezig was bij de natuurgodsdiensten in het verre verleden van de mensheid, maar ook nu nog in de jungle bij de natuurvolkeren. Ook zie je deze vorm van geloof overal opnieuw opduiken waar de traditionele religies te ver doorgeschoten zijn in dogma’s, regels en rituelen. Door deze vervreemding van de kern van het geloof, wenden zich steeds meer mensen af van het kerkse geloof. De oppervlakkigen worden materialist en de gevoeligen zoeken hun weg in allerlei kleine religieuze bewegingen. In nagenoeg al die kleine religieuze bewegingen wordt er immers geloofd in een verder-leven-na-het-sterven van ieder individueel mens. En dit toont dus aan hoe krachtig deze bindende factor is. Hoe reëel het is om te geloven in een geestelijk-verder-leven-na-het-sterven werd vroeger ondersteund door hetgeen er naar voren kwam uit seances. De daaruit voortkomende ‘bewijzen’ waren helaas alleen van belang voor de betreffende personen. Dus die resultaten hadden meestal weinig bewijskracht voor het grote publiek. Maar tegenwoordig heb je ook nog het onderzoek naar bijna-dood-ervaringen door serieuze wetenschappers. Duizenden mensen over de gehele wereld werden ondervraagd nadat ze gereanimeerd waren. Zo hebben enkele weten-schappers in Amerika en Europa aangetoond dat de menselijke geest kan leven, waarnemen en zich verplaatsen terwijl het lichaam klinisch dood is. Die geest heeft om te kunnen leven de hersenen of het zenuwstelsel blijkbaar niet nodig . Dit systematisch onderzoek onder mensen die bijna gestorven zijn geweest, duidt er dus sterk op dat de menselijke geest ook verder zal leven nádat het lichaam, bijvoorbeeld door ouderdom, definitief zal zijn gestorven. Dus alle mensen die verbroedering tussen de wereldreligies wenselijk vinden, zouden eens serieus dienen te kijken, naar wat al die verklaringen van mensen die bijna dood zijn geweest, hen te zeggen hebben. Die verklaringen kan iedereen lezen omdat ze door wetenschappers keurig opgetekend zijn en in boekvorm uitgegeven. Het Universele Geloof biedt dus een unieke kans om tot verbroedering te komen, verbroedering van de religies én de vele culturen die er op aarde zijn. En indien het Universele Geloof algemeen aanvaard zal worden door de bevolkingsgroepen op aarde, dan zal de ethiek en ‘t verantwoordelijk-heidsgevoel dat daar uit voortvloeit ook leiden tot wereldvrede en tot meer welzijn van de mensheid in de toekomst.


 hits teller


 gratis in 42 zoekmachines


 jou stats


 Tips
Uw link direct online hier?

 Actualiteit algemeen

 berichtenbalk


 Algemeen Geloof

 Gods Laatste Getuigenis 38
voorbeeld niet overeenstemt met het beeld van een eensgezind geloof verenigd in één ware doctrine, van één ware God. Wat is dan de waarheid? Ziet u het dilemma? Begrijpt u waarom er zoveel verwarring is? Begint u in te zien hoezeer dit uw leven beïnvloedt? Een nieuwsartikel van afgelopen zomer geeft goed weer hoeveel godsdienstige verwarring er bestaat omtrent het voortdurende terrorisme in Irak. Hier volgt een artikel uit 'the Independent News' (een Britse krant) van 19 juli 2005 geschreven door Patrick Cockburn. De titel van het artikel was "Iraks hoogste Sjieietische geestelijke waarschuwt voor 'genocidale' oorlog." "De door zelfmoordterroristen aangerichte slachting onder honderden burgers, toont aan dat een 'genocide oorlog' Irak bedreigt." Zo waarschuwde gisteren Groot Ayatollah Ali al- Sistani, één van 's lands invloedrijkste geestelijken. Vooralsnog heeft hij de meeste van zijn volgelingen overtuigd om niet op dezelfde manier tegen de Soennieten te ageren, uit wiens midden de zelfmoordterroristen gerekruteerd worden, en dat ondanks herhaalde moordpartijen onder de Sjiieten. Maar de sektarische breuk tussen Sjiieten en Soennieten in heel Irak wordt steeds groter, na de moord van afgelopen week op 18 kinderen in het district 'Nieuw Bagdad', en de dood van 91 mensen die verrast werden door de explosie van een brandstofwagen in het marktstadje Musayyib. Vele van de slachtoffers bezochten er een Sjiieten moskee.


  Op uw gemak heeft u de eerste pagina ge
Op uw gemak heeft u de eerste pagina gelezen. Helaas kan ik de banner's niet plaatsen zoals ik het wil. LATEN WIJ HET DAN MAAR OP DEZE MANIER DOEN. Helaas als met vele,heb ik het zelfde ook mee gemaakt. Mijn vader was 56 jaar,toen hij overleed,mijn moeder was toen 52 jaar. Toen het noodlot toesloeg was ik in de keuken bezig en kreeg een schok,met de gedachten toen o.jee er is wat gebeurd,ja helaas is dat waar,de politie kwam met de mededeling dat mijn vader was overleden,mijn man werd gewaarschuwd ,toen hij er was vertrokken de agenten want al die tijd waren bij mee geweest.Alles moest ik op dat moment doen,maar er kwam niks meer uit me handen. Wij zijn toen naar me moeder gegaan,stroosten hielp niet de wanhoop was naderbij wij konden alleen voor haar zijn en haar helpen meer konden wij niet doen,gelukkig kwamen mijn broer's.Alleen konden wij haar steunen niet het verdriet weg nemen,nee dat moet slijten. Paar maanden hebben wij met z'n alle haar onder steunt en geholpen tot dat mijn oudste broer zeidaar had hij natuurlijk wel gelijk in,want laten wij eerlijk zijn het leven gaat door en ook wij hadden ons gezinnetje en ons werk.(druk.druk) Zij ging weer werken,en kreeg weer kleur,op haar werk werd zij ondersteunt. HAAR WOORDEN WAREN TOEN NOOIT GEEN ANDERE MEER. Dat konden wij best begrijpen haar stand punt,negen jaar is zij allenig gebleven met de gedachten naar toen die tijd toen zij nog met z'n tweeén waren. Maar gebeurde er iets wat haar leven weer kleur gaf en ook het zin van het leven,zij ontmoette een man die haar begreep maar die ook het zelfde heb mee gemaakt betreft zijn vrouw. Er groeide langzaam een band ,die is alleen maar steviger geworden is,samen hebben zij nog 15 jaar veel plezier gehad en twee keer per jaar op vakantie,ja samen waren ze weer gelukkig,gelukkig met elkaar,ja zeker van die jaren hebben zij met volle teugen van genoten. MISSCHIEN ERKENT U HIER IETS VAN. Wilt u nog meer weten stuur dan een e-mail naar mijn adres. Met de mededeling ;waarom alleen. DE KEUZE IS AAN U.


 Als je iets wil weten,
Als je iets wil weten,vraag het dan aan iemand met ervaring............en niet aan een geleerde. Eergevoel is als een rivier,jemag wel zwellen,maar niet buiten haar oevers treden. Bij tranen in je ogen,heb je een regenboog in je hart. Wie genoeg zelf vertrouwen heeft durft kwetsbaar te zijn. Stralende dagen,huil niet omdat ze voorbij zijn,maar lach omdat ze er waren. Er zijn altijd duizende verklaringen voor het kwaad,maar geen ervan is een excuus voor de daad. Wie zich zelf kent,veroordeelt niemand. De dingen veranderen niet,wij veranderen. Wilt u in het bezit komen van deze spreuken en foto's stuur dan een mail met als onderwerp (het leven) U kom dan in het bezit van prachtige opname's en spreuken en nog meer.


 HET FEEST EN DE NIEUWE WAARHEDEN
5 Augustus 2010 In de afgelopen maanden is deze site waardevol geweest, in die mate dat de ‘geplande reizen’ daarop aangekondigd werden zodat mensen die in die gebieden wonen en verlangen naar een directer contact met de Kerk, de samenkomsten kunnen bijwonen. Er zijn mensen die vinden dat er meer op de website geplaatst moet worden, maar ik zie het als een grote zegening dat ik niets hoefde te schrijven, omdat de wereld nog geen grote verwoesting en lijden heeft ondervonden, dat zal beginnen eens de Tweede Trompet zal klinken. Slechts een enkeling begrijpt deze huidige periode van genade en barmhartigheid, die God deze wereld verleent, door de Tweede Trompet tegen te houden. Terwijl ik dit artikel begin te schrijven moet ik aan deze dag, vandaag, denken en haar symbolische betekenis, aangezien op deze dag Jezus Christus over 666 dagen terugkeert, op het Pinksterfeest 2012. Voor mij persoonlijk is dit de countdown van het kwaad en Satan. Er komt een einde aan het kwaad in deze wereld. Gods Kerk zal zich tijdens het Loofhuttenfeest van dit jaar, binnen een paar weken, richten op het eind van het kwaad en het begin van ware vrede op deze aarde, iets dat de mensheid nog nooit meegemaakt heeft. Deze boodschap van vrede, het evangelie (Gods goede nieuws) is de afgelopen 6.000 jaar aan de mens gegeven en staat nu voor de deur! Ja, God onthult aan deze wereld (alhoewel de wereld dit nog niet weet) dat Hij vervuld is van oneindige barmhartigheid en dat Hij van Zijn schepping houdt. Niet alleen zal God ingrijpen en voorkomen dat de mensheid zichzelf zal vernietigen op 27 Mei 2012, Hij houdt enorm lijden tegen, dat zal beginnen eens de Tweede Trompet zal klinken. Het tegenhouden van de resterende Trompetten wordt ook gedaan om meer mensen de kans te geven gered te worden. Uiteindelijk moet een ieder, voor zichzelf, de keuze maken om zich te vernederen, zodat men gered/behouden kan worden. Als het niet Gods doel was om de grootte van Zijn genade te laten blijken, en de Kerk antwoord te geven op hun gebeden om meer mensen gered te laten worden, zou er al lang wereldwijde verwoesting en gigantisch lijden zijn op deze aarde De gevolgen van de gebeurtenissen in de wereld in deze 21ste eeuw worden tegengehouden door God. Dankzij de toestand waarin deze wereld zich bevindt; misbruik van de moderne technologie, corrupte regeringen en het Babylonisch economisch systeem, zou de wereld zich reeds in een traumatische verdrukking bevonden hebben, als God niet ingegrepen had. De mens is zijn eigen ergste vijand, door de egoïstische, menselijke natuur. God heeft Zijn Kerk aangezet tot een tweedaags vasten (31 Januari 2009), kort nadat het Zevende Zegel geopend en de 1ste Trompet afgegaan was. Het is goed om nog eens een gedeelte van het artikel te lezen, dat meer dan anderhalf jaar geleden op de website geplaatst werd, over die periode van vasten.


 Een Vloek Over de Vrouwen
Een Vloek Over de Vrouwen Zoals besproken werd in recente preken, waar ik al eerder naar verwees, is een van de eerste dingen die geopenbaard worden en dat nu door God in Zijn Kerk aangepakt wordt, is de noodzaak om een reëlere en correctere manier van denken te herstellen, over de rol van vrouwen in de maatschappij en vooral in de Kerk en in familie. In het begin verleidde Satan de eerste twee mensen tot zonde in zijn pogingen om te trachten Gods plan voor Zijn Familie – Elohim – te vernietigen, en hij deed dit door de allereerste menselijke familie aan te vallen. Satans succes in het verleiden van deze eerste twee mensen tot zonde (ten gevolge van het egoïsme en de hoogmoed van de menselijke natuur) leidde tot zekere consequenties. Het leidde tot datgene waar alle zonde toe leidt, het tegengestelde van de zegening voor gehoorzaamheid, nl. het oogsten van de vloek voor ongehoorzaamheid. Vloeken zijn het gevolg van niet door God gezegend te zijn en niet Zijn voorspraak te genieten. Het is een kwestie van de natuurlijke fysieke consequenties die door God in de natuur verwerkt zijn, die van kracht worden wanneer Zijn in stand houdende kracht en voorspraak weggenomen worden. Zonde tast de geest aan en beïnvloed het menselijke denken. Het vervormt het vermogen om helder en praktisch te denken, en leidt tot een geperverteerd en verdraaid redeneren dat nog aangewakkerd wordt door de ‘lust van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed in het leven’. Toen Adam en Eva zondigden begon de geest van de mens (het verstandelijke vermogen) verder af te dwalen van de helderheid van geest en denken die enkel en alleen van God kan komen. Alleen God kan de correcte manier van denken over menselijke relaties openbaren, en dat geldt dubbel en dik voor het onderwerp van deze publicatie over het hoe mannen denken over vrouwen. Vele mannen zullen terwijl ze dit lezen bij zichzelf ‘denken’ dat hun gedachten ten aanzien van vrouwen juist zijn, maar dat is niet zo. Er moet nog veel veranderen! De juiste relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk, zou de meest opwindende en lonende relatie in het leven moeten zijn. Maar die relatie werd van in den beginne op het verkeerde been gezet. Sinds de mens de weg van de zone koos (wat iedereen gedaan heeft, uitgezonderd Jezus Christus) hebben mannen niet het juiste respect voor vrouwen gehad, zelfs niet voor hun eigen vrouw (als zij getrouwd zijn) In plaats daarvan hebben mannen ‘over’ vrouwen geheerst op een verkeerde, autoritaire, manipulatieve en onderwerpende (neerkijkend op) manier.Hierin ligt grotendeels het waarom van de vloek over vrouwen die van in den beginne bestaan heeft. Door de eeuwen heen, zelfs in Gods Kerk, werd deze vloek slechts gedeeltelijk opgeheven, in zoverre dat er mensen zijn die zich bekeerd hebben van het mishandelen van anderen, en die waarlijk gestreefd hebben om zichzelf te veranderen en zich een meer God-gelijk karakter en denken (in harmonie met de waarheden en wetten van God) aan te meten. Maar vrouwen bleven nog steeds onderdrukt door middel van morele mishandeling, onderdrukking en minderwaardige behandeling door mannen. En het meest trieste in dit alles is dat dit voortgezet is door getrouwde mannen, vanwege hun mannelijk ego, hun begeerte en hun trots. God begint nu aan het grotere werk (dat in de Kerk doorheen de eeuwen slechts ten delen begonnen werd) om de waardigheid en de eerzaamheid die Hij vrouwen van in den beginnen toebedeeld had, te herstellen. Dit is het gedeelte van het ‘genezingsproces’ waarvan geprofeteerd is dat het de aarde zal vervullen tijdens het Millennium, wanneer Satan en zijn demonen weggenomen zullen zijn uit het midden der mensen, en Jezus Christus het regeringsschap over de gehele aarde ontvangt. Dat genezingsproces begint nu reeds in Gods Kerk hersteld te worden, naarmate we sneller dat nieuwe tijdperk voor de gehele mensheid naderen. In deze context is dit de grotere vervulling van de profetie die als volgt gaat: ‘En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van de bressen, Herbouwer van straten’ Jesaja 58: 12. De letterlijke Hebreeuwse vertaling is nog veel inspirerender: ‘En de uwen zullen vanouds (in lang vervlogen tijden) veroorzaakte verwoesting herstellen, en gij zult de funderingen van vele generaties wederoprichten, en gij zult genoemd worden ‘de Hersteller van de breuk, de restaurateurs [Hebreeuws – ‘terug in voege stellen’, ‘wederoprichten’] van de levenspaden. Zij die betrokken zullen zijn bij dit werk zijn zo gezegend dat zij mogen helpen om de door God bepaalde invulling van de rol voor mannen en vrouwen in het huwelijk, en de maatschappij, te herstellen. Wanneer Gods regeringsstructuur, liefde en ware doel hersteld zullen zijn, als basis voor het huwelijk, zal de familiestructuur veel sterker worden dan ooit tevoren, in de voorbije 6.000 jaar. De menselijke familie zal een enorme oppepper krijgen, die hen op natuurlijke wijze tot de Familie van God – Elohim – zal leiden. De bevrijding van alle rassen en nationaliteiten nadert met rasse schreden, en bovenaan de lijst staat de bevrijding van de vrouw uit de vernederende toestand, waarin zij ‘overheerst’ werd. Hieruit zal ook een bevrijding voor mannen voortkomen, die zal resulteren in een meer vervullend en verrijkend leven, een grotere harmonie en eenheid met God en een breder ervaren van wat waarlijke mannelijkheid is, zoals dit van in den beginnen bedoeld was.


 Ordinatie van Vrouwen
Ordinatie van Vrouwen Temidden van dit herstel dat van God, tot ons komt, en via Zijn Kerk naar de wereld, heeft God nu ook geopenbaard dat vrouwen geordineerd kunnen worden, in functies van dienaarschap in Zijn Kerk. De huidige prekenserie ‘Ordinaties en Doop’ geeft meer helderheid en gebalanseerdheid over hoe dit in Gods Kerk uitgevoerd zal worden, en over het onderscheid in dienstbaarheid tussen mannen en vrouwen. Dit onderscheid zal er niet zijn omdat vrouwen mindere vermogen, inzicht, begrip of status hebben.Het gaat enkel en alleen om die verschillen die God bepaald heeft, die de specifieke kwaliteiten omvatten die de unieke schoonheid weergeven van de ware vrouwelijkheid in vrouwen; net zoals er bepaalde vormen van dienstbaarheid zijn die door God enkel en alleen voor mannen bedoeld zijn en die de ware mannelijkheid zoals God die vooraf bepaald heeft weergeven. Echte mannelijkheid en ware vrouwelijkheid kunnen slechts begrepen worden aan de hand van datgene wat God bepaald heeft. Zo’n waarheid en geestelijk gezond begrip kunnen enkel en alleen voortkomen uit God geest die werkzaam is in ons. God heeft geopenbaard dat de rol van het spreken tijdens het formele gedeelte van de Sabbatdag (tijdens de dienst dus) een mannelijke rol is; dit heeft God aldus bepaald. Het is geen vrouwelijke rol, en wanneer vrouwen toch tijdens het formele (dienst)-gedeelte van de Sabbat zouden spreken, dan zou dit vrouwen in een mannelijke rol afbeelden…wat noch stichtend noch natuurlijk zou zijn (naar Gods schepping). God heeft geopenbaard dat vrouwen tot elder geordineerd moeten worden, in posities van ministeriele dienstbaarheid. Er behoort geen onderscheid te zijn in Gods Kerk in het gebruik van de titel ‘elder’ (een taak van geestelijke dienstbaarheid) in zoverre dat dit een verschil tussen mannen en vrouwen zou aangeven. Zelfs in de capaciteit van profeet is de term die we gebruiken eenvoudigweg ‘profeet’, zonder enig onderscheid van geslacht. In de Kerk zullen vrouwen niet geordineerd worden tot apostel, evangelist noch pastor omdat de door God daaraan verbonden taken door Hem onderscheiden zijn als typisch mannelijk. Een vrouw kan wel geordineerd worden tot profeet of elder (senior elder / elder / associate elder). De openbaring die God ons nu geeft over de verwijdering van een vloek over vrouwen (en mannen) sinds het begin der tijden, is tevens het begin van de vervulling van de geprofeteerde rol (het werk) van de ‘Elia die komen zal’. Dat ‘werk’ behelst de laatste rechtzettingen die God nu gaat doen, voor de wederkomst van Zijn Zoon Jezus Christus. Net zoals Johannes de Doper duizenden mensen doopte met een doop tot bekering ter voorbereiding op Jezus Christus’ eerste komst, bereid Gods Kerk zich nu voor om massaal mensen in het ‘Lichaam van Christus’ te dopen ter voorbereiding op de tweede komst van Jezus Christus. Vrouwen zullen hierin een even cruciale rol spelen als mannen. Zowel vrouwen als mannen die geordineerd zijn, mogen iemand de handen opleggen na de doop, opdat de gedoopte persoon verwekt zouden worden met Gods geest. Die rol is noch mannelijk noch vrouwelijk van aard, maar zij is van God, door middel van de kracht van Zijn geest. Paulus schrijft hierover in Galaten 3:27-28: ‘Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.’ De Familie van God, inclusief de verwekte Familie, is geen kwestie van geslacht. En dit geldt ook voor de ordinaties en de handopleggingen die God aan Zijn ministry (dienaars) voorbehouden heeft, en die dienen om de verwekking met Zijn geest teweeg te brengen bij allen die gedoopt worden; deze handelingen reflecteren op geen enkele manier een onderscheid tussen mannelijkheid of vrouwelijkheid, maar wel Gods macht om te verwekken.


 De Wittebroodsweken zij voorbij:
De Wittebroodsweken zij voorbij: We leven in buitengewone tijden. We bevinden ons nu in de tijd dat God Zijn genade, bescherming, hulp en zegening volledig heeft weggenomen van alle hedendaagse verstrooide naties van Israel en van de verstrooide Kerk; uitgezonderd Zijn ene ware overblijfsel van mensen die vandaag het geheel van Zijn Kerk vormen. Begin 2009 zette de Verenigde Staten een nieuwe regering in gang die niet langer enige genade of hulp van God ontvangt noch zal ontvangen. In de voorbije decennia, ja zelfs de voorbije eeuwen, heeft God vele regeringen van de verstrooide naties van Israel ondersteund omdat Hij, Zijn belofte van fysieke voorspoed en grootsheid die Hij beloofd had nakwam, vooral aan de stam van Joseph (zowel Efraim als Manasse). Die verstrooide naties van Israel omvatten: de Verenigde Staten, Israel zelf (zijnde Juda), het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australie, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Belgie, Nederland, Denemarken, Ierland, Finland, Noorwegen, IJsland en Zweden. Van deze landen is niet alleen het voorrecht van grootsheid en voorspoed weggenomen, maar zij zullen ook de eersten zijn die de profetische ondergang zullen ondergaan. Die ondergang begon bij het weerklinken van de Eerste Trompet van het Zevende Zegel op 14 December 2008. Op die dag begon de ondergang van de VS; en de wegneming van Gods genade en voorspraak van deze natie wordt belichaamd door de overweldigende reactie van het hele land op zijn nieuwe president. Nooit tevoren in de geschiedenis van de VS waren er zulke mensenmassa’s die er zo sterk in geloofden dat een mens hun leider en verlosser kan zijn. Deze geest van bejubeling en opwinding ten overstaan van zo’n leider heeft een vorm van biologerende bedwelming aangenomen, waarbij men niet langer het vermogen lijkt te hebben om te zien dat geen mens zulke krachten bezit. De VS (Manasseh) was de laatste natie die de zegeningen die God aan Israel beloofde ontving, waarbij God de VS tot de grootste wereldmacht maakte en tot de rijkste natie die de wereld ooit aanschouwde. Maar de VS is het eerste land dat volgens de profetieën zal ten val komen…en dat zal leiden tot de ondergang van de overige Israel-landen. Toen God eenmaal Zijn ondersteunende kracht van de hedendaagse Israel-landen (en vooral van de VS) wegnam, kon geen van haar regeringen nog langer als rechtmatig of legitiem beschouwd worden. Enkel en alleen e Engelse monarchie heeft nog een voortgezette rol van betekenis, tot de wederkomst van Jezus Christus. God helpt de Verenigde Staten niet langer om haar grootsheid in stand te houden. Is het verwonderlijk dat we nu beginnen te zien dat sommigen hun ogen geopend beginnen te worden, en dat de euforie van de wittebroodsweken snel in rook begint op te gaan? Woorden als Fascisme Marxisme, Leninisme, Socialisme en Totalitarisme beginnen steeds openlijker en met meer overtuiging gescandeerd te worden. Het soort van democratie dat de Verenigde Staten gekenmerkt heeft gedurende meer dan 200 jaar, is voorbij. Onomkeerbare krachten zijn reeds in gang gezet, die de definitieve ondergang zullen voltrekken.


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 9
Het antwoord is dus dat de meeste mensen het niet geloven en dat ook niet kunnen, maar allen die overleven zullen uiteindelijk geloven wat God over deze eindtijd zegt, omdat alles wat waar is te zijner tijd onthuld zal worden - en wel op zeer korte termijn. Zoals in mijn eerste boek beschreven staat, zullen de meeste mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van hen tot de dood toe. De waarheid is dat uiteindelijk in de Verenigde Staten alleen al meer dan 250 miljoen mensen zullen sterven. Uw hoop om dit alles te overleven zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, wanneer God begint te openbaren wie Hij wel en wie Hij niet is. Alleen door gehoor te geven aan God en u 'waarlijk' tot Hem te keren, kunt u hopen op Zijn genade en tussenkomst om u te helpen. Dus, wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd en catastrofale gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en in intensiteit toenemen? De dag komt snel nabij dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen. Een Tweeledig Antwoord Waarom zou ook maar iemand geloven wat in beide boeken geschreven staat? Nogmaals, het antwoord is tweeledig. Het antwoord ligt niet in gesproken of geschreven beweringen, omdat woorden op zich geen geloofwaardig bewijs van de waarheid zijn. Alles wat de mens over God geschreven heeft bewijst niet dat het de waarheid is. Alleen God Zelf kan bewijzen wat de waarheid is, door wat Hij gezegd heeft ook exact zo tot stand te brengen. Alleen de komende jaren kunnen bewijzen of deze twee boeken waar én van God zijn. Indien er niets gebeurt, dan kunt


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 17
Vervolgens zullen zij ook, evenals de rest van de wereld, getuige zijn van de vervulling daarvan. Hoe belangrijk zijn deze twee getuigen in Gods plan? Welk belang hecht God aan hen en aan hun rol? Die vraag kan gedeeltelijk worden beantwoord door iets van de symboliek te begrijpen die God met betrekking tot hen heeft gegeven. God de Vader en Jezus Christus inspireerden de profeet Johannes het boek Openbaring te schrijven. Johannes zag wat hij schreef nooit in vervulling gaan, omdat het niet over zijn tijd ging. Het begin van Openbaring gaat voornamelijk over de Kerk van God die bijna 2.000 jaar zou blijven voortbestaan, tot in de eindtijd. Johannes deed verslag over zeven Kerktijdperken die gedurende deze periode zouden bestaan. Het ene tijdperk zou het andere opvolgen, tot en met het laatste: Laodicea. De Kerk bevindt zich nu in deze tijd, bijna aan het einde van dit tijdperk. Laodicea is het laatste Kerktijdperk voor de wederkomst van Jezus Christus die als Koning der Koningen, in Gods regering over de aarde zal regeren. Het menselijk bestuur staat op het punt beëindigd te worden. In het eerste hoofdstuk van Openbaring beschrijft Johannes de zeven Kerktijdperken symbolisch als zeven gouden kandelaars. De symboliek hiervan is zeer belangrijk voor God, omdat zij over Zijn Kerk gaat, die sinds de dag van Pinksteren in 31 AD heeft voortbestaan, era na era tot in de eindtijd. De twee volgende hoofdstukken gaan verder met de beschrijving van de unieke kenmerken van elk tijdperk en de rol die elk van hen zou vervullen.


 Gods Laatste Getuigenis 25
Nadat Jezus Christus deze profetieën gegeven had, vervolgde Hij met te zeggen: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." (Marcus 13:32) Het antwoord dat de discipelen dus kregen was dat de timing alleen gekend is door God de Vader. Dit wil niet zeggen dat God de timing van deze gebeurtenissen niet op een later tijdstip zou openbaren. Deze profetieën van Jezus Christus aangaande de tekenen van het einde van dit tijdperk tonen juist aan dat deze tekenen mettertijd duidelijk zouden worden, op zijn minst voor diegenen aan wie God ze zou openbaren. Ook de overeenkomstige profetieën die aan Johannes in het boek Openbaring werden gegeven tonen ons dat de Zegels van Openbaring eens zouden geopend worden. Zoals in het eerste boek wordt aangehaald, zouden die Zegels door Jezus Christus geopend worden. De timing voor de opening van de Zegels is reeds door God de Vader aan Jezus Christus gegeven. Zoals ook in het eerste boek werd behandeld is het Zevende Zegel ook bij het schrijven van dit boek, nog niet geopend. Wanneer dat Zegel geopend wordt, kunt u er zeker van zijn dat de laatste definitieve verdrukking aangebroken is. God laat weten dat die tijd drie en een half jaar zal duren. De profetieën tonen aan dat na de opening van dit zegel een derde van de Verenigde Staten vernietigd zal worden. Bovendien zal God in de eindtijd grote macht aan Zijn twee getuigen geven, om de werken uit te voeren die Hij hun opgedragen heeft. Deze twee (en zij die hen kennen), kennen exact de dag dat Jezus Christus zal wederkeren. Deze twee zullen


 Gods Laatste Getuigenis 36
beantwoorden betreffende het ene ware geloof. Het zou overduidelijk moeten zijn dat er miljoenen op aarde misleid zijn. Als er binnen het "traditionele Christendom" duizenden aparte organisaties zijn, die onderling sterk verschillen qua doctrines (en dat doen ze) dan kan daarvan slechts één (indien er al één dat is) de ware zijn. Aanbidden al deze religieuze groeperingen over de hele wereld dezelfde God? NEEN! Hun geloof en doctrines vertegenwoordigen een totaal verschillende leer over God. Ze kunnen niet allen gelijk hebben. Indien ze allen de waarheid bezaten, dan zouden zij allen met elkaar in overeenstemming zijn. Als uw geloof zijn herkomst vindt bij de God van Abraham, maakt dat nog niet dat je de waarheid hebt. Er zijn meer dan 3,5 miljard mensen die aanspraak maken op zo'n herkomst. Allen die over deze ene en dezelfde God spreken, verkondigen niet dezelfde leer over Hem. Dat is het probleem! In werkelijkheid zijn er miljarden op aarde die over God spreken maar niet de waarheid over Hem verkondigen, en vooral niet over wat Hij zegt. Alleen maar het gebruiken van de naam van God of Jezus Christus, maakt nog niet dat men de waarheid verkondigt. Velen gebruiken de naam van de Schepper God en Zijn Zoon Jezus Christus, maar zij verkondigen een valse God en een valse Christus. Is het niet verwarrend? Is het verwonderlijk dat er in de wereld zo'n chaos heerst? Gelovig of ongelovig (ongelovigen vertegenwoordigen zo'n 1,1 miljard mensen), religie is de bron van alle problemen in deze wereld, of u het nu ziet of niet...of u het nu gelooft of niet.


 Gods Laatste Getuigenis 44
niet vanzelf. De God van Abraham verkondigt klaar en duidelijk dat de mens de weg naar vrede niet kent. Veel van het onderwijs in deze wereld is geworteld in het woord van God. Islam betekent "onderwerping aan de wil van God". Zij die waarlijk de weg van onderwerping volgen zullen gezegend worden. Wat hun profeet Mohammed verkondigde is waar, "De beste jihad is die, die worstelt tegen het eigen ik, voor Allah." Hij begreep dat de nobelste strijd die iemand ooit kan strijden, het gevecht tegen je eigen "egoïstische" menselijke natuur is teneinde je over te geven aan God - in gehoorzaamheid aan God. Moslims begroeten elkaar met "Salaam Aleikum" wat zoveel betekent als "vrede zij met u". Alhoewel dit op zich een goede groet is, toch komt vrede niet tot stand door het te wensen, maar slechts door het ondernemen van zichtbare acties. De waarheid is dat er door menselijke inspanningen geen vrede zal komen tussen de afstammelingen van de halfbroers - de twee zonen van Abraham. Dit zal pas komen nadat God ingrijpt om beiden te vernederen opdat ze aan vrede zouden gaan werken - op Gods manier en met Zijn hulp. Deze eeuwenoude kloof kan niet door menselijke inspanningen gedicht worden, zelfs niet indien de mens dit oprecht zou trachten te verwezenlijken. De Ene die aan het begin van de Koran als "Meester van de Dag des Oordeels" wordt aangewezen, staat op het punt om oordeel te vellen over de mensheid door middel van de omverwerping van alle regeringen van de mens. Ook een waar gezegde is, "Indien iemand (anderen) kwetst, zal God hem kwetsen, en indien iemand vijandig is tegen anderen, dan zal God vijandig zijn tegen hem." (Sunan van Abu-Dawood, Hadith


 Gods Laatste Getuigenis 52
zich niet bekeerd hebben, waardoor zij na hun overlijden naar een plaats gaan die het vagevuur heet, in plaats van naar de hemel of naar de hel. In de Katholieke Encyclopedie staat dat de kerk "uit de Heilige Schrift weet.... dat er een vagevuur is." De Methodisten verkondigen duidelijk in hun geloofsbelijdenis dat er geen Bijbels bewijs voor het vagevuur bestaat (Artikel XIV - Over het Vagevuur) het volgende: "De Roomse [sprekende over de Katholieke Kerk] doctrines betreffende het vagevuur, vergeving, de verering en aanbidding van zowel afbeeldingen als relieken, evenals het aanroepen van heiligen zijn favoriete bezigheden, die echter ijdele verzinsels zijn en totaal niet gebaseerd zijn op enig geldig Schriftgedeelte, maar geheel tegenstrijdig met Gods woord." De Methodisten verkondigen openlijk dat er geen enkel bewijs in de Geschriften te vinden is voor het 'vagevuur' en dat zulks ijdele verzinsels zijn tegenstrijdig met Gods Woord. De meeste Protestantse kerken zijn het helemaal eens met dit standpunt van het Methodistische geloof. Het is duidelijk dat deze twee geloofsovertuigingen recht tegenover elkaar staan. Teneinde ware volgelingen van God te zijn, en 'getrouw' aan Zijn Woord, kan slechts één van beiden waar zijn. Of één is de ware, of beiden zijn fout. Ze kunnen niet allebei waar zijn. Het is voor eenieder belangrijk om enkele van de meest fundamentele doctrinaire verschillen in een geloof dat zichzelf 'Christelijk' noemt, nader te bekijken. Elk geloof (groepering) is overtuigd van zijn gelijk, maar in werkelijkheid verschillen zij in


 Gods Laatste Getuigenis 60
Na enig gedebatteer werd de vraag gesteld: "Als de Drie-eenheid geen Bijbelse leer is, hoe is het dan ooit een doctrine van het Christendom geworden?" "Hij [Keizer Theodosius] stelde de geloofsbelijdenis van het Concilie van Nicea in als de standaard voor zijn rijk en riep in 381 A.D. het Concilie van Constantienobel bijeen om de formulering van deze doctrine [van de Drie-eenheid] nader te verklaren." "Tijdens dat Concilie werd besloten om de heilige geest op hetzelfde niveau als God en Christus te plaatsen. Voor het eerst begon de Drie-eenheid van het Christendom zich af te tekenen." "WAAROM, heeft geen van Gods profeten gedurende duizenden jaren ooit aan Zijn volk de Drie-eenheid onderwezen? Zou Jezus zijn bevoegdheid als Grote Leraar niet op zijn minst gebruikt hebben om de Drie-eenheid aan zijn volgelingen uit te leggen? Zou God honderden pagina's vol Bijbelgeschriften inspireren zonder daarin ook maar éénmaal instructies te geven omtrent de Drie-eenheid als dit werkelijk een "hoofddoctrine" van het geloof was?" "Moeten Christenen geloven dat God eeuwen na Christus, en nadat Hij de gehele Bijbel geïnspireerd had, de formulering zou steunen van een doctrine die gedurende duizenden jaren niet bekend was aan zijn dienaren? Een doctrine die een ' o n d o o rg r o n d e l i j k m y s t e r i e ' i s , d i e ' b u i t e n h e t


 Gods Laatste Getuigenis 67
God gaat een einde maken aan 6.000 jaar van menselijke wegen, menselijke regeringen, menselijke religies en zelfveroorzaakte menselijke ellende. U leeft nu in de spannendste tijd van de gehele menselijke geschiedenis. Nog voor dat de mens ooit geschapen werd lag het altijd al in Gods bedoeling om de mens toe te staan gedurende een periode van 6.000 jaar zijn eigen regeringen en religies te hebben. Die tijd hebben we nu gehad, en is bijna voltooid. De tijd voor de mensheid is ten einde! God heeft gedurende de afgelopen 6.000 jaar heel veel geduld gehad met de mens, teneinde grootste zaken te verwezenlijken voor Zijn grote doel. De eerste fase van dat plan is bedoeld om ons uit deze lange geschiedenis te leren dat we niet in staat zijn om onszelf succesvol te regeren. Alle regeringen en religies van de mens hebben gefaald. Het is werkelijk een groot geschenk van God dat Hij ons deze les laat leren. Want als we die les uiteindelijk niet zouden leren, dan kunnen we het grote doel, dat Hij voor ons in petto heeft, nooit bereiken. Alleen wanneer die les geleerd wordt, kunnen we uiteindelijk beginnen met blijvende vrede en waar geluk te bereiken. Inderdaad, God heeft werkelijk veel geduld met de mensheid gehad, want de realiteit is dat: het leven niet aan ons verschuldigd is. Het is niet iets wat wij onvoorwaardelijk verdienen. Het is een geschenk van God. Daar de mens verkozen heeft om God buiten zijn geschiedenis te houden, zal dit boek deze leemte zoveel mogelijk vullen zodat u beter kunt begrijpen waarom we ons in de eindtijd bevinden, wat nu volgt, en waarom.


 Gods Laatste Getuigenis 73
niet wou bekeren van zijn schuld in het veroorzaken van de verwoestende gevolgen van de opening van de eerste drie zegels, begon de Kerk opnieuw in slaap te vallen en verviel zij in een herhaling van hetzelfde soort verwoesting als in de eerste drie zegels. Gedurende diezelfde periode begon God een overblijfsel van dat laatste derde deel uit te zuiveren, te kneden en te vormen waarmee Hij Zijn werk in de laatste era van de Kerk zou voltooien. God is altijd heel duidelijk over dit overblijfsel in de eindtijd geweest. Momenteel bestaat dat overblijfsel nog slechts uit één tiende deel van datgene wat God gezegd heeft dat Hij zou aansporen en wakker maken. Dit boek zal als instrument dienen om het overige negentig procent wakker te maken (wat alles samen tien procent van het laatste derde deel van de verstrooide Kerk zal vormen). Gods Kerk wacht met spanning op degenen die wakker gemaakt zullen worden en tot Hem zullen terugkeren. Negentig procent van dat laatste derde deel van de Kerk dat verstrooid werd, zal niet voor de wederkomst van Jezus Christus door God wakker gemaakt worden en zal ook niet de kans krijgen om het Millenniumtijdperk, dat daarna komt, mee te maken. Daarvoor diende de periode van het Vierde Zegel, als waarschuwing dat dit verstrooide derde deel een gelijkaardige verwoesting zou ondergaan als het eerste en tweede deel. Datgene wat tijdens de eerste vier zegels met de Kerk gebeurde is op dit moment misschien van weinig betekenis voor u, maar het is van vitaal belang omdat hierin sprake is van een profetische tweeledige betekenis over een grote fysieke verwoesting (verdrukking), in de wereld, en meer specifiek in de Verenigde Staten.


 Gods Laatste Getuigenis 81
veronderstellingen, schilderen zij God af als te zwak en machteloos om de mensheid te redden. Dat is een verfoeilijke perverse verdraaiing van de waarheid. God is ALMACHTIG! In de theologie van deze wereld lijkt Satan veel machtiger dan God, omdat hij afgeschilderd wordt als degene die het grootste deel van de wereld verhindert om God te aanbidden. Dit toont aan in welke mate theologen en bijbelgeleerden verblind zijn, omdat God nu helemaal niet bezig is om te proberen de wereld te redden. Zoals dit boek zal aantonen gaat Gods ongelofelijke plan van redding (dat aan de gehele mensheid zal worden aangeboden) het begrip van geleerden en theologen verre te boven. Vandaag de dag zijn alle theologen en bijbelgeleerden, zonder uitzondering, volledig blind voor Gods waarheid. God staat op het punt deze warboel door middel van Zijn twee eindtijdgetuigen recht te zetten. God zal een duidelijk onderscheid maken tussen wat waar en wat vals is - wie waarachtig is en wie een leugenaar! De waarheid is, dat God gedurende de voorbije 6.000 jaar niet veel mensen geroepen heeft, noch met velen gewerkt heeft. Zelfs in de tijd van Jezus Christus geloofden slechts weinigen Gods waarheden, en onder hen bevonden zich zeer zeker geen geleerden of religieuze leraars. De vele duizenden Farizeeërs en Sadduceeërs geloofden God niet. Zij gaven preken over God en de geschriften van de wet en de profeten, maar zij geloofden niet wat God zei. Hetzelfde probleem bestaat vandaag de dag nog steeds. Velen verkondigen God, Jezus Christus en liefde, maar zij geloven God niet. Er zijn enige schriftgedeelten waarin gewag gemaakt wordt van twee gelegenheden waarbij enkele duizenden mensen naar


 Gods Laatste Getuigenis 89
te kennen geeft) zo geschreven dat Gods persoonlijke openbaring nodig zou hebben om het te kunnen begrijpen. Voor het grootste gedeelte lag het niet in Gods bedoeling om de volle betekenis ervan te openbaren, tót de tijd dat de Zegels geopend zouden worden - en niet langer verzegeld waren. Wanneer mensen het boek Openbaring lezen raken ze verstrikt in allerlei foute interpretaties, omdat de inhoud van de Zegels grotendeels verborgen gebleven is (uitgezonderd een zekere basiskennis die aan Gods Kerk bekend gemaakt werd). Dat is ook het geval met de 144.000. Er zal slechts één grote opstanding plaatsvinden, precies op de dag van Jezus Christus' wederkomst en dat zullen de 144.000 zijn. Er zullen geen anderen zijn! Naar deze groep mensen wordt op verschillende manieren verwezen in het boek Openbaring, maar het gaat telkens over één en dezelfde groep. "En ik [Johannes] zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen [de engelen met de eerste vier trompetten van het Zevende Zegel], en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.." (Openbaring 7:2-4) Gedurende zes millennia heeft God Zijn zegel van goedkeuring gegeven aan diegenen die door Hem gekneed en gevormd werden, om deel te nemen aan Zijn toekomstige


 DE ZEVEN DONDERS
DE ZEVEN DONDERS VAN HET ZESDE ZEGEL InIn het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat het Zesde Zegel een overgangsperiode is. Dit sluit de geestelijke fase van Gods plan af. Deze fase bestaat uit de voltooiïng van de opleiding en verzegeling van de laatste, nog levenden, die het getal van de 144.000 zullen vervolledigen, en die in Zijn regering zullen zijn. Dit is ontzagwekkend! Gedurende zes millennia heeft God een regering voorbereid en gevormd om 1.000 jaar lang in gerechtigheid over de gehele aarde te regeren. Naarmate we het einde van deze geestelijke fase van Gods werk naderen, breekt er een tijd van fysieke verwoesting in de wereld aan. Deze neemt geleidelijk, in frequentie en in intensiteit, toe. Deze toenemende verwoestingen over de gehele aarde zijn een voorbode van een nog veel grotere verwoesting die zal volgen wanneer het Zevende Zegel geopend wordt. Voordat de gruwel van deze laatste wereldwijde verwoesting op aarde toeslaat, hebt u nog een korte tijd om de waarschuwingen, die hier in dit boek staan, ter harte te nemen en op gepaste wijze aan


 Gods Laatste Getuigenis 110
D e E e r s t e D o n d e r i s h e t b e g i n v a n d e oorlogsverschrikking van de eindtijd. Oorlog, die profetisch is voor de eindtijd. Elk van de Zeven Donders bevat elementen die sinds mensenheugenis op één of andere manier op aarde hebben plaatsgevonden. Terrorisme is niets nieuws. Oorlogen zijn niets nieuws. Maar wat er nu gebeurt tijdens deze Zeven Donders, is nieuw omdat het deel uitmaakt van de eindtijdprofetieën. Al deze dingen zullen in steeds toenemende mate rechtstreeks leiden tot de laatste drie en een half jaar van grote fysieke verdrukking op aarde. Het succes van de terroristische aanslagen op 11 September (9/11) was het begin van de Eerste Donder. Op die dag werd het Zesde Zegel van het Boek Openbaring geopend. En dus hebben de gebeurtenissen van die dag grote Bijbelse en profetische betekenis! Terrorisme is oorlog, en oorlog is terreur. William T. Sherman, een Amerikaans Generaal uit de periode van de burgeroorlog, staat bekend om een vermaarde uitspraak: 'Oorlog is de hel". Hoe u het ook draait of keert, oorlog zaait terreur waar zij ook toeslaat. Sinds 11 September (9/11) hebben we nog meer gerommel van 'oorlogsverschrikking' gehoord. Er is voortdurend gerommel in de verte, bij elke aanslag van al-Qaeda activisten op verschillende plaatsen en tijdstippen in de wereld. Maar naarmate de tijd vordert zullen zij veel krachtiger toeslaan dan bij de aanslagen van 11 September (9/11). Op dit moment komt er


 Gods Laatste Getuigenis 116
gezien hebben) zullen leiden tot grootschalige branden die enorme schade zullen toebrengen aan de veestapel en de gewassen. Weer andere streken zullen normale hoeveelheden regen ontvangen, maar op het verkeerde tijdstip, zodat het de landbouw niet zal baten. Teveel koude en teveel hitte op verkeerde tijd zullen ook bijdragen aan deze vernietigende kracht. Zij die hun brood verdienen met de landbouw hebben altijd aan dit soort van omstandigheden het hoofd moeten bieden, maar in de nu volgende jaren zullen deze omstandigheden erger dan ooit worden. #3 De Derde Donder is de toenemende verwoestingen door het weer. Het recordbrekende orkaanseizoen van 2005 in de Verenigde Staten werd reeds genoemd. Experts verwachten dat Orkaan Katrina (die op 29 augustus 2005 Alabama, Louisiana en Mississippi teisterde) de duurste natuurramp ooit zal zijn in de Amerikaans geschiedenis. De eerste schattingen van de aangerichte schade, overschrijden de 100 miljard dollar reeds, maar naar verluidt, bedraagt de totale economische schade meer dan 200 miljard dollar; Afgelopen week nog (22 maart 2006) sloeg de Cycloon (Orkaan) Larry, een categorie 5 storm, in Australië toe met windsnelheden van meer dan 340 km per uur. Deze ongelooflijk krachtige storm ging zo'n 100 km ten zuiden van Cairns aan land. Vele bananenplantages werden met de grond gelijk gemaakt, en de schade wordt in de honderden milioenen geschat.


 123 GODS TWEE GETUIGEN
God heeft laten blijken dat Hij Zijn bescherming heeft weggenomen van Zijn dienaren die verstrooid raakten (van die dienaren die zich niet bekeerd hebben). Dit werd minder dan een jaar geleden duidelijk. Hoewel het in vele delen van de wereld in het nieuws was (ikzelf bevond me toen in Australië en het was daar ook in het nieuws), besteedde de wereld weinig aandacht aan de gebeurtenis die in één van de verstrooide groeperingen plaatsvond. Op 12 Maart 2005, in een hotel in Wisconsin (VS), waar een groep mensen vergaderd was om de Sabbatdienst te houden, kwam een misnoegd lid van hun groepering de zaal binnengestapt en schoot binnen één minuut 22 kogels met een 9mm handwapen af waarbij hij 7 mensen doodde. Nog voordat de schietpartij voorbij was waren de plaatselijke dienaar, diens zoon en nog vijf andere kerkleden gedood en vier anderen gewond. Vervolgens schoot de dader zichzelf dood. Dit nieuws ging als een donderslag door de verstrooide Kerk. Velen stelde zich de vraag hoe dit had kunnen gebeuren, want nog nooit in de hele geschiedenis van Gods Kerk was er zoiets op een Sabbat en tijdens een dienst gebeurd. Het antwoord op deze vraag is niet iets wat de verstrooide Kerk graag wil horen - God heeft Zijn bescherming weggenomen van allen die geweigerd hebben zich te bekeren! In diezelfde kerkorganisatie, slechts drie maanden later, stierf één van de drie televisiepresentatoren (iemand die al lange tijd dienaar was in de Kerk) aan een Staphylococcen infectie. Dit deed deze en andere kerkorganisaties op hun grondvesten schudden. Deze man was geliefd en werd gerespecteerd, ook door mij. Hij had de huwelijksceremonie van mijn vrouw en mij verzorgd. En een paar jaar later was hij één van de dienaren die 123 GODS TWEE GETUIGEN mij de handen oplegde toen ik tot dienaar in Gods Kerk geordineerd werd. Volgend op de dood van deze dienaar stierf slechts twee maanden later ook de dienaar die hem assisteerde, aan dezelfde Staphylococcen infectie. Deze drie dienaren die het afgelopen jaar stierven, waren lid van dezelfde organisatie, de 'Living Church of God'. De belangrijke betekenis van de dood van twee van hun dienaren aan dezelfde infectieuze besmetting, zou niet aan de aandacht van de verstrooide kerkorganisaties voorbij mogen gaan, omdat de gebeden van die gemeente voor de genezing van beide ministers duidelijk niet beantwoord werden. Het is belangrijk om dit goed te begrijpen, omdat de leider van die groepering Mr. Roderick Meredith een oproep heeft gedaan aan alle leden van zijn kerkorganisatie om te vasten voor God, om Hem te verzoeken de gave van genezing te geven aan al hun dienaren. Met als doel de mensen in de wereld duidelijk te laten zien dat zij de kerkorganisatie zijn waarmee God werkt om Zijn Werk op aarde uit te voeren. Mr. Meredith vraagt dit reeds enige jaren bij bepaalde gelegenheden aan de leden van zijn kerkorganisatie. God heeft hun gebeden niet verhoord en hun vasten niet aanvaard! Niet alleen heeft God hun smeekbeden niet verhoord, maar precies datgene wat Mr. Meredith gevraagd heeft gaat tegen Gods wil voor deze eindtijd in. Niet alleen was het verkeerd om aan zijn kerkorganisatie te vragen om op deze manier te vasten, maar bovendien zal Gods manier, om aan te tonen door wie Hij werkt, niet gemanifesteerd worden door genezingen uitgevoerd door dienaren. God heeft wel ten dele op die manier gewerkt om de


 131 GODS TWEE GETUIGEN
Deze donder zal luider en luider weerklinken naarmate de gebeurtenissen die in de eerdere donders beschreven werden, blijven aanhouden, en in kracht en omvang toenemen. Zodoende leveren zij ook het bewijs en de bevestiging van dat wat hier geschreven staat, en datgene wat ik zeg, de waarheid is. Radioen TV-interviews zullen dagelijkse kost worden, naarmate de nieuwsgierigheid, de controverse en de angst stijgen in verhouding tot de groeiende intensiteit van deze donders. Het is nuttig dat we hier een paar alinea's herhalen. Zij staan aan het begin van dit hoofdstuk opgetekend, en hebben alles te maken met deze Zesde Donder. "De Zeven Donders zullen in het vervolg van dit hoofdstuk bekendgemaakt worden. Deze Donders zijn nooit eerder verkondigd. Alles wat Johannes schreef betreffende het Zevende Zegel, de Zeven Bazuinen en de Zeven Laatste Plagen, werd door een engel aangekondigd. De Zeven Donders kwamen niet van een engel. Johannes hoorde het geluid van Zeven Donders. Het betrof een boodschap voor een eindtijdprofeet van God. De specifieke inhoud van de Zeven Donders werd bewaard voor deze eindtijd, om door Gods eindtijdprofeet bekend gemaakt (verkondigd) te worden, de woordvoerder van de twee eindtijdgetuigen. Meer hierover in de uitleg van de Zesde Donder." "De Zeven Donders hebben veel te maken met de manier waarop God Zijn twee getuigen zal openbaren. Deze Donders 131 GODS TWEE GETUIGEN dienen als een voorbode voor de laatste verdrukking, en de manifestatie van die twee getuigen." "De openbaring van de Zeven Donders heeft alles te maken met de openbaring van Gods eindtijdgetuigenis over de mens, en met de openbaring van Zijn twee getuigen aan de mensheid! Jammer genoeg zullen de meeste mensen verkiezen om wat zij te horen krijgen te negeren. God stond de apostel Johannes niet toe om over de Zeven Donders te schrijven. Johannes hoorde niet wat elke specifieke donder inhield, maar hij hoorde gedeeltelijk wat er gezegd werd over hoe de donders geopenbaard zouden worden. Johannes was een apostel en een profeet die alles wat God hem via inspiratie gaf, noteerde. Hij schreef het boek Openbaring, maar het was hem niet gegeven alles wat hij schreef ook te begrijpen. Als Johannes' tegenhanger heeft God mij inzicht in de openbaringen aan Johannes gegeven. Ik ben de woordvoerder, één van de eindtijdprofeten en -getuigen van dat waar Johannes over schreef. In de interviews die volgden na de publicatie van mijn eerste boek, en in de correspondentie die ik sindsdien heb ontvangen, wordt mij dikwijls de vraag gesteld: "Hoe heeft God dit alles aan u geopenbaard?" Precies op dezelfde manier die God in het verleden altijd gebruikt heeft om Zijn wil en bedoelingen aan Zijn dienaren - de profeten vanouds - te openbaren. God doet dit door de inspiratie van Zijn geest; het overbrengen van Zijn eigen gedachten (woorden) naar de geest (in de gedachten) van diegenen met wie Hij werkt. Door alle tijden heen, zelfs tot nu toe, hebben velen valselijk beweerd dat God op deze wijze tot


 142 GODS TWEE GETUIGEN
over de Zeven Trompetten niet geopenbaard worden totdat die gebeurtenissen plaatsvinden. Het is ook belangrijk dat we opmerken dat er bij de eerste trompet sprake is van 'vuur vermengd met bloed'. 'Bloed' betekent dat er veel doden zullen vallen wanneer dit gebeuren plaatsvindt. Het gaat hier hoofdzakelijk om de dood van dieren, maar er zullen ook in grote getalen mensen sterven - tienduizenden. De Tweede Trompet "En de tweede engel blies de trompet, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden stierf, en het derde deel van de schepen verging." (Openbaring 8:8-9) Deze gebeurtenis vindt hoofdzakelijk op het water plaats, maar de gevolgen ervan zullen grote delen van de kuststreek van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en een aantal van hun bondgenoten verwoesten, en ook sommige van hun steden zullen volledig vernietigd worden. Eén derde van alle wateren grenzend aan deze landen zal geen leven meer bevatten; alles zal sterven in deze gebieden. Deze sterfte treft ook één derde van alle mensen op boten en schepen op het water. Maar er zullen eveneens honderdduizenden in de kuststreken van deze gebieden sterven. De reden waarom er zovele boten en schepen vernietigd worden, is dat de neveneffecten van deze rampen hoofdzakelijk voelbaar zullen zijn in havensteden, waar grotere concentraties van schepen, handel en mensen zijn. 142 GODS TWEE GETUIGEN De Derde Trompet "En de derde engel blies de trompet, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren, en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was." (Openbaring 8:10-11) Elk van deze drie gebeurtenissen zal in toenemende mate verwoesting aanrichten in de Verenigde Staten en bij haar bondgenoten. Door deze dodelijke slag zal de rijkste en machtigste natie die de wereld ooit gekend heeft, uiteindelijk door de knieën gaan. De eerste golf van verwoestingen zal een aantal grote steden treffen. Dit zal de ontreddering die de orkaan Katrina teweegbracht, in vergelijking zeer klein doen lijken. De vernietiging van goederen en bezit zal buiten alle proporties zijn, maar het verlies aan levens zal nog veel groter zijn. Het dodental zal in de vele tientallen miljoenen lopen. De wereldwijde gevolgen van deze gebeurtenis, zullen Wereld Oorlog III in gang zetten. De Vierde Trompet "En de vierde engel blies de trompet, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de trompet der drie engelen, die nog trompetten zullen." (Openbaring 8:12-13


 148 GODS TWEE GETUIGEN
zouden hebben, en die een nog veel grotere vernietiging zouden teweegbrengen. Indien God deze gebeurtenissen niet zou bespoedigen, zoals door de Zeven Trompetten wordt geopenbaard, en het verloop ervan niet zou beperken tot slechts drie en een half jaar, dan zou alle leven van de aarde weggevaagd worden. De Laatste Heropleving van een Verenigd Europa Reeds meer dan vijftig jaar, werkt Europa aan de verwezenlijking van een verbond van naties. Dit begon in de vroege jaren vijftig met de visie om tot een sterkere Europese economie te komen, door de oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit evolueerde uiteindelijk tot een hechter verbond dankzij de regerende macht van de Europese Unie. Er is altijd een drijvende kracht in Europa aanwezig geweest, om zich te verenigen tot een krachtigere regeringsvorm en een verbond van naties. Mettertijd smeedde een kerngroep van deze landen een sterker verbond door de introductie van een gemeenschappelijke munteenheid - de Euro. De politieke en zelfs militaire eenmaking zijn gestaag blijven groeien. Al meer dan vijftig jaar lang heeft Gods Kerk de opkomst van dit Verenigde Europa voorspeld, met een eigen eenheidsmunt, een eigen legermacht en een eigen godsdienst (de Rooms Katholieke Kerk). Dit nieuwe Europa zal uiteindelijk door slechts tien verenigde landen gevormd worden. Reeds vele jaren groeit het verlangen onder velen op het Europese continent naar een heropleving van het oude Europa, in een 'Verenigde Staten van Europa' als dé overheersende wereldmacht, die de macht van de Verenigde Staten van Amerika 148 GODS TWEE GETUIGEN zal vervangen en overtreffen. Velen in Europa zijn gefrustreerd door datgene wat zij zien als een 'te traag tempo' waarin deze doelstellingen verwezenlijkt worden. Er groeit een band van eensgezindheid tussen enkele landen, die sterker wordt naarmate hun frustratie toeneemt over de landen die in hun visie de vooruitgang afremmen. Er heerst een diepgewortelde afkeer en een groeiende verbittering tegenover die landen (vooral Groot Britannië), die zich niet willen inzetten voor een sterkere Euro. Hoewel er vele andere profetieën zijn die u kunnen helpen om beter te begrijpen wat er tijdens de Vijfde Trompet zal gebeuren, zullen we in dit hoofdstuk alleen de conclusies van de openbaring van deze profetieën aan bod laten komen. Meer informatie hierover vindt u terug in het boek 'De Geprofeteerde Eindtijd'. Satans vrijlating uit zijn gebondenheid zal hem ertoe bewegen om grotere macht en invloed uit te oefenen over Europese eenheid. Satan heeft zijn invloed en macht reeds over alle eerdere heroplevingen van het Heilige Roomeinse Rijk uitgeoefend. Hij zal tien landen in Europa opzwepen om de totale controle van alle macht binnen de Europese Unie te grijpen. Alleen deze tien landen zullen samen overeenkomen om als één man de macht te grijpen. Duitsland zal weer dé drijvende kracht achter een verenigd Europa zijn. Net zoals de zesde heropleving van het Heilige Romeinse Rijk leidde tot WO II, zal deze zevende profetische en laatste heropleving leiden tot de uitbarsting van WO III. En net zoals een schorpioen die snel en zonder waarschuwing toeslaat, zal een nieuwe Verenigde Staten van Europa snel en onverwacht de grote militaire macht uitoefenen die zij reeds nu onder de vlag van de NAVO bezit. Dit zal gebeuren op een zeer specifiek


 156 GODS TWEE GETUIGEN
als God zulke vooruitgang eerder had toegestaan. Dat is ook precies de reden waarom God de mens door middel van een spraakverwarring over de aarde verstrooide, ten tijde van de toren van Babel (Genesis 11). God zorgde er zelf voor dat verschillende groepen mensen verschillende talen begonnen te spreken, teneinde dergelijke technologische vooruitgang te verhinderen. God wist wat de gevolgen van technologische vooruitgang zouden zijn. Hij wist ook dat naties dit voor persoonlijke macht, militair voordeel, en uiteindelijk voor oorlogsvoering zouden aanwenden. Zo is de natuur van de mens nu eenmaal. De wapenwedloop is precies ook dat geweest - een race om de krachtigste, de meest geavanceerde, en de meest destructieve wapens. De ware getuigenis over de mens, is dat hij altijd dit soort wapens zal gebruiken tegen anderen. Dat is het resultaat van de menselijke dorst naar macht en overheersing. Jawel, als God niet zou ingrijpen, dan zou de mens alle leven op aarde uitroeien. Daarom zal God de tijd van de mens inkorten, d.m.v. een snelle ontplooiïng van eindtijdgebeurtenissen die in een tijdspanne van drie en een half jaar voltooid zullen worden. God zal dit doen om een langerekt en afschuwelijk lijden op aarde tot een minimum te beperken. De Laatste Dag van de Mensheid De laatste dag van menselijk zelfbestuur op aarde zal de dag van de grootste verwoesting, in de hele geschiedenis zijn; maar zij zal ook het beste 'goede nieuws' voor de mensheid brengen dat men zich ooit zou kunnen inbeelden. 156 GODS TWEE GETUIGEN De dag dat de Zevende Trompet geblazen wordt zal het derde en laatste 'wee' op aarde plaatsvinden. Maar drie en een halve dag daarvoor zullen Gods twee getuigen gedood worden in de straten van Jeruzalem. Die gebeurtenis zal leiden tot de eerste grote gebeurtenis waarmee die laatste dag zal beginnen. "En wanneer zij [de twee getuigen] hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt [Satan d.m.v. zijn invloed op de mens] hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad [in Jeruzalem] die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here [Jezus Christus] gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natieën zijn er die hun lijken zien, drie en een halve dag [via moderne technologie] en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf worden gelegd. En zij die op de aarde wonen [van de twee supermachten], zijn blijde en verheugd over hen, en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden." (Openbaring 11:7-10) Gods twee getuigen zullen door anderen (die hun boodschap van God haten) gezien worden als de verantwoordelijken voor al hun lijden. De twee getuigen zullen plagen afroepen over de landen die tot de twee supermachten behoren, om hen te vernederen; maar zij zullen zich niet laten vernederen. In tegendeel: deze supermachten zullen volharden in hun eigengereide hoogmoed. Satan zal Gods twee getuigen geen schade kunnen berokkenen, totdat God de tijd rijp acht om toe te staan dat zij gedood zullen worden. En dan: "En na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan en grote


 172 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
God plaatste de mens op deze aarde als onderdeel van een groot plan dat Hij met ons heeft. Maar omwille van zijn egoïstische aard heeft de mens verkozen om God niet te geloven, en in plaats daarvan zich vast te klampen aan fabeltjes en leugens omtrent zijn bestaan en zijn toekomst. De mens heeft zo op God gereageerd omdat hij door zijn egoïstische natuur weigert om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden op te nemen. De waarheid is dat we allen verantwoordelijk zijn voor onze individuele daden. We zullen hier later op terugkomen, omdat het zo'n belangrijk deel uitmaakt van deze geschiedenis. Gods doel met de mensheid is ontzagwekkend en fantastisch, maar Satan en de religieuze leiders die beïnvloed worden door Satan, hebben de mensheid misleid zodat zij dwaze verdraaiïngen van de echte waarheid zijn gaan geloven. Wanneer mensen werkelijk de waarheid betreffende Gods plan en doel met hen gaan begrijpen (en zij inzien dat dit werkelijk 'goed nieuws' is), dan zullen zij begrijpen dat het werkelijk veel beter en veel grootser is dan alles wat zij zich ooit hadden kunnen voorstellen. Terzijde, dit 'goede nieuws' is datgene wat God gedurende zes millennia aan de mensheid verkondigd heeft, maar wat door de mens consequent verworpen werd - en God heeft dat toegestaan. In den Beginne Het volgende hoofdstuk van dit boek zal gewijd zijn aan de Almachtige God, die de mensheid verkoos niet te kennen. Hoewel vele gelovige mensen in de hele wereld geloven dat zij de God van Abraham kennen, doen zij dit niet! Een gedeelte van de reden waarom de mens dusdanig zal moeten lijden, is dat hij de ware kennis van God verworpen heeft, teneinde in zijn eigen 172 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? leugens te kunnen blijven geloven. De mens moet zéér vernederd worden, voordat hij naar de waarheid zal willen luisteren! Hier is de waarheid!... In den beginne was God. Er was niets anders. Onze inferieure hersens kunnen dit niet bevatten. Hoe zou de mens met zijn beperkte verstandelijk vermogen iets dat zo enorm superieur is, kunnen begrijpen? Dat kan hij niet! Dat is een groot deel van het probleem. De mens is zo vervuld van hoogmoed en trots, dat hij werkelijk gelooft dat hij zulke dingen wel kan bevatten. Daarom verwerpt hij de waarheid, en ontwikkelt hij zijn eigen ideeën over God, en camoufleert daarmee zijn onvermogen om datgene te doorgronden wat hij niet kan begrijpen. De mentale vermogens van de mens worden beperkt door de fysieke wereld rondom hem. In de laatste eeuw heeft de wereld een ware explosie aan technologische kennis gekend, maar zelfs met dit alles blijft de mens nog steeds beperkt tot het fysieke. God is niet fysiek. Hij is geest. Hij is samengesteld uit geest, en Hij leeft in een geestelijke wereld. Zijn kracht en macht liggen in Zijn geest - en niet in het fysieke. God openbaart dat alles wat fysiek is in werkelijkheid in stand gehouden wordt door het geestelijke - door Hem! Het universum zou niet bestaan als God het niet in stand hield! God schiep en onderhoudt het fysieke universum door de kracht van Zijn geest, die Zijn wil ten uitvoer brengt. Hoe kan een fysiek mens zulke zaken begrijpen? Uit zichzelf kan hij dit niet! God moet datgene wat geestelijk is aan de mens openbaren. God gebruikt fysieke dingen om ons te leren over datgene wat geestelijk is. De mens is beperkt tot het fysieke universum rondom hem


 174 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Jezus Christus gaf hier een voorbeeld van. Christus onderwees dat er geestelijk leven kan groeien en ontwikkelen in menselijk leven (in de geest van de mens). Christus legde uit dat Hij het brood des levens was en dat de mensen in feite van Zijn vlees zouden moeten eten en van Zijn bloed zouden moeten drinken. Voor vele van de Joodse studenten die Hem volgden, was dit te moeilijk om te aanhoren. Zij hadden altijd geleerd dat God het eten van menselijk vlees en het drinken van enig bloed verbiedt. Vanaf dat moment stopten velen Hem te volgen, omdat zij alleen in letterlijke, fysieke termen konden denken. Velen die zichzelf als Christenen beschouwen, begrijpen dit evenmin, ook al denken zij van wel. Sommigen nemen de symbolen van brood en wijn tot zich, en geloven dat zij daarmee doen wat Christus onderwees. Maar ze zijn hierin verkeerd, en zijn zelfs letterlijk ongehoorzaam aan dat wat Hij onderwees. Zij begrijpen niet wat Christus wilde zeggen, en dus sussen ze hun geweten met iets wat zij 'de comunnie' noemen. Er is een manier waarop het menselijke verstand echt geestelijk begrip kan beginnen te ontvangen. Maar de religies van deze wereld (ja zelfs het traditionele Christendom) begrijpen deze zaken niet. Een deel van deze kennis zal in het laatste hoofdstuk gegeven worden. Wanneer de mens op het punt gekomen is dat hij naar God wil luisteren, en dat hij de ware kennis van God begint te ontvangen (die altijd met fysieke voorbeelden wordt uitgelegd), dan zal God Zijn geest met de mensheid beginnen te delen, teneinde de mens het vermogen te geven om Hem (naar waarheid) te beginnen 'zien'. Dit 'zien' is van geestelijke aard en vereist dat we in staat zijn om Gods geest te ontvangen. Wanneer een menselijk wezen 174 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? iets 'ziet' wat geestelijk is, dan is dit niet een kwestie van iets door menselijke ogen te zien. Het is een kwestie van het 'zien' in ons verstand (in de geest). Dus nogmaals, in den beginne was God. Er was niets anders. Absoluut niets! God heeft altijd als eeuwig geestelijk wezen bestaan. Hoe kan een tijdelijk levend, fysiek bestaand, verstandelijk beperkt menselijk wezen zulke dingen begrijpen? Nogmaals, dat kan hij niet! God Zelf moet datgene wat geestelijk is openbaren. Zonder God is er geen leven na de dood. Dat kan een fysiek mens begrijpen. We weten wat er met het fysieke lichaam gebeurt nadat de mens sterft. Het ontbindt zich en valt uiteen in de verschillende bouwstoffen waaruit het samengesteld werd. Het keert terug tot de bestanddelen (stof/slijk) der aarde, precies zoals God gezegd heeft. Wanneer een mens sterft houdt het leven op te bestaan (sommigen geloven dat er een zeker geestelijk leven verder gaat). De mens houdt niet van die definitieve eindigheid, en hij houdt niet van datgene wat God hem vertelt over leven na de fysieke dood. Daarom heeft hij zijn eigen ideeën gevormd over wat er na de dood gebeurt. Die ideeën hebben de mens in de voorbije eeuwen niet veel gemoedsrust geschonken, maar toch lijken zij zijn geweten op één of andere manier te sussen. De waarheid is: als een mens eenmaal gestorven is, bestaat er niets meer. Hij gaat niet naar de hemel, noch naar de hel. Wanneer de mens dood is, is hij helemaal compleet dood. Er is geen onsterfelijke ziel in de mens. Dat is een leugen en een valse leer van mensen. In plaats van te geloven wat God zegt, heeft de mens verkozen om te geloven dat hij een 'ziel' heeft die niet


 184 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
engelenrijk? Dat is het fantastische aan Gods plan voor de mensheid, dat zo wonderbaarlijk is! Paulus legde uit dat het Gods plan was om 'alle dingen' aan de mens te onderwerpen (onder Zijn controle te stellen), en dat God 'niets heeft uitgezonderd' dat niet aan hem 'onderworpen' zou worden. God openbaart ook nog dat dit niet zal gebeuren terwijl de mens zich nog in zijn huidige fysieke staat bevindt. Paulus voegde daar nog aan toe: 'Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn', namelijk onder controle van de mens. Maar Paulus legt wel uit wat wij nu reeds over Jezus Christus weten, die als fysiek mens geboren werd. Hij zegt dat Jezus Christus, net zoals de gehele mensheid, een weinig lager dan de engelen gemaakt was, en dat Hij voortbestemd was om te sterven voor de gehele mensheid. Jezus Christus was het enige menselijk wezen dat een perfect volmaakt leven leidde, in volledige gehoorzaamheid aan God. Alle anderen hebben tegen God gezondigd. Omdat de Almachtige God de Vader van Jezus Christus was, en daar Jezus Christus een volmaakt leven leidde in gehoorzaamheid aan God, kon Hij ook het volmaakte offer voor de zonden van alle mensen zijn. De mensheid kon gered worden door Jezus Christus - het Paschaoffer. Paulus' uiteenzetting over hoe 'alle dingen' nu 'nog niet' onder de mens waren gesteld, omvatte ook zijn uitleg over datgene wat wij nu reeds kunnen zien. Wij zien Jezus Christus, die een weinig lager dan de engelen werd gemaakt, als fysiek menselijk wezen, nu gekroond met glorie en eer. Daar dat Gods uiteindelijke doel is voor de gehele mensheid, zien wij Jezus Christus die als eerste van de gehele mensheid dat grote doel reeds bereikt (ontvangen) heeft. Ook wordt hier geopenbaard dat God alle dingen reeds aan 184 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? Christus onderworpen heeft. Inderdaad, het is Gods bedoeling om uiteindelijk alle dingen aan de mens te onderwerpen, maar niet in diens huidige fysieke staat. De mensheid is, in haar huidige fysieke hoedanigheid, niet in staat om zulke macht uit te oefenen; en haar zou nooit dat soort van macht toevertrouwd kunnen worden (dat heel Gods schepping aan haar onderworpen zou zijn). Een Verandering in de Mens De mensheid weet niet waarom God haar schiep en op aarde plaatste. Maar we naderen nu de tijd dat God dat grote plan zal gaan openbaren aan iedereen in de wereld. De mens zal dat grote doel beginnen te doorgronden. Sommigen zullen dat doel gaan zien, naarmate we de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur naderen, en dan, tijdens die laatste periode, zullen vele miljoenen Gods grote plan gaan begrijpen. Als die tijd voorbij is, en Jezus Christus Zijn regering op aarde begint, zal dit inzicht aan iedereen gegeven worden. De engelen werden als geestelijke wezens geschapen. Zij kregen individuele vrijheid en een onafhankelijke persoonlijkheid. Zij kregen vrijheid van denken en het vermogen om zelf kennis te verwerven. Zij waren vrij in hun doen en laten. De mens werd gelijkaardig geschapen, maar dan fysiek. God gaf aan de mens dezelfde vrijheid van denken. De mens werd ook als een vrij denkende en handelende entiteit geschapen - die vrij kan denken, leren, zijn leven plannen en zijn eigen beslissingen nemen. Het menselijk leven is een groot wonder. Wij zijn uniek in de hele fysieke schepping. In het dierenrijk maakte God schepselen


 190 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
zou scheppen, en dat deze een weinig lager dan de engelen gemaakt zou worden. De mens zou fysiek gemaakt worden. Maar God bepaalde ook dat Hij mettertijd een verandering in de mens teweeg zou brengen, zodat de mens ook alle dingen uit Zijn (Gods) schepping onder zich (de mens) gesteld zou kunnen krijgen, en dat hij (de mens) ook van de macht en de glorie van God zelf zou kunnen ontvangen. God bepaalde ook dat Hij deze grote verandering in en door Zijn eigen Zoon Jezus Christus zou verwezenlijken. Laten we terugkeren naar het relaas in het eerste hoofdstuk van Hebreeën. Paulus had net uiteengezet hoe Jezus Christus gestorven was voor de zonden van de mensheid, en nu gezeten is (een kwestie van macht en autoriteit) aan de rechterhand van de Majesteit in den Hoge (de Almachtige God). "En Hij [Jezus Christus] is zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft Hij [God] ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hi j : En Hem moeten al l e engelen Gods huldigen." (Hebreeën 1:4-6) Wat is er hoger dan het engelenrijk? Hier staat dat Jezus Christus beter dan de engelen gemaakt werd. Er staat dat Jezus Christus met macht en glorie bekleed aan de rechterhand Gods gezeten is. Ook staat er dat de engelen van God Jezus Christus moesten aanbidden. Alleen God kan aanbeden worden. Jezus Christus werd lid van de Godfamilie - Hij werd als God. 190 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? Lees aandachtig wat de Almachtige God over Jezus Christus zegt: "Maar van de Zoon: Uw troon, O God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van Zijn koningschap." (Hebreeën 1: De Bijbelse verslagen over het Koninkrijk van God gaan letterlijk over de Familie van God. Wanneer Jezus Christus terugkeert naar deze aarde in het Koninkrijk van God, zal Hij samen met de 144.000 terugkeren, die ook deel zullen uitmaken van dat Koninkrijk. De 144.000 zijn diegenen die door God gekneed en gevormd zijn tijdens de voorbije zes millenia, die net zoals alle andere mensen hier op aarde geleefd hebben. Maar nu zullen zij als geestelijke wezens opgewekt worden. Zij zullen niet langer fysiek zijn, maar zullen zich nog wel fysiek kunnen manifesteren. Zij werden een weinig lager dan de engelen gemaakt, maar nu zijn zij hoger - zij zijn ook leden van de God Familie - Goden, net zo als hun oudere broer Jezus Christus. De waarheid over Gods doel met de schepping van menselijke leven, gaat vér boven alles wat de mens zich ooit heeft kunnen inbeelden, zelfs in fictie. Daarom is het dan ook zo moeilijk te geloven. Het was Gods bedoeling dat het menselijke leven slechts tijdelijk zou zijn. Zijn plan en doel is dat wij van sterfelijk in onsterfelijk veranderd worden, van tijdelijk leven naar eeuwig leven. Deze overgang (deze fase in de schepping) is iets wat God aan ieder mens als keuze zal voorleggen. Gods ultieme doel met de schepping van de mensheid is dat zij lid zouden worden van de Familie van God, in het Koninkrijk van God - een Koninkrijk van Goddelijke wezens. Hoe zal dit tot stand komen


 200 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
hebben getracht om de waarheid te verbergen, in een poging om het concept van de 'ziel' die uniek is voor de mens, hoog te houden, door te zeggen dat de mens een unieke onsterfelijke ziel in zich heeft. Er zijn nog veel andere voorbeelden van dieren die God een 'levende ziel' gaf. Dus als je een 'levende ziel' bent heeft dat niets te maken met onsterfelijkheid. Het heeft alleen te maken met een levend bestaan. Er is een leven dat een fysiek (tijdelijk) bestaan is, en er is een leven dat een geestelijk (eeuwig levend) bestaan is. De mens is slechts de gave van het tijdelijke fysieke bestaan geschonken, maar Gods plan houdt in dat Hij de mens uiteindelijk ook een geestelijk, eeuwig leven, zal aanbieden. Nogmaals, begrijp alstublieft goed dat God aan niemand leven verschuldigd is, en dus ook niet het eeuwige leven, omdat ook dat een geschenk van God is. Eeuwig leven is uiteraard een veel groter geschenk dan het fysieke leven, maar het houdt ook een immens veel grotere verantwoordelijkheid in. Ter zijner tijd zal aan de gehele mensheid het eeuwige leven of de eeuwige dood voorgehouden worden. Wat betekent dit? God gaf aan ieder mens die ooit geleefd heeft het geschenk van het fysieke leven. Op Zijn tijd, zal God iedereen de kennis en de keuze voorhouden over hoe zij het geschenk van eeuwige leven in Zijn Famillie kunnen ontvangen. Zij die niet voor Gods weg kiezen zullen niet het eeuwige leven ontvangen, maar zullen de eeuwige dood ontvangen. Het is een keuze. God is aan niemand eeuwig leven verschuldigd. De enige manier om eeuwig leven te ontvangen is door tot het begrip te komen dat alleen Gods manier van leven waar en juist is. Elke andere manier van leven brengt zorgen, vernietiging, lijden, tegenspoed en elk mogelijk kwaad 200 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? dat het leven teniet doet voort. Er is maar één levenswijze die oprecht geluk, vrede, voorspoed, diepgaande duurzame relaties etc. voortbrengt, en dat is Gods levenswijze - en er is geen andere. Lucifer koos die weg niet en één derde van de engelen evenmin. Niet de hele mensheid zal voor Gods weg kiezen; en als gevolg van het verwerpen van Gods ware levenswijze, kiezen deze mensen automatisch voor de eeuwige dood, omdat dit de straf is voor het verwerpen van Gods weg. Gods 7.000 Jarig Plan Dit boek heeft het 7.000 jaren plan van God besproken. Er is hoofdzakelijk datgene besproken wat op het punt staat zich op aarde te voltrekken, omdat de mensheid aan het einde van de haar door God toebedeelde 6.000 jaar van zelfbestuur gekomen is. Alhoewel het volledige verhaal veel ingewikkelder is, zal in de rest van dit hoofdstuk een gecompirmeerde samenvatting van Gods doel gegeven worden. Daarna zal uitgelegd worden 'waarom' er zulke gruwelijke dingen moeten plaatsvinden in deze eindtijd . God legde van te voren vast dat Hij Zichzelf zou reproduceren. Hij is van plan om miljarden in Zijn God Familie - in het Koninkrijk van God - geboren te laten worden. Dit plan omvat de schepping van de mensheid en vervolgens de ongelooflijke zegening dat haar aangeboden wordt om deel van Zijn Familie te worden. De enige manier om God te worden, is door eerst als mens geboren te worden. Het is een noodzakelijk fase in het leven die het mogelijk maakt om met Gods leven bevrucht te worden, wat op zijn beurt kan leiden tot de geboorte in een


 202 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
geestelijk (eeuwig) leven als een God-wezen. In het volgende hoofdstuk zullen we nog meer aspecten van dit proces bespreken. Het is een aangrijpend verhaal dat je stoutste verwachtingen zal overtreffen. En het kan nu pas volledig verteld worden. Vanaf het begin droeg God de mens op om de aarde te bevolken. Gedurende de voorbije zes millenia heeft de mensheid inderdaad de aarde bevolkt. Miljarden mensen hebben geleefd en zijn gestorven. Zij die gestorven zijn, zijn nog steeds dood. Zij zijn teruggekeerd tot het stof der aarde. Maar, er is een geestelijke essentie die God bewaart (die in zichzelf geen leven heeft). God zal nogmaals fysiek leven schenken 'op Zijn tijd', in een grote opstanding. Dit is waar! God zal iedereen die ooit geleefd heeft en gestorven is, opwekken. Zij zullen nogmaals tot fysiek leven worden opgewekt. God zal dit doen aan het einde van de 7.000 jaar die de mensheid toebedeeld zijn om op de aarde te wonen en haar te bevolken. De mensheid moet leren dat de weg van de egoïstische menselijke natuur niet in staat is om blijvende vrede, geluk, voorspoed en een voldaan leven voort te brengen. De weg van 'nemen' (egoistische en hoogmoedige motivaties) brengt zorgen, pijn, lijden, concurrentie, afgunst, jaloezie, hebzucht, woede, afkeer, bitterheid, oorlogen, onderdrukking, ziekten, honger, wellust, verzet, sexuele perversie, depressie, misdaad, twist etc. voort. Alleen Gods weg brengt alles voort wat goed, rijk en vervullend is, alsook eeuwig geluk en vrede in het leven. Zes millenia van menselijk zelfbestuur zijn het bewijs en een getuigenis van de wegen van de mens. Dat is ook de reden waarom God de mensheid zo lang de tijd gaf om zijn eigen wegen te ervaren. Deze geschiedenis zal aan de mensheid 202 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? bewijzen dat al haar wegen gefaald hebben. Elke regering, elke godsdienst en elke beschaving van de mens heeft gefaald. Degenen die nu bestaan falen ook, en alles zou eindigen in een totale zelf-uitroeiïng als God niet zou ingrijpen. Met zo'n overvloed aan bewijslast zal de mens beter toegerust zijn en zal het hem makkelijker vallen om toe te geven dat alle wegen van de mens tot vernietiging leiden (net zoals het Lucifer verging) en dat alleen God de weg kent tot blijvende vrede en levensvreugde. Samen met de overweldigende bewijslast van het erbarmelijke falen van de mens tijdens zijn zesduizend jaar van zelfbestuur, zullen de volgend duizend jaren van Gods regering dienen om een ultiem contrast weer te geven dat de mens in staat zal stellen om met meer gemak toe te geven dat Gods wegen perfect (volmaakt) zijn. Zoals dag en nacht van elkaar verschillen, zo verschillen de egoïstische wegen van de mens met die van God. De Grote Opstanding Na de duizendjarige regering van Jezus Christus samen met de 144.000 God-wezens, zal het zevenduizendjarige plan van God afgerond worden. De aan de mens toebedeelde tijd om de aarde te bevolken zal teneinde lopen. Dan zal er iets ontzagwekkends gebeuren. De mensheid is altijd blind en onwetend geweest over deze grote fase in Gods plan. Allen die ooit geleefd hebben en gestorven zijn, zullen weer tot fysiek leven opgewekt worden. Er zal geen menselijke voortplanting meer bestaan, maar het zal een honderdjarige periode zijn waarin de mens zal kunnen leven en beoordeeld worden naar Gods levenswijze. Iedereen zal over God leren en geregeerd worden door dezelfde regering van de voorgaande


 ........................................
UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT


 Wat is Universeel Geloof ?
Universeel Geloof is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof dat je tegenkomt over de hele wereld. Universeel Geloof betekent dat je gelooft in een meteen-verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het niets. En bij het sterven… dan stopt dus ook jouw verantwoordelijkheid niet. Je blijft dus verantwoordelijk voor wat je allemaal gedaan hebt. Wanneer je zult sterven valt die verantwoordelijkheid dus echt niet van je af. En ook je geweten blijft gewoon doorwerken, zowel je bewust geweten (wroeging) als je onbewust geweten. Maar het mooie is om te beseffen dat echt alle disharmonie uit je verleden weer in harmonie gebracht kan worden. Immers dood is niet dood; dus iedereen heeft een geestelijke toekomst en iedereen, echt iedereen krijgt de gelegenheid om aan z’n toekomstig geluk te mogen werken. Dus.....ook na jouw sterven blijft er werk aan de winkel. Maar al het werk wat je nu doet door aan jezelf, je karakter te werken, door anderen te helpen, enz. enz., dat is allemaal niet voor niets, want daardoor werk je aan je toekomstig welzijn. Nu je nog op aarde leeft, is het al zo dat jouw daden gevolgen hebben voor jezelf. Bijvoorbeeld: indien jij je buurman helpt, als hij in nood is, dan heeft dit een positief gevolg voor de sfeer tussen jouw buurman en jou, en die positieve sfeer komt weer enigszins ten goede aan hoe jij je gaat voelen. De gevolgen van jouw daden zijn nu dus merkbaar, maar niet alleen nu, maar… ook nog straks nadat je gestorven zult zijn. Ook hier geldt het principe: wat je zaait zul je oogsten. Daar in geloven, dat is Universeel Geloof en als je zo’n geloof hebt, dan heb je tevens een extra levensdoel; je wil niet alleen gelukkig worden hier op aarde, maar ook aan het geluk werken dat je straks zult ervaren nadat je bent gestorven.


 Filosoferen over Bijna-Dood-Ervaringen e
We weten bijna zeker dat ons leven verder gaat, nadat we gestorven zullen zijn. Uit onderzoek naar de waarnemingen en belevenissen bij mensen die bijna dood zijn geweest, kunnen we enkele interessante punten vaststellen: 1/ De menselijke geest kan bestaan, leven en beleven, terwijl z’n lichaam klinisch dood is. Dit zou dus inhouden dat na het werkelijk, definitief sterven de geest hoogstwaarschijnlijk ook verder kan leven. Dit wordt bovendien bevestigd doordat een aantal mensen tijdens een bijna-dood-ervaring (BDE) een eerder overleden familielid hebben ontmoet. 2/ Velen met een BDE zeggen, dat hen op een gegeven moment duidelijk werd dat hun tijd er toen nog niet op zat. Dit zou dus inhouden dat iedereen een bepaalde levenstijd krijgt toegemeten. Vele mensen met een BDE namen zich voor om voortaan hun kostbare tijd beter te gaan besteden, meer met zaken van de geest. 3/ Velen met een BDE zeiden dat hen duidelijk werd, dat hun levenstaak op dat moment nog niet volbracht was. Dit zou dus inhouden, dat iedereen tijdens zijn leven een of meerdere levenstaken te volbrengen heeft, levenstaken waar je dus wel of niet je best voor kunt doen en waar je wel of niet voor gemotiveerd kunt zijn. Een en ander houdt verband met je levensvisie, met je vrije wil en met het principe van ‘goed-maken’ ofwel harmonie brengen over dingen uit je verleden. 4/ Vele mensen met een BDE beleven hun levensfilm. Tijdens deze samenvatting van hun hoogtepunten en laagtepunten voelden ze dat al hun daden ten opzichte van medemensen, directe gevolgen hadden voor die medemensen. Zij voelden bij die anderen de gevolgen van hun daden. Dus er bestaat een wet van oorzaak en gevolg, niet alleen in de natuurkunde, maar ook voor gedrag tussen mensen. Vele mensen werden na hun BDE dan ook voorzichtiger met hun woorden, daden en houding naar hun medemensen. Ze hebben immers zelf gevoeld wat dit bij anderen teweeg kan brengen. Een goed boek over bijna-dood-ervaringen kunt u lezen van bijvoorbeeld Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross of cardioloog Pim van Lommel.


 ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 2
ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 2 En ik ben er van overtuigd dat, indien jij je nu rot voelt, dan zul jij je, nadat je jezelf van kant gemaakt hebt, nog véél rotter voelen. Neem dit gerust van me aan, want ik heb hier meer dan 15 jaar onderzoek naar gedaan en heb hier veel boeken over gelezen. Dat jouw leven niet eindigt wanneer jij sterft, wordt goed aangetoond in boeken over bijna-dood-ervaringen, die door wetenschappers zijn geschreven. Heb je interesse? Ik zou zeggen: stap naar een bibliotheek bij jou in de buurt en ga eens rustig wat lezen in zo’n boek. Je kunt dan lezen dat die mensen, die bijna dood zijn geweest, gaan geloven in een toekomst, een verder leven na het sterven en ook gaan geloven dat het leven op aarde werkelijk zinvol is. En veel mensen met zo’n bijna-dood-ervaring gaan ook geloven dat het leven op aarde werkelijk zinvol is. Men wil z’n lot leren begrijpen en leren accepteren en men ziet het als een uitdaging om overal de positieve kant van te ontdekken. Deze mensen geven ook aan, dat ze na die bijna-dood-ervaring meer met hun leven willen gaan doen en geven ook aan dat ze nooit zelfmoord zullen plegen. De één ziet z’n leven nu als een kostbaar geschenk, dat ie met zorg mag gebruiken. En de ander ziet het als een speciale mogelijkheid om iets te mogen leren op aarde. En dit allemaal ondanks de moeilijkheden die men op z’n pad aantreft (veel mensen met een bijna-dood-ervaring hebben net een ernstig auto-ongeluk overleefd of een zware operatie achter de rug en zitten dus vaak lichamelijk in de kreukels, met veel pijn, beperkingen en revalidatie-ellende).


 De beheerder,,.
Er zijn enkele rubrieken geplaats betreft zelfdoding niet doen. God sprak tegen de mensen met deze woorden. EER JE VADER EN MOEDER. HEEFT U NAASTE LIEF. GIJ ZULT NIET STELEN. GIJ ZULT NIET DODEN. GIJ ZULT U EIGEN NIET VAN HET LEVEN ONTNEMEN..


 geloven
Ieder mens gelooft in iets wat wij niet kunnen bevatten. Betreft verschillende sites zullen wij proberen dichter bij het doel te komen. Het doel zullen wij niet bereiken,dat is onmogelijk U wordt op de hoogte gehouden welke sites dat zijn


 DE STORM
DE STORM Ze waren samen thuis, met z'n tweetjes. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. De storm was opeens begonnen en bij elke donderslag zag hij haar opspringen. Ze keek door de kamer en bewonderde zijn sterke verschijning...... en wenste dat hij haar in zijn armen zou nemen, om haar te beschermen tegen de storm en te troosten. Opeens, met een plof, viel de stroom uit.... ze gilde... Hij rende naar de sofa waarop zij zat. Hij twijfelde niet om haar in zijn armen te nemen. Hij wist dat het een verboden actie was en verwachtte dat ze zich terug zou trekken. Hij was verrast dat ze zich niet verzette maar zich aan hem vastklampte. De storm raasde voort... Ze wisten dat het fout was... Hun families zouden dit nooit begrijpen... Ze waren zo gevangen in hun ANGST dat ze het opengaan van de deur niet eens hoorden... alleen de verraderlijke klik van de camera......


 Adverteren op deze pagina
Link toevoegen

 Linkplaatsing?
Link toevoegen

 de beheerder...
Beste bezoeker(st)er. Betreft gods tweede getuigen en waarom zo'n massale vernietiging.Daarvan heeft u verschillende stukken van gelezen. De mogelijkheid bestaat dat u de volledige versie kan ontvangen.Mail de webmaster en u hoort hoe of wat.


 Info Geloof


 gerard
Beste bezoek(st)er. De mogelijkheid bestaat , om een rubriek waar u belangstelling in toon,om in taal te ontvangen. Mail de beheerder: Best visit (pc). The opportunity exists for an item you are interested in tone, in language. Email the manager:


 Partners Geloof
Aanmelden nieuwsbrief
Prikbord Geloof
Jouw link hier?

 Dit is een pagina voor alleenstaande
Dit is een pagina voor alleenstaande. Alleen is maar alleen,ja dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd,dat klopt. Als je je hele leven liefde en verdriet samen heb gedeeld,en dan gebeurd er iets wat wij niet willen weten of daar aan willen denken,maar helaas het gebeurd en niet terug te draaien.Niemand kan je helpen met je verdriet,omdat niemand je verdriet kan overnemen(al zouden zij het graag willen doen),ze kunnen wel voor je klaar staan en je steunen,maar voor hoe lang(ze zijn allemaal al zo druk in hun bestaan)dan kom er toch een tijd dat alles weer op je af kom hoe je het wil wenden of weert en je verdriet neem niet af.Ach zeggen ze dan het slijt wel,kom je moet verder niet zeuren,maar dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd dan gedaan maar ergens hoe hard het ook klink hebben zij gelijk,het leven gaat door.Ook u leven gaat door en het leven is al zo kort.Gelukkig ben u niet allening gelijk met u zijn er groot aantal in de zelfde positie.Wat kan u doen wegkwijnen(dat zou de genen die weg viel niet van u verlangen)en verder als een wrak door het leven gaan.Of toch nog iets van uw leven willen maken,die keuze is natuurlijk aan u.Er zijn vele mensen die graag kontakt zoeken maar er moeite mee hebben,daarom hebben wij het voor u gemakkelijk gemaakt,klik de banners aan en bekijk alles op uw gemak.Ga daarvoor even naar pagina 2 van alleen.


 parapsychologie;
parapsychologie; 1 waarom Door de eeuwen heen is die vraag vaak gesteld. Neem bij voorbeeld de natuur rampen en oorlogen. Natuur rampen zijn de grillen van de natuur zelf. Oorlogen zijn ontketend door de mens zelf. De onmacht van de mens zelf. Het verdriet van de mens zelf. DE NATUUR Tussen 1942 en 1947 verdwenen in de bermuda driehoek verschillende schepen en vliegtuigen zonder en teken achter telaten. Er is nooit een spoor of iets gevonden of vernomen. De geleerden de onderzoekers weten nu nog niet wat er aan de hand is geweest. Met gissen bereikt je niks mee,want wat er gebeurd is wat er geschied is het antwoord blijven zij schuldig. Tegenwoordig kunnen zij door middel van vernuftige apparaten de zware stormen zien groeien en de richting bepalen,maar tegen houden niet. Het zelfde geldt dus ook voor de polen. De polen zijn belangrijk voor het leven op aarde. De straal en de maalstroom. Dat zijn stromen waar de mens niet tegen opgewassen is met al hun kunne en wetenschap. Maar de stromen beheersen wel het klimaat,dus ook het leven. BRANDEN Branden kunnen zelf ontstaan of door de mens aangestoken worden. WATER De mens heeft water nodig voor zijn levensbehoefte en voor het besproeien van zijn akkers. Maar het water kan ook de vijand van de mens zijn,het kan dood en verderf veroorzaken.


 Heilige Dagen Beschrijving
Heilige Dagen Calendar Jaar Nieuw Jaar Pascha* Ongezuurde Broden Pinksteren 2011 Di 5 Apr Ma 18 Apr Di - Ma 19-25 Apr Zo 12 Juni 2012 Za 24 Mrt Vrij 6 Apr Za - Vrij 7 - 13 Apr Zon 27 Mei *Wordt de voorgaande avond gevierd, na zonsondergang Jaar Trompettendag Verzoendag Loofhuttenfeest Laatst Grote Dag 2011 Do 29 Sept Za 8 Okt Do - Woe 13-19 Okt Do 20 Okt 2012 Ma 17 Sept Woe 26 Sept Ma - Zo 1 - 7 Okt Ma 8 Okt Heilige Dagen Beschrijving


 Dit ‘tegenhouden’
Dit ‘tegenhouden’ is voor een groot deel toe te schrijven aan God, die de gebeden van Zijn mensen, die hebben gevast, verhoort, zoals in het verhaal van Ester. Ter herinnering wordt tot op de dag van vandaag het Purim feest gevierd. Op 31 Januari (2009) begon de Kerk van God een tweedaags vasten (een vasten dat langer duurde dan de normale één dag vasten) en Gods volk smeekten God, stelden zichzelf nederig op, dat God meer mensen tot nederigheid zou brengen en daardoor veel meer mensen zou redden, dan Hij aanvankelijk geopenbaard had. (door de eindtijd gebeurtenissen, die te wijten zijn aan wat de mens deze wereld heeft toegebracht, na 6.000 jaar) Dit is allemaal het resultaat van Gods wil en Zijn doel, voor deze wereld. Alhoewel God heeft toegestaan heeft om meer genade te verlenen aan meer mensen in deze eindtijd, door meer mensen tot nederigheid te brengen (meer mensen kunnen tot nederigheid gebracht worden door een dergelijk proces, dat verderop in dit artikel zal worden uitgelegd) ligt de keuze voor berouw en bekering nog altijd in de handen van diegenen die God vernedert en genade verleent. Het is triest dat er velen zullen zijn die in deze eindtijd Gods genade en Zijn aanbod om hen fysiek te redden af zullen slaan. De smeekbedes aan God waren niet om te vragen dat de vernietigende kracht zou worden verminderd (aangezien dit niet verandert kan worden) maar dat de duur van het daadwerkelijke fysieke lijden zou worden verminderd (de duur hiervan verkort zou worden) en dat hierdoor meer mensen gered zouden kunnen worden (die in het Millennium kunnen leven, dat voor de deur staat) Dit omvat niet alleen de mogelijkheid dat veel meer mensen van verschillende naties gered kunnen worden, maar het omvat ook het feit dat er veel meer mensen gered kunnen worden, die deel uitgemaakt hebben van de verstrooiing na de apostase in 1994, die anders niet die kans en zegen gehad zouden hebben.


 Een ieder die
Een ieder die geroepen wordt door God en deel wordt van de Kerk, vanaf die datum, zal geen deel uitmaken van die opstanding, maar zal voortleven in een nieuw tijdperk, zoals ook de Kerk van God zal voort blijven bestaan in dat nieuwe Millennium. Een nieuw Tijdperk begon op het Trompettenfeest van 2008. Dit is een kort tijdperk en zal duren tot de dag van Christus’ wederkomst als Koning der koningen. Het is het begin van de countdown (aftelling) van de 1.335 dagen, waarvan geschreven staat in Daniël 12. In dit nieuwe tijdperk, de countdown tot Christus’ wederkomst, blijft God nieuwe Waarheden aan Zijn Kerk onthullen. Gods ware Kerk heeft nooit stilgestaan, sinds de apostase in December 1994. Zij is blijven groeien in waarheid, door God geopenbaard. Alle andere (kerken, afsplitsingen) staan stil en lijken alleen maar een klein beetje op de Kerk van voor de apostase. Tot op heden, in dit nieuwe tijdperk, zijn 3 waarheden gegeven en tijdens het Loofhuttenfeest zullen er nog 4 volgen. Dit brengt het totaal aantal nieuwe Waarheden, geopenbaard aan Gods Kerk sinds de apostase op een getal dat een enorme diepe betekenis zou moeten hebben, op een ieder die de geschiedenis kent van de laatste 3 Tijdperken van de Kerk. Na het Loofhuttenfeest zal God in totaal 36 nieuwe Waarheden aan Zijn Kerk gegeven hebben sinds de apostase. Hoe ongelofelijk is dat? Wie had gedacht dat er zoiets zou gebeuren? Het Loofhuttenfeest van dit jaar zal één van het meest opwindend en geestelijk vervullend feest zijn dat God ooit gegeven heeft!


 De ‘Elia die Komen Zal’
De ‘Elia die Komen Zal’ 24 December 2009 De ‘Church of God - PKG’ heeft zich inderdaad ‘Voorbereid op het Koninkrijk van God’. Te beginnen aanstaande Sabbat, zal de Kerk een nieuwe grote stap voorwaarts nemen, om deze opdracht aan de Kerk voor de eindtijd te vervullen. In een prekenserie (‘Our Journey of Faith’) waarin we onze recente geschiedenis herbekeken, heb ik een onderwerp behandeld betreffende het feit dat God mij liet inzien en aanvaarden dat Hij en Zijn Zoon Jezus Christus mij zowel als Apostel en Profeet hebben aangesteld. Lange tijd was ikzelf er van overtuigd dat Herbert W. Armstrong de laatste Apostel in Gods Kerk was; maar als gevolg van de waarheid die God tijdens de afgelopen jaren geopenbaard heeft, werd het nu tijd om te gaan inzien dat zulke waarheden enkel en allen gegeven en vervuld worden door middel van een Apostel. De Profetieën die aan de Kerk gegeven werden kwamen door het ambt van een Profeet, maar de doctrines en waarheden zijn gegeven door een Apostel. Zoals God het aan Paulus inspireerde om op te schrijven, dat wij “opgebouwd zijn op de fundamenten van de Apostelen en de Profeten waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Efeze 2:20). Met andere woorden, God werkt altijd op een zeer specifieke manier door Zijn Zoon Jezus Christus, die het hoofd van de Kerk is, om waarheid over doctrines te geven, en door Zijn Apostelen om onderwijs te geven, en door Zijn Profeten om profetieën te geven. Hoe de Kerk vervolgens op de waarheid reageert (door te streven om daarnaar te gaan leven) en hoe zij in geloof en getrouwheid de profetische openbaringen aanvaardt (door deze te gaan leven) bepaalt volledig de geestelijke relatie die ieder individueel lid van Gods Kerk met God de Vader heeft. De Kerk die verstrooid werd, als gevolg van de apostase, is in meer dan 500 verschillende organisaties uiteen gevallen, er is er echter maar één hersteld als Gods ware Kerk. Zij werd volledig hersteld op Pinksteren 1998, als het ware overblijfsel, waar God mee werkt. Dit is niet populair om te zeggen, maar het is de waarheid. Gods Kerk kan niet georganiseerd zijn, met allerlei verschillende groepjes en allerlei verschillende ideeën inzake leiding en doctrine. Dit is niet de manier waarop God werkt en het is in tegenstelling met Gods wetten en hoe Gods geest werkt in Zijn Kerk.


 Moses Znaimer van ideaCity
Moses Znaimer van ideaCity 01 Augustus 2009 Na de presentatie die ik op ideaCity in Toronto gaf, vermelde ik reeds dat ik een brief aan Moses Znaimer (de producent en gastheer van ideaCity) zou schrijven om hem uit te leggen waarom ik niet kon deelnemen aan de activiteiten die de volgende twee en een halve dag nog gepland waren. Mijn presentatie op dit evenement vond plaats in en publiekelijk kader; de aanwezigen woonden het bij als een openbaar optreden. Er waren ook kijkers die zich buiten Toronto bevonden en die bepaalde presentaties (na betaling) eenvoudigweg via het internet konden bekijken. De sprekers werden dus publiekelijk en openbaar ten toon gesteld door Moses Znaimer, en omdat de presentaties zo publiekelijk waren, maak ik deze brief openbaar. Wat nu volgt is de brief die ik aan Moses stuurde op 21 Juli 2009: Beste Moses, Ik wil je oprecht bedanken voor de gelegenheid die je me geboden hebt om als spreker op ideaCity tijdens Ideacity op te treden. Lang voor het begin van dit evenement kreeg ik al veel nuttige en positieve informatie en ondersteuning van uw medewerkers. Toen mijn vrouw en ik eenmaal in Toronto gearriveerd waren ontmoetten we meerdere van uw medewerkers, die allemaal heel enthousiast, vriendelijk en behulpzaam waren. Vervolgens ontmoetten we nog meer van uw medewerkers de volgende ochtend, en allen waren even behulpzaam, bezorgd en toeschietelijk om ons verblijf op de conferentie zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn twee redenen waarom ik u schrijf. Eerst en vooral wil ik u en uw medewerkers bedanken omdat wij ons dankzij jullie inspanningen heel welkom voelden. Ten tweede moet ik u uitleggen waarom ik niet kon terugkomen na de eerste speeches op de ochtend van de eerste dag. De eerste presentaties waren interessant en zetten je aan het denken, zij vulden elkaar aan en sloten zelfs aardig aan bij een deel van mijn eigen presentatie. Tot op dat moment was alles OK. Ik begrijp dat er uiteenlopende ideeën en meningen naar voren gebracht zouden worden, zoals de man die na mijn presentatie aan de beurt was die het geloof koesterde, gebaseerd op intellectualisme, dat ‘God nooit een boek heeft geschreven’ en die sterk geloofde in de bedrieglijkheid van alles wat in de Bijbel geschreven staat.Als Gods eindtijdprofeet begrijp ik ten volle dat dit soort van onwetendheid alomtegenwoordig is op deze aarde. Een paar presentaties later gaf u echter het podium aan een ‘zogenaamd’ humorist, maar jammer genoeg was de inhoud van zijn betoog zo weerzinwekkend, pervers en Godslasterlijk dat ik niet geloven kon dat u ook maar enige erkenning zou hebben gegeven aan zo iets gruwelijks. Voor mij persoonlijk is dit een van de wansmakelijkste ervaringen die ik in mijn hele leven heb gehad. Het is niet mijn bedoeling om u persoonlijk te veroordelen, maar wel om uit te leggen waarom ik die presentatie zo schadelijk vond voor ideaCity, waarvan ik eerder geloofde dat het een edeler doel nastreefde. Misschien zou u kunnen proberen om zichzelf eens in mijn schoenen te stellen. Zoals ik zei in mijn presentatie, verwacht ik niet dat u noch het publiek gelooft dat ik Gods eindtijdprofeet ben. Maar ik zou wel verwachten dat u tenminste zou overwegen dat ik heel oprecht ben over de waarschuwing die ik gegeven heb en dat ikzelf zeer diep overtuigd en gepassioneerd ben over de boodschap ik gebracht heb. Dit gezegd zijnde, zou ik hopen dat u nu kan begrijpen wat ik (en hopelijk nog anderen in het publiek) doorstaan hebben, en dat we geshockeerd en ontdaan waren dat ideaCity zo’n presentatie zou toestaan. Tolerantie en diversiteit hebben hun beperkingen in dit leven, en zelfs in deze wereld. Er is geen voorbeeld voorhanden dat ik zou kunnen geven om uit te drukken hoe erg dit voorval was. Maar tracht te begrijpen hoe het zou zijn als ik een broer had die beroemd was voor zijn niet aflatende inspanningen om de vrede te bevorderen, financiele steun te geven en zijn invloed aan te wenden om medische hulp voor onderontwikkelde landen te promoten (en dit alles dankzij zijn grote persoonlijke vermogen, zijn politieke invloed en zijn alom gekende humanisme). Na een tijd werd mijn broer dan vermoord door terroristen, die zijn lichaam achter een Jeep aan door de stad sleurden, totdat er slechts wat botten en wat vlees van hem over waren. Vervolgens voorziet ideaCity een paar maanden later een gastoptreden van een komiek (stand up comedian) die de dood van mijn broer totaal in het belachelijke trek, terwijl ik in het publiek zit. Jezus Christus is mijn broer en u hebt een komiek gesponsord die Zijn dood recht in mijn gezicht bespotte. Uit overtuiging en geweten tegenover mijn Broer en Vader kon ik die namiddag niet terugkomen, en kon ik ook niet verder deelnemen aan enige activiteit waarbij ik ook maar enige vorm van instemming met ideaCity zou laten blijken. Voor mij zou het deelnemen aan enige verdere activiteit van ideaCity betekenen dat ik instemde met wat daar toen gepresenteerd werd. Omdat ik geen idee heb wat uw geloofsovertuiging is, wil ik hierbij zeggen dat de Eeuwige God, de God van Abraham, over wie ik in mijn presentatie gesproken heb, dit gebeuren niet ligt opneemt. Het is niet iets waar men ligt overheen kan gaan, dat ideaCity een podium gegeven heeft aan een dergelijke bespotting van Zijn Zoon, en dat u dit persoonlijk gesponsord hebt. Ik hoop van harte dat u de omvang van de ernst van deze beslissing zal inzien in datgene wat zich heeft voorgedaan, en dat u Gods genade in deze zal zoeken, omdat als u dit niet doet het ernstige gevolgen voor u persoonlijk zal hebben.


 Pandemie
Pandemie 23 Juli 2009 Door het inzicht dat wij hebben gekregen dat pandemieën meer en meer zullen voorkomen in de eindtijd, is het nodig dat we enkele aspecten over dit fenomeen nader bespreken. De huidige variant van het H1N1 griepvirus heeft zich snel over de gehele wereld verspreid, doch op dit moment is het nog niet zo ernstig als bepaalde griepvarianten uit het verleden. Het unieke van deze variant is dat ze zeer gevaarlijk is voor mensen met bepaalde chronische gezondheidsproblemen, of bepaalde zwaktes. Het is gebleken zeer gevaarlijk te zijn voor jonge kinderen. Deze variant verspreidt zich sneller in de longen en kan zich uitbreiden naar de onderste luchtwegen. Het kan zich diep in de longen nestelen, waardoor het waarschijnlijk longontsteking kan veroorzaken. God spreekt in de Bijbel over de principes van quarantaine als zich een bepaalde ziekte voordoet. Jezelf vrijwillig onder quarantaine plaatsen, wanneer je een besmettelijke ziekte hebt, is simpelweg een principe en een uitdrukking van liefde. Liefde voor anderen betekent dat we bezorgd zijn om hun welzijn en hen beschermen als wij ziek zijn. Vooral als we koorts hebben of andere griepachtige symptomen, zoals hoesten etc., dingen die dus overdraagbaar/besmettelijk zijn. Mocht er zich een serieuze pandemie voordoen in je eigen omgeving, zal je zelf de beslissing moeten nemen om jezelf onder quarantaine te plaatsen om anderen (in je omgeving, op je werk) te beschermen. Dit is een persoonlijke beslissing die iedereen voor zichzelf moet uitmaken. Zulke beslissingen zullen misschien gemaakt worden uit zelfbescherming of om je familie te beschermen tegen mogelijke ziektes die potentieel levensbedreigend zijn. Alhoewel de huidige variant van het H1N1 virus slechts voor een kleine groep mensen gevaarlijk is, is zij zeker zeer gevaarlijk voor diegenen die tot die groep behoren. Uit liefde voor hen moeten wij de juiste principes van quarantaine hanteren, als dat op onze situatie van toepassing is. Er zijn 2 belangrijke zorgwekkende aspecten van H1N1 op dit moment. Het eerste is dat deze griep een veel belangrijker probleem kan worden op het Noordelijk Halfrond als het koude seizoen (herfst, winter) begint. De zomermaanden hebben het verspreiden van deze variant beperkt, zodat zij zich nog maar in beperkte mate heeft kunnen verspreiden. Echter, deze variant van de griep heeft zich op het Zuidelijk Halfrond, waar het nu koeler is, wel veel sneller verspreid. De dreiging dat het zich in de wintermaanden op het Noordelijke Halfrond onbeheerst zal verspreiden is groot. Het tweede en belangrijkste aspect is dat deze variant tot een buitengewoon dodelijke variant kan muteren en dit kan zeer snel gaan. Het potentieel hiervoor is groot en in de tijd waarin wij nu leven is dit zeer zeker denkbaar. Zelfs als dit niet gebeurt zal er een compleet nieuwe variant naar boven komen, die fataler zal zijn. Hoewel iemand alle principes van quarantaine kan toepassen, zo goed als mogelijk, zal dit geen garantie geven dat deze persoon geen besmettelijke ziekte zal oplopen of deze niet zal doorgeven aan anderen. Wij moeten wijs zijn (alles hangt af van onze persoonlijke situatie) en Gods hulp zoeken in dit soort zaken. Wij moeten eerst en vooral Gods instructies aan ons opvolgen. Verplichte vaccinaties: de waarschijnlijkheid dat sommige regeringen vaccinaties verplicht maken bestaat. Er zijn voor- en tegenargumenten voor dit soort vaccinaties, maar het is en blijft ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om zijn of haar eigen beslissing hierover te nemen. Vaccinaties dragen een groot risico in zich, maar evenzeer loopt men grote risico’s om mogelijk een echt epidemische ziekte op te lopen wanneer die toeslaat. Bij al onze beslissingen zetten we God altijd op de eerste plaats en kijken we naar Hem op, voor hulp en bescherming. Wanneer een regering vaccinatie verplicht oplegt tijdens een pandemie en men effectief niet langer de vrije keuze heeft, dan verandert dat geenszins onze houding dat wij op God vertrouwen voor onze bescherming. In dat geval vertrouw je er gewoon op dat God je zal beschermen tegen alle gevaren en potentiële risico’s verbonden aan zo’n vaccinatie. Op God vertrouwen voor je veiligheid en bescherming tegen een pandemie of risico’s van een vaccinatie blijft altijd een kwestie van God op de eerste plaats zetten in je leven.


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 11
Verenigde Staten! Meer hierover wordt verder in dit boek beschreven. De verhalen in de Bijbel zijn naar waarheid opgetekend, maar dat betekent nog niet dat de mensen deze ook geloven. En hoewel zelfs deze twee boeken de waarheid vertellen, betekent dat nog niet dat men die zal geloven. De overgrote meerderheid van degenen die het eerste boek gelezen hebben, gelooft nóg niet wat daarin geschreven staat. Sommigen geloven het ten dele, en anderen hebben zich een "eerst zien en dan geloven" houding aangemeten. Dat is zeer begrijpelijk, omdat zij bewijzen nodig hebben. God zal hun overduidelijke bewijzen geven. Hoeveel mensen geloven vandaag de dag eigenlijk nog het verhaal van Noach en de zondvloed? Vele zogenaamde religieuze geleerden geloven zelfs niet dat dit echt gebeurd is. Zij geloven dat het een 'aardig verhaal' is, vol symboliek, waaruit waardevolle lessen vallen te trekken. Waarom gelooft men het niet? De algemene reactie is 'Waar is het bewijs?' Het is louter een kwestie van geloof om het verhaal van de zondvloed aan te nemen, omdat er geen sterk tastbaar bewijs voor bestaat. Daarom geloven de meeste mensen dan ook niet in een letterlijke vloed. Als u in de dagen van Noach geleefd zou hebben, zou u het wel geloofd hebben. Uiteindelijk geloofde de hele wereld in die tijd wat God door middel van Noach gezegd had. Het kostte hem en zijn familie 120 jaar om de Ark te bouwen. Er zijn maar weinigen die geloven dat zo'n schip door één enkele familie in zo'n korte tijd gebouwd kon worden, laat staan dat de ark het aantal dieren zou kunnen herbergen, dat beschreven wordt. Maar degenen die in die tijd in die streek leefden, waren getuige van dit


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 19
Hier zien we dezelfde symboliek die aan Johannes over de Kerktijdperken en de twee getuigen werd gegeven. Zacharia ging door met vragen: "Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan." (Zacharia 4:11-14) Deze profetie in Zacharia verklaart hetzelfde als wat uitgebreid door Johannes in het boek Openbaring beschreven wordt. Deze twee olijfbomen die naast de kandelaars staan die de Kerktijdperken uitbeelden, symboliseren het belang, de omvang, de macht en het gezag die het einde zullen bezegelen van bijna tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis en 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur. Gods twee gezalfden, Zijn twee getuigen - Zijn twee profeten, zijn aangesteld om voor de gehele wereld getuigenis af te leggen over de tot nu toe grootste fase in Zijn plan en doel voor de mensheid. Dit is de profetische overgang van het ene tijdperk in het andere; van menselijk zelfbestuur naar Gods regering, van de eerste vruchten van Gods Kerk naar de effectieve komst van Zijn Koninkrijk. De Volgende Stap Met volle overtuiging en vertrouwen laat ik u nu duidelijk weten wat God mij te kennen heeft gegeven. Ik moet na een rechtstreekse openbaring van God verkondigen dat ik één van de twee getuigen ben. De andere getuige zal gedurende de tijd van


 Gods Laatste Getuigenis 27
halve dag in de straten van Jeruzalem blijven liggen, terwijl de gehele wereld via de televisie toekijkt. Dan gebeurt het onvoorstelbare. Velen in de wereld, die nog steeds niet willen geloven dat zij zijn wie zij beweren te zijn, zullen dan ruw wakker geschud worden. Want: indien zij langer dan de drie en halve dag dood blijven liggen, dan kunnen zij niet van God zijn. "En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12) Deze twee profeten van God worden ten aanschouwen van allen die toekijken uit de dood opgewekt en stijgen ten hemel op (binnen de atmosfeer van de aarde). Op ditzelfde tijdstip vindt er een massale opstanding van de 144.000 plaats, die ook ten hemel opstijgen, Jezus Christus tegemoet. De 144.000 zullen op diezelfde dag met Jezus Christus terugkeren, nadat de zeven laatste plagen op aarde uitgegoten zijn. Aan het begin van diezelfde dag zal de wederkomst van Jezus Christus over de gehele wereld zichtbaar worden. Nogmaals, dit is fundamenteel, omdat tegen de tijd dat het Zevende Zegel geopend wordt, Jezus Christus zeker de dag kent dat Hij voor de tweede keer naar de aarde zal komen om de leiding over alle regeringen op aarde in handen te nemen. Op welk tijdstip de Vader de timing aan Jezus Christus bekend heeft gemaakt, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend is, er nog drie en een half


 HET BEDROG IN DE MENS
Een van de moeilijkste dingen voor de mens is toe te geven het bij het verkeerde eind te hebben. De mens is van nature geneigd om zichzelf in het gelijk te stellen. We houden over praktisch elk onderwerp vast aan onze opinies en overtuigingen, alsof wij het bij het rechte eind hebben en alle anderen, die het er niet mee eens zijn, ongelijk hebben. Denk eens na. Is dat niet precies zoals wij zijn? Het maakt niet uit hoe je het ook draait of keert, overal zie je mensen met meningsverschillen die het met elkaar oneens zijn. God zegt "Elke weg van een mens is recht in zijn ogen." (Spreuken 21:2) Zo is de menselijke natuur. Maar God zegt de mens ook dat Hij alleen de ware motieven van het hart kan onthullen - de ware geest van de menselijke natuur. Maar wie trekt er zich werkelijk iets aan van wat God te zeggen heeft? De mens is altijd vastberaden geweest om het leven op zijn eigen manier te leven - zoals het hem bevalt; en is er van overtuigd dat zijn keuzes en beslissingen de juiste zijn. Dit is een leugen. De diepgewortelde drijfveer en natuur van de mens is gebaseerd op trots en egoïsme - waarbij het 'ik' op de eerste plaats komt.


 Gods Laatste Getuigenis 30
Dit leidt onze aandacht tot één van de meest gevoelige onderwerpen. Het is de aanleiding tot de grootste verdeeldheid, haat en misleiding op aarde: godsdienst! Door alle tijden heen zijn de religies van deze wereld de grootste oorzaak van kwaad en menselijk lijden geweest. U moet begrijpen waarom! Een van de hardste feiten waar de mensen mee geconfronteerd kunnen worden is dat zij altijd belogen zijn wat hun religieuze overtuigingen betreft - dat zij dus misleid zijn. Dit is één van de moeilijkste hinderpalen om te overwinnen. Mensen zullen hun geloofsovertuiging instinctief verdedigen omdat dat de basis is voor hun levensvisie - de basis voor hun besluitvorming betreffende alles in het dagelijkse leven. Leugens en misleiding behoren tot de meest geraffineerde karakteriele gebreken van de mens. Voordat we ons verdiepen in wat er op deze aarde te gebeuren staat, en hoe God alle regeringen van de mensheid zal omverwerpen ... is het noodzakelijk dat u zich van te voren enige zeer fundamentele kennis eigen maakt. Leugens, Leugens en Nog Eens Leugens! Bent u de leugens wel beu? Beseft u dat u vaak en zelfs constant belogen wordt? We zijn ongevoelig geworden voor leugens, omdat ze zo alledaags zijn geworden. Liegen is het gevolg van mensen die altijd in eigen ogen gelijk hebben, en ook hardnekkig vasthouden aan hun eigen standpunten ongeacht de vele bewijzen van het tegendeel. Leugens zijn constant aanwezig in de politiek, in de regering. We zijn gewend om dit over ons heen te laten gaan. Zelden


 Gods Laatste Getuigenis 46
Zodra Isaak gespeend was, werd Sarah jaloers op Ismaël en dwong ze Abraham om Hagar en Ismaël te verbannen. Dit verdroot Abraham zeer, maar God vertelde hem om hiermee toch door te gaan. Vanaf die tijd ging niemand uit deze twee geslachten nog op een oprechte en zorgzame manier met elkaar om, maar in plaats daarvan werden vijandschap en diepgewortelde haatgevoelens van generatie op generatie doorgegeven in beide geslachten. Dit komt omdat de mensheid nooit begrepen heeft wat Gods ware wil is en wat Hij hier op aarde aan het verwezenlijken is. Iedereen heeft gefaald om de weg van vrede te bewandelen, die van God komt. De mensheid begrijpt niet wat Gods doel is met datgene wat Hij hier op aarde, in deze 24 volkeren die uit Abraham ontsprongen, aan het uitwerken is. Hoewel de Joodse religie, met ongeveer 14 miljoen volgelingen, één van de kleinere godsdiensten op aarde is, roept zij meer controverse en minachting op dan enige andere religie. Deze kleine groep volgelingen van het Joodse geloof kwam voort uit slechts één de 12 naties die ontsprongen uit Abraham door Isaak en Jacob. De andere elf naties die aan Abraham ontsproten via Jacob, hebben altijd Gods weg bezoedeld en Hem verre van hun eigen egoïstische streven gehouden; hier zullen we later dieper op ingaan. Maar het volk Juda is altijd zeer uitgesproken trouw gebleven aan de God van Abraham. Hoewel zij altijd ver voorgestaan hebben op hun elf broers, doordat zij vasthielden aan een geloof in de God van Abraham, zijn ook zij ver afgedwaald van Gods ware wil - en de waarheid.


 Gods Laatste Getuigenis 54
De Kerk van de zevendedags Adventisten kent onderling enige tegenstrijdige praktijken, maar hun gemeenschappelijke gebruik, waarnaar zij zich vernoemd hebben, betreft de timing van de wekelijkse Sabbatviering. Dat is hun sterkste geloofsovertuiging. Hoewel de meeste zevendedags Adventisten in de Verenigde Staten geloven dat het geoorloofd is om jaarlijks Kerstmis en Pasen te vieren, zijn vele van hun broeders in andere landen hier zeer tegen gekant. Maar allen zijn zij het er over eens dat het al of niet in acht nemen van de zevendedags Sabbat een teken is dat men deel uitmaakt van de ware Kerk, of niet. Let op de krachtige taal die gebruikt wordt wanneer zij het hebben over de Sabbat in tegenstelling tot de Zondagsviering. "De verandering van de Sabbat is het teken of merkteken van de autoriteit van de Roomse Kerk [Katholieke Kerk]."..."Het houden van die vervalste Sabbat staat gelijk aan het ontvangen van dit merkteken;" (Ellen G. White, "The Great Controversy, Volume 4 pagina 281.) "De zondagviering moet het merkteken van het beest zijn."..."Het ontvangen van dit merkteken moet te maken hebben met iets wat één van de grootste overtredingen is die men tegen God kan begaan." (The Marvel of Nations, Elder U. Smith, pagina's 170-183.) "De zondagse Sabbat is louter een geesteskind van het Pausdom. Het is het merkteken van het beest." (Advent Review, Volume I, n ° 2, Augustus 1850.)


 Gods Laatste Getuigenis 62
voor de eredienst. Vraag aan gelijk welke predikant welk Bijbels gezag iemand daartoe het recht geeft en hij zal behoorlijk opgelaten zijn. De doctrinaire verwarring gaat nog verder naarmate u dieper graaft in datgene wat de verschillende organisaties als Gods Woord onderwijzen. De Almachtige God verklaart dat Hij geen God van verwarring is (I Korinthiërs 14:33). Toch verkeert deze wereld in diepe verwarring over Zijn woord, Zijn waarheid en Zijn manier van leven. Hoe meer u te weten komt over de doctrinaire verschillen binnen het Christelijke geloof en over hun herkomst, hoe meer leugens en misleiding u zult ontdekken. Doe uzelf een plezier en zoekt u eens een aantal woorden zoals Kerstmis, Pasen, Drieeenheid en Sabbat in een encyclopedie op. U zult zien dat heel wat doctrines van het traditionele Christendom grotendeels afkomstig zijn uit het heidendom. Men lijkt zich hierover echter niet druk te maken, terwijl dat juist wel zou moeten! Als iets niet volledig van God is, dan is het niet van God en is het ook niet de waarheid! De Waarheid! De waarheid is dat men niet van de waarheid houdt. Zo is het al bijna 6.000 jaar met de mens gesteld. Dat is de ware getuigenis van de natuur van de mens. Dat is Gods ware getuigenis van de schepping van de mens, tot nu toe. Precies om die reden komt dit oordeel nu over de mensheid. U leeft toevallig net in de tijd dat dit oordeel op zeer krachtige wijze voltrokken zal worden. God heeft een plan en een bedoeling waarin de mens tot nu toe zijn


 Gods Laatste Getuigenis 64
dan God. Hij is machtiger dan u! Als mensen Hem op de proef stellen, vooral op dit moment in de menselijke geschiedenis, dan zullen zij verliezen. Dat komt omdat de tijd voor het oordeel over de mensheid op handen is, na 6.000 jaar van zelfbestuur. Nu is de tijd die God heeft gekozen om te beginnen met Zichzelf volledig aan de wereld te openbaren. Uit de geschiedenis van de mens blijkt dat 'hij niet gelooft wat God gezegd heeft.' God heeft 6.000 jaar aan de mens gegeven om zijn eigen wegen te volgen. Dat gaat nu allemaal veranderen. Het ware getuigenis van de hele menselijke geschiedenis is dat de mens niet naar God geluisterd heeft, noch toegestaan heeft dat Hij in hun leven zou regeren. Het getuigenis voor die tijd is dat: 'God een einde zal stellen aan het zelfbestuur van de mens en Zijn eigen heerschappij over de gehele aarde zal vestigen. Dat is Gods oordeel over de mens. Nu is de tijd voor Gods regering aangebroken; nu God openbaart dat wat Hij reeds 6.000 jaar aan de mens gezegd heeft, inderdaad de waarheid is! God is ruimschoots geduldig geweest ten opzichte van de mens en zijn wegen, maar God heeft ook een tijd gesteld voor Zijn plan, dat spoedig ten einde loopt! De tijd is aangebroken dat God Zijn oordeel over de ongehoorzaamheid van de mensheid gaat uitspreken, met een macht en kracht die deze aarde nog nooit gezien heeft. Hoe erg deze wereld ook zal lijden onder deze Grote Verdrukking die op komst is, toch kunnen we vooruitzien naar de vreugde en de vervulling van de fantastische mooie wereld die daar achter ligt. Hopelijk zult u ook aan die nieuwe wereld kunnen deelnemen.


 Gods Laatste Getuigenis 75
van Openbaring]. En ik zag een sterke Engel, die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien." (Openbaring 5:1-4) God gaf ontelbare profetieën over de eindtijd aan Zijn profeten, maar de volledige betekenis van deze profetieën zou pas geopenbaard worden in de laatste paar jaar van de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur, die de mens op aarde gegeven zijn. De profeet Daniël schreef vele dingen over deze eindtijd, maar niemand heeft de volle betekenis van deze eindtijdprofetieën ooit doorgrond omdat God, net zoals met de Zeven Zegels van Openbaring, niet van plan was om de specifieke betekenis ervan vóór de eindtijd te onthullen. Toch hebben velen geprobeerd om de betekenis van deze profetieën uit te leggen, ook al lag het altijd al in Gods bedoeling om ze tot de eindtijd gesloten en verzegeld te houden. Die tijd is nu aangebroken, en dat is ook de reden waarom God een profeet heeft doen opstaan om datgene wat tot nu toe verzegeld is geweest, te openbaren! Daniël wilde graag de volledige betekenis kennen van datgene wat hij over de eindtijd geschreven had, maar kijk wat God tegen hem zei toen hij vroeg wat dit alles betekende: "Gaat uws weegs Daniël want deze woorden zijn verzegeld en gesloten tot de eindtijd" (Daniël 5:9-10) Wanneer we vervolgens in Openbaring lezen dat Johannes in tranen uitbarstte omdat er niemand gevonden kon worden die waardig was om de Zeven Zegels te openen, wordt het volgende gezegd:


 Gods Laatste Getuigenis 83
heeft alles verdraaid tot een ceremonie die zij de 'communie' noemen. Maar Jezus had het over de grote betekenis die Zijn dood zou vervullen in Gods doel en de openbaring die vervat zit in deze jaarlijkse Paschadienst. De Joden en de traditionele Christenen wijzen Gods Pascha af. Daarom blijven zij blind voor het ware plan en doel dat God hier op aarde aan het uitwerken is. Het Jodendom weigert het Pascha te houden op de dag die God geboden heeft, en verkiest veeleer de viering van het traditionele Seder feest, waarvan zij beweren dat het op de Pascha avond valt. Het traditionele Christendom viert Pasen en gaat ter Communie, maar zij zijn niet gehoorzaam aan het gebod om het jaarlijkse Pascha te onderhouden, waarvan zelfs de apostel Paulus duidelijk zegt dat het door de Kerk gehouden moet worden. Gedurende de drie en een half jaar van Zijn prediking, tot op het moment dat Jezus Christus vermoord werd door de 'religieuze mensen' van Zijn tijd (uitgevoerd door de Romeinen), verlieten vele van Zijn volgelingen Hem. In het eerste hoofdstuk van Handelingen lezen we dat Petrus, na Christus' dood, slechts 120 discipelen toesprak die trouw gebleven waren. Toen de Kerk op de dag van Pinksteren opgericht werd, deed God een mirakel om die gelegenheid extra aandacht te geven, maar het bleef Zijn bedoeling om dit alles kleinschalig te houden. Om en nabij drieduizend mensen werden die dag bewogen om zich te bekeren en deel van de Kerk te gaan worden. Drieduizend is nog steeds een klein aantal in vergelijking met het aantal mensen dat in die tijd leefde. Het was niet Gods bedoeling om in die tijd miljoenen mensen aan Zijn Kerk toe te voegen. God riep slechts enkele duizenden, waarmee Hij werkte om het grote doel


 Gods Laatste Getuigenis 91
troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen." (Openbaring 7:9) Deze keer kreeg Johannes dit grote aantal te zien, en hij beschreef hen als een grote menigte. Een mens is niet in staat om zo'n grote menigte te overzien en te tellen, noch is de mens in staat om precies het aantal mensen te weten dat God door alle tijden heen heeft voorbereid. Alleen God kent allen die Hij voorbereid en verzegeld heeft. God moest dit openbaren aan de mens. Daarom gaf Hij dit getal aan Johannes, aan het begin van dit hoofdstuk. Toen stelde één van de vierentwintig oudsten een vraag aan Johannes en zei: "Wie zijn dezen die bekleed zijn met witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik [Johannes] sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: dezen zijn het, die komen uit grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams." (Openbaring 7:13-14) Net zoals dezelfde groep die in Openbaring 5 vermeld wordt, worden ook dezen beschreven als vrijgekocht door het bloed van het Pascha lam - Jezus Christus. Zij zijn door God geroepen uit alle mensen over de gehele aarde, en door alle tijden heen. Hun opleiding is zwaar geweest, en zij hebben gestreden om hun eigen natuur te veranderen, teneinde zich te onderwerpen aan Gods wil, in plaats van aan hun eigen wil gehoor te geven. Dit overwinningsproces wordt omschreven als ' uit grote verdrukking komen'. Doordat zij de structuur van Gods nieuwe regering niet begrijpen, hebben sommigen geloofd dat de grote menigte, die beschreven wordt in het laatste deel van Openbaring 7, een


 Gods Laatste Getuigenis 102
van een vrouw in barensnood. God gaat ons laten zien dat er meer achter dit fysieke proces schuilgaat waarover in Openbaring geschreven wordt, maar tot nu toe nooit is geopenbaard. De Zeven Donders Niet alleen hield God de betekenis en de timing van de gebeurtenissen van het Zevende Zegel van Openbaring voor ons verborgen totdat zij in deze profetische eindtijd geopenbaard zouden worden, maar Hij droeg Johannes ook op om niet te schrijven over die zaken die hij over de Zeven Donders vernam. God wilde dat tot in deze tijd deze verzegeld zouden blijven. God handelde zo omdat dit deel uitmaakt van de manier waarop Hij één van Zijn twee eindtijdgetuige zou openbaren namelijk diegene door wie Hij alles zou openbaren wat Johannes in het boek Openbaring over de eindtijd geschreven had. God gaf deze specifieke eindtijdprofetieën aan Johannes in een visioen. Johannes moest schrijven over wat hij zag, maar het merendeel van zijn geschriften zou verzegeld blijven. God bepaalde van te voren dat Hij de betekenis en de timing van deze grootse profetische gebeurtenissen door Zijn eindtijdprofeet zou openbaren. God heeft een tweeledige bedoeling hiermee. Ten eerste zal God in Zijn verstrooide Kerk een duidelijk onderscheid maken tussen wie Zijn ware dienaar is, door wie Hij werkt, en alle andere dienaren door wie Hij niet werkt. Dit zal een allerlaatste getuigenis voor de Kerk zijn, voordat de verschrikking van de grote verdrukking over de gehele wereld komt bij de opening van het Zevende Zegel.


 – Gods Laatste Getuigenis 104
hemel, hoorde ik wederom en zij zeide: "Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat." En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: "Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing." En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: "Gij moet wederom profeteren tot vele natiën en volken en talen en koningen." (Openbaring 10:1-11) Wat betekent dit alles? Door het slechts te lezen wordt u niets wijzer. Het werd niet geschreven zodat eenieder die het leest het zou begrijpen. Wat dat betreft ... niets in het boek Openbaring werd zo geschreven dat eenieder die het leest het zomaar zou kunnen begrijpen. Het moet door Gods dienaren geopenbaard worden; en het grootste gedeelte hiervan werd bewaard om pas in deze eindtijd geopenbaard te worden door Gods profeet - door mij. Hopelijk zult u niet dezelfde fout begaan die zovelen maken bij het lezen van zo'n stoutmoedige uitspraak, door haar eenvoudigweg aan de kant te schuiven omdat het te gek klinkt. Het is begrijpelijk dat deze uitspraak u stoutmoedig (onbeschaamd) in de oren klinkt, maar dat is ze niet. Het is gewoon de realiteit en het is mijn taak en verantwoordelijkheid om klaar en duidelijk op deze manier te spreken. Voordat ik u vertel wat de Zeven Donders betekenen, is er iets waaraan ik u eerst moet herinneren. Temidden van alle gruwelijke gebeurtenissen die zich vanaf nu zullen beginnen te ontplooien, tot en met het einde van de


 Gods Laatste Getuigenis 106
En indien iemand hun schade wilt toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen." (Openbaring 11:5-6) God openbaart dat sommigen deze twee getuigen dusdanig zullen haten, dat zij zullen proberen hun fysiek letsel aan te brengen en zelfs te doden. Maar God stelt duidelijk, zoals eerder werd uitgelegd, dat deze twee getuigen niet zullen sterven totdat God dit toestaat. Zij zullen precies drie en een halve dag voor de wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem gedood worden. Het 'vuur uit hun mond' staat symbool voor de macht die hun gegeven is om een gepast oordeel uit te spreken over eenieder die hun kwaad wil doen (hen wil doden). Alles wat de twee getuigen zullen verkondigen zal ook gebeuren! Mensen die hen (de twee getuigen) proberen om te brengen, zullen precies op de manier waarop ze dit willen doen zelf omkomen. God zal bovennatuurlijke bescherming geven aan Zijn twee getuigen. Hij zal hun grote macht geven, niet alleen om over diegenen die hen willen doden straf uit te spreken, maar God zal hun ook macht geven om zo vaak als zij dit willen verschrikkelijke verwoestingen teweeg te brengen. Zij zullen grotere macht ontvangen dan Mozes kreeg toen hij de Israëlieten uit Egypte leidde. Zij zullen ook wateren in bloed kunnen veranderen. Zij zullen de hemelsluizen kunnen sluiten zodat het niet regent, over welk gebied zij ook maar verkiezen. Zij zullen de macht hebben


 125 GODS TWEE GETUIGEN
glorie van Zijn Zoon Jezus Christus te manifesteren, en aan de vroege Kerk gaf Hij deze macht in grote mate, als een krachtige getuigenis van Zijn nieuwe Kerk en als getuigenis wie Zijn dienaren waren. Maar wat deze eindtijd betreft ligt het niet in Gods bedoeling om tekenen van miraculeuze genezingen aan de wereld ten toon te spreiden, om aan te geven waar Hij werkt. Het is Zijn bedoeling een einde te maken aan het menselijke zelfbestuur, door de mensheid dusdanig te vernederen dat zij zich in berouw tot Hem zullen keren, en Zijn regering zullen aanvaarden wanneer Jezus Christus terugkeert als Koning der koningen. De laatste era van Gods Kerk moet vernederd worden, opdat zij zich zou bekeren en tot Hem terugkeren, en zo ook moet deze wereld vernederd worden teneinde Hem te ontvangen. God zal de Kerk vernederen, en Hij zal de wereld ook vernederen, door middel van de eindtijdgebeurtenissen die in dit boek beschreven worden. Met deze middelen zal God bewijzen door wie Hij nú werkt. Vooral wat Zijn twee eindtijdgetuigen betreft zal juist de macht die hun gegeven wordt, om verwoesting en plagen teweeg te brengen, dit bevestigen, en niet genezingen! Ja, dit is de manier waarop diegenen uit de verstrooide Kerk die nog wakker gemaakt moeten worden, tot bekering zullen komen. Toenemende sterfte onder de kerkleiders van de verstrooide groeperingen zal dienen tot een getuigenis, door wie God nú werkt. En niet door het teken van miraculeuze genezingen. Zoals in het verhaal van Elia en de dienaren van Baäl de woorden van Elia met groot machtsvertoon bevestigd werden, en zo door God geopenbaard werd door wie Hij werkte; zo zal het ook zijn met de dingen die de leiders van de verstrooide Kerk 125 GODS TWEE GETUIGEN zullen overkomen, die weigeren zich te bekeren en naar Gods dienaar te luisteren. De dood van deze drie dienaren van de 'Living Church of God', zal nu een grotere symbolische betekenis gaan krijgen voor allen in de verstrooide 'Church of God' (Kerk van God) groeperingen. Gods bescherming is weggenomen van de verstrooide Kerk evenals Zijn tussenkomst voor genezingen, omdat men zich niet bekeerd heeft van datgene waardoor de Kerk in de eerste plaats in de verstrooiing is geraakt. Daarom zal de dood nu beginnen toe te slaan in alle groeperingen van de verstrooide Kerk, en vooral onder de kerkleiders. Het Verhaal van Elia Herhaalt Zich In het Bijbelboek Koningen staat een verhaal dat zich weldra op geestelijk vlak in Gods verstrooide Kerk gaat herhalen. Israël was afgesneden van God en keerde zich tot andere ideeën over God. Zij keerden zich tot de verering van Baäl: zij vermengden de leer van Baäl met die van God. Elia daagde alle profeten van Baäl uit en zei aan de Israëlieten dat zij moesten ophouden met op twee gedachten te hinken betreffende God: "Toen naderde Elia tot tot het gehele volk en zeide: Hoelang nog zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HEERE God is, volgt Hem na; maar indien het Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoorde hem niets." (I Koningen 18:21) Elia was slechts een man. Voor het volk Israël was het moeilijk te aanvaarden wat Elia over God te zeggen had. Het volk koos voor de makkelijkere weg, om de profeten van Baäl te steunen, met hun sussende leer. Vervolgens daagde Elia de profeten van


 133 GODS TWEE GETUIGEN
hen gesproken heeft. Valse religieuze leraars hebben deze manier van God om Zijn ware wil aan Zijn mensen over te brengen belachelijk gemaakt. De vraag hoe God Zijn waarheid aan mij geopenbaard heeft is begrijpelijk. Het antwoord dat ik ben die ik zeg dat ik ben, zal gegeven worden in de exacte vervulling van de gebeurtenissen die in deze beide boeken beschreven worden. Dat zal het bewijs zijn dat ik Gods eindtijdgetuige én woordvoerder ben. Maar voordat ik grote macht en kracht ontvang om miraculeuze daden te stellen zoals Mozes die deed (maar met veel meer kracht) wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt, en de laatste drie en een half jaar van wereldwijde verdrukking beginnen, heeft God deze Zeven Donders voor mij bewaard om te verkondigen. Deze Zeven Donders zijn een combinatie van Gods inspiratie in mij om volledig zijn wil te kennen over deze eindtijd. De invulling van deze donders is voor het grootste deel mijn keuze, die God aan mij gegeven heeft, omdat ik Zijn woordvoerder ben en degene die in Zijn bijzijn voor de gehele wereld zal staan tijdens deze eindtijd. (Openbaring 11:4 & Zacharia 4:14) Alle Zeven Donders worden gegeven als Gods bewijs dat ik Zijn eindtijd profeet ben. God heeft mij de taak gegeven om Zijn getuigenis aan de mensheid te verkondigen, als onderdeel van het beëindigen van 's mens zelfbestuur en de oprichting van Zijn koninkrijk, Zijn regering op aarde. De Zevende Donder 133 GODS TWEE GETUIGEN De openbaring van deze laatste donder zal meer in detail besproken worden in het laatste hoofdstuk van dit boek. Deze laatste donder slaat, net als de twee voorgaande, zowel op de Kerk als op de wereld. #7 De Zevende Donder is de versnelde openbaring van God aan de mensheid. Dit boek heeft uitgelegd hoe de mens God nooit werkelijk gekend heeft, en dat er grote verwarring en tegenstrijdigheid heersen in de religieuze geloofsovertuigingen over Hem. Het heeft ook aangetoond dat gedurende de gehele tijdspanne van de mens op aarde, slechts weinig meer dan 144.000 mensen God werkelijk gekend hebben. God heeft zichzelf niet geopenbaard aan de grote meerderheid van de mensen. In de voorbije zes millenia hebben slechts enkelen de gelegenheid gehad om God te leren kennen. De weinigen die God echt leerden kennen, werden door de rest van de wereld verworpen. De profeten en apostelen werden door de mensen verworpen, en daarom waren de mensen ook niet in staat om God te leren kennen. En zelfs deze dienaren van God, richtten zich niet tot de gehele wereld. In de dagen van Mozes onderwees God Zijn wegen slechts aan één volk, maar het grootste deel van dat volk verwierp Zijn woorden. De geschiedenis van de mensheid (de ware getuigenis over de mens) is dat de mens Gods wegen niet wil. De mens wil niet dat God zijn leven regeert. God heeft slechts weinigen geroepen tot een speciale relatie met Hem, om hen op te leiden en te trainen voor een toekomstige wereldregering - het Koninkrijk van God -


 144 GODS TWEE GETUIGEN
Deze vierde trompetstoot, die nog meer verwoesting teweeg zal brengen, kondigt een gecombineerd effect aan van de eerste drie trompetten. Tegen die tijd zal meer dan één derde van de bevolking van de Verenigd Staten, het Verenigd Koninkrijk en hun trouwste bondgenoten gestorven zijn. En er zullen nog veel meer mensen de dood vinden als gevolg van deze vierde gebeurtenis. Doordat één derde van het zonlicht het aardoppervlak niet meer zal bereiken en zodoende de aarde niet langer voldoende warmte en licht kan geven, zal het klimaat op aarde schrikbarend veranderen. Het plantenleven zal in haar normale groeicycli niet meer door de zon gevoed worden zoals in het verleden. Dit zal resulteren in onmiddelijke hongersnood in vele gebieden op aarde. De gevolgen van de Vierde Trompetstoot zullen - nogmaals - vele tientallen miljoenen levens eisen. Hoewel de verschrikkingen van de eerste vier trompetstoten onvoorstelbare verwoestingen en een dodental van enkele honderden miljoenen mensen tot gevolg hadden, waarschuwt het laatste vers van Openbaring 8 voor nog veel ergere dingen die nog zullen volgen. Nadat de aankondigingen van de eerste vier trompetten weerklonken hebben, wordt een nog grotere waarschuwing gegeven: "En ik zag en hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de trompet der drie engelen, die nog trompetten zullen!" (Openbaring 8:13) De uitdrukking 'wee' verwijst naar de verschrikkelijke gevolgen die nog veel verwoestender zullen toeslaan op aarde. Er 144 GODS TWEE GETUIGEN zijn drie 'weeën' die verwijzen naar de gebeurtenissen die nog zullen volgen in de laatste drie trompetstoten. De ondergang van de Verenigde Staten en haar trouwste bondgenoten zal tot een groot machtsvacuüm in de wereld leiden. Naties zullen een wedloop beginnen om die leegte in te vullen. Vele gebieden in de wereld die door de macht en invloed van de Verenigde Staten en haar trouwste bondgenoten in toom werden gehouden, zullen nu hun kans vrij zien om hun wil aan anderen op te leggen. Denk eens aan alle landen met landurige grensconflicten, of territoriale conflicten, en eveneens aan de religieuze en politieke ruzies, die tot nu toe onder controle gehouden werden. Nu zullen zij niet langer tegen gehouden worden! De Vijfde Trompet Het schallen van de Vijfde Trompet zal de opkomst van een grote politieke macht en een grote religieuze macht op aarde aankondigen. De Bijbelse symbolen die vervat zitten in de omschrijving van de boodschap van deze Trompet, zijn profetisch uniek. In plaats van de lezers te bedelven onder een overweldigend, uitgebreide Bijbelstudie die tot niets zou dienen, zal ik eenvoudigweg een overzicht geven van hun betekenis en het resultaat. Deze trompet zal de eerste grote 'wee' op aarde aankondigen. Deze profetische beschrijving bevat een ontplooiïng van vele elkaar overlappende, en op elkaar inspelende gebeurtenissen en hoogtepunten uit de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur. Deze hoogtepunten zijn o.a. :


 150 GODS TWEE GETUIGEN
moment in de tijd. Deze nieuwe Europese macht, die uiteindelijk hetzelfde doel zal nastreven, zal dan onder invloed van Satan en zijn leger van demonen nog veel sneller handelen. Over de nu volgende openbaring zullen velen razend zijn, maar het is wel de waarheid. Terwijl Satan zijn grote invloed over de tien naties van Europa uitoefent, zal hij ook grote misleidende macht hebben over de Rooms Katholieke Kerk. De Katholieke Kerk wordt al vele eeuwen lang door Satans macht misleid; maar aan het slot van deze eindtijd zal hij een nog grotere rechstreekse controle over haar uitoefenen. Alhoewel er een verwrongen soort verbond zal bestaan tussen dit nieuwe Europa en de Katholieke Kerk, zal dit verbond zwaar onder druk komen te staan wanneer deze twee onderling worstelen om de absolute macht. God zal inderdaad duidelijk maken wie de ware macht uitoefent over zowel de heropleving van Europa als over de Katholieke Kerk - het is Satan. "En zij hadden een koning over zich die ook de engel van de bodemloze put is, wiens naam in het Hebreews Abaddon [verwoesting] is, en in de Griekse taal is hij geheten Apollyon [vernietiger]." (Openbaring 9:11) Gods Kerk Op hetzelfde moment dat al deze gebeurtenissen zich bij het weerklinken van de Vijfde Trompet voltrekken, zal er eerst een beginperiode (van vijf maanden) zijn met nog veel menselijk lijden, ten gevolge van de eerste Vier Trompetten. Dit bakent een tijd van groot menselijk lijden op wereldwijde schaal af, maar zelfs dan zal Gods Kerk nog steeds deelachtig zijn in deze profetische gebeurtenissen. Gods Kerk bestaat dan nog steeds op 150 GODS TWEE GETUIGEN aarde en zal blijven voortbestaan tot en met de wederkomst van Jezus Christus. Maar velen van de Kerk die na de grote afval verstrooid werden, zullen niet verder leven in de nieuwe millenium periode die volgt. Hoewel Satan en zijn demonen uit hun staat van gebondenheid vrijgelaten zullen worden, zullen zij nog steeds verhinderd worden om aan Gods mensen, die Hem gehoorzamen, schade toe te brengen. Dit geldt vooral voor diegenen die verzegeld zijn als deel van de 144.000. Tijdens die periode zullen Satan en zijn volgelingen ontreddering en kwellingen mogen ontketenen over diegenen die zich nog niet bekeerd hebben en zich nog niet in nederigheid tot Gods eindtijdprofeten gekeerd hebben voor meer begrip. Diegenen uit de verstrooide Kerk van God die tijdens deze vijf maanden durende periode gekweld worden, zullen zwaar lijden voor hun hardnekkige trots en hun ontkenning van God. Wanneer deze periode als een laatste periode van beproeving voorbij is, zullen allen sterven die zich uit eigengereide trots tegen God zijn blijven verzetten. Het zal hun niet toegestaan worden om in het millenium, dat kort daarna zal beginnen, verder te leven. In plaats daarvan zullen zij aan het einde van die tijd opgewekt worden (uit de dood) in de grote opstanding. Dan zal er veel geween en tandengeknars zijn. Dan zullen zij eindelijk inzien hoe dom hun keuzes toentertijd waren, en zullen zij zich ten volle realizeren wat zij opgegeven hebben. Deze periode van vijf maanden zal eveneens gepaard gaan met de bekering van miljoenen mensen, die God zullen beginnen te zoeken. Zij zullen zich tot de waarheid gaan bekeren, die zij van Gods eindtijdprofeten te horen kregen en van diegenen die samen


 158 GODS TWEE GETUIGEN
vrees viel op allen die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12) Dit zal de eerste gebeurtenis van vele zijn, op die laatste dag. Die dag zal beginnen met de verschijning van een groot en verblindend fel licht in de hoogste atmosfeer van de aarde, met een verscheidenheid aan kleuren die geen mens ooit gezien heeft. Het zal de fysieke verschijning (manifestatie) zijn van de wederkomst van Jezus Christus en de opstanding, die op dat tijdstip zal plaatsvinden. Alle 144.000 mensen die gedurende zes millenia getraind zijn om in Gods regering te zetelen (de eerste fase van het Koninkrijk van God) zullen aan het begin van deze dag opgewekt worden. Op het tijdstip van de opstanding van deze twee getuigen (waar miljoenen getuige van zullen zijn) zullen de 144.000 opgewekt worden en eeuwig leven ontvangen in geestelijke lichamen. De glorie van die gebeurtenis zal letterlijk vanaf de aarde gezien worden. Het zal een ontzagwekkend en ook angstaanjagend zicht zijn voor velen op aarde. Na de opstanding van Gods twee getuigen lezen we: "En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer." (Openbaring 11:13) De Zevende Trompet Tijdens de eerste grote gebeurtenis op deze laatste dag van de eindtijdverdrukking zal Jezus Christus bij de opgestane 144.000 158 GODS TWEE GETUIGEN zijn, in de hemelen, boven deze aarde. Deze aanblik zal de mensheid op aarde perplex doen staan. Sommigen zullen de betekenis hiervan kennen en zullen met verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus uitzien, terwijl anderen, die nog steeds weerspannig zijn, dit ongelooflijke spektakel als een bedreiging van hun macht en hun voortbestaan zullen zien. "Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies de trompetten en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden." (Openbaring 11:14-15) Dit is de aankondiging dat de regering van de mens, die 6.000 jaar lang geduurd heeft, uiteindelijk ten einde is gebracht. Nu zal God op aarde in zijn Koninkrijk regeren met Jezus Christus aan het hoofd, omdat Christus nu Koning der koningen over de gehele aarde geworden is. "En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard." (Openbaring 11:16-17) God heeft Zijn schepping altijd volledig onder controle gehad, maar Hij verkoos om gedurende 6.000 jaar de mens zichzelf te laten regeren. Dit is altijd Gods plan geweest opdat de mens zou leren dat alleen Gods manier van leven goede en blijvende resultaten oplevert. Het getuigenis van de wegen van de mens gedurende 6.000 jaar is rampzalig gebleken


 176 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
fysiek is, die na de dood verder leeft. Dat is een grove leugen die aan de mensen is opgedrongen door valse bijbelgeleerden en valse leraren. God vertelde aan de mens dat het loon voor zonde de dood is. "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Openbaring 6:23) En God voegde hier nog aan toe: "...allen hebben gezondigd..." (Romeinen 3:23). Wanneer iemand een miserabel en verdorven leven leidt en vervolgens sterft, dan is er geen onsterfelijke ziel die naar één of andere plaats van eeuwige pijniging of gevangenschap wordt verbannen. God zegt dat de prijs die betaald wordt voor zonden de dood is, en niet een eeuwige pijniging. De mensheid, en vooral het traditionele Christendom, heeft de waarheid in deze verdraaid. God spreekt over een eeuwige straf. De mens heeft dit verdraaid tot een eeuwigdurende bestraffing. Die twee zijn niet hetzelfde! God spreekt over een tijd van een laatste oordeel dat, aan het einde der tijden, uitgesproken zal worden over diegenen die God uiteindelijk verwerpen. Zij zullen een oordeel ontvangen dat voor alle eeuwigheid zal gelden, en dat is de doodstraf - zij zullen nooit meer enige vorm van leven ontvangen. Dat is een eeuwige straf, maar geen eeuwige bestraffing. We zullen dit later nog nader uitleggen. God Begon te Scheppen Nogmaals, in het begin was God. God is een eeuwig levend wezen - het Enige Unieke Wezen in alle eeuwigheid. Uw begrip is beperkt tot het fysieke. U bent niet in staat om de grote diepte van geestelijke kennis te begrijpen. Niemand kan dat. God 176 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? openbaart dat alle kennis, alle begrip, alle wijsheid en alle gedachten van Hem afkomstig zijn. In Zichzelf, in Zijn Wijsheid, in Zijn Woord (Grieks: 'logos' - de openbarende gedachte, die de vrucht van Zijn Goddelijke Denken is), heeft de Almachtige God bepaald dat Hij datgene wat nog niet bestond zou scheppen. Hij zette een plan in werking dat tot in alle eeuwigheid zou voortduren. Door Hem werd voorbestemd hoe Zijn plan zou worden uitgevoerd. De profetieën die aan de mensheid gegeven zijn, zijn eenvoudigweg de openbaring van Gods plan en hoe dit alles zich in reële gebeurtenissen zal ontvouwen. Van in het begin was God alleen, maar Hij zou in die toestand verandering aanbrengen, door een plan dat Hij, met groot geduld en over miljoenen jaren gespreid, ten uitvoer zou brengen. Dat plan begon met de schepping van het engelenrijk. God schiep engelen die een aandeel in Zijn plan zouden hebben, en Hem zouden dienen in de uitvoering van dit plan. Deze wezens werden uit geest geschapen, en zijn dus geestelijk. Het was Gods verlangen om Zijn plan en de grootse dingen die daaruit zouden volgen met het engelenrijk te delen. God wilde de engelen niet als een soort geestelijke robots maken, die zouden functioneren zoals ze geprogrammeerd waren. In plaats daarvan, schiep God de engelen met het vermogen tot vrij en onafhankelijk denken. Zij werden geschapen als vrije en onafhankelijk denkende individuen die vrije keuze hebben, met een individuele persoonlijkheid dankzij die vrije wilsbeschikking. Dit hield ook in dat zij dus konden kiezen om God niet te volgen. Zij mochten hun eigen levenswijze kiezen, los van datgene wat God hun aangedragen had als de enige ware manier van leven


 178 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Dat is een consequentie van het scheppen van zulke wezens. Er bestaat geen andere manier om zulke wezens te scheppen met een 'vrije wil' en volledige individualiteit. De mensheid werd eveneens geschapen met de gave van een vrije wil. God wist dat niet het gehele engelenrijk Zijn manier van leven zou volgen; de enige ware manier die eeuwige vrede tot stand kan brengen - een leven dat gelukkig, vervullend, lonend en werkelijk opwindend is. Kennis van dit deel van Gods schepping toont ons de grote wijsheid die er schuilt in het scheppen van de mens als een fysiek wezen, en ook waarom de mens ná het engelenrijk geschapen werd. Het Engelenrijk Er werden vele miljoenen engelen geschapen. God geeft ons geen exact aantal, maar Hij openbaart wel dat Hij drie superieure engelen schiep die belangri jker, macht iger, mooier, gezaghebbender en krachtiger waren dan de anderen. Deze drie worden met name vermeld: Michael, Gabriël and Lucifer. Na de schepping van het engelenrijk begon God aan de schepping van het fysieke universum. Tot op dat moment in de tijd bestond er dus alleen het geestenrijk. De schepping van het universum was schitterend en opwindend voor Gods engelenfamilie. God zei dat 'de zonen Gods' (het engelenrijk) juichten van geluk toen zij zagen wat God gemaakt had. God zei dat Hij alles in het universum in schoonheid en met perfectie geschapen had. Na verloop van tijd begon God meer over Zijn plan en doel met de fysieke schepping te openbaren. God openbaarde aan de engelen dat in heel de fysieke schepping (het universum), Zijn plan uitsluitend op de aarde was gericht. 178 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? God plaatste Lucifer samen met een groot deel van het engelenrijk op aarde, ter voorbereiding van gebeurtenissen die Hij reeds lang van te voren bepaald had. Lucifer kreeg het gezag over de engelen op aarde, en hun opdracht was om voorbereidingen te treffen voor nog grotere gebeurtenissen in Gods plan. God openbaarde aan het engelenrijk dat Hij de mens zou scheppen, en dat de schepping van de mensheid zou leiden tot het uiteindelijke doel van heel Zijn schepping. De mensheid zou geschapen worden met het potentieel in zich, om veel grootser dan de engelen te worden. God openbaarde ook aan de engelen dat zij in de vreugde zouden delen die zou voortkomen uit alles wat Hij, door middel van de schepping van de mensheid zou teweegbrengen. Hij gaf het engelenrijk te kennen dat zij geschapen waren om in dit grotere doel van de schepping te delen, en dat zij behulpzaam zouden zijn in de verwezenlijking daarvan. Lucifer was niet blij met wat God geopenbaard had. Hij werd hoogmoedig en ijdel in zijn denken. Hij koos ervoor te geloven dat Gods weg niet de beste was, en dat zijn eigen weg beter was. In zijn verdraaide gedachtengang verwierp hij de kennis van God, en begon te geloven dat zijn eigen weg veel beter was. Hij raakte uiteindelijk zo misleid, dat hij werkelijk begon te geloven dat hij tegen God in opstand kon komen en de heerschappij over het fysieke rijk en het geestelijke rijk kon overnemen - waarbij hij God aan zich zou onderwerpen. Gedurende lange tijd beraamde en smeedde Lucifer zijn plannen. Hij begon zijn minachting voor Gods plan onder de andere engelen te verspreiden. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, één derde van het engelenrijk koos zijn kant in een


 180 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
gruwelijke opstand tegen God. Lucifer zou ondervinden dat hij nietig was in vergelijking met God, en dat God wel degelijk Almachtig is! De opstand ontstond op aarde. Lucifer was van plan om de aarde te vernietigen, omdat hij Gods plan, dat op aarde vervuld zou worden, zó haatte. Lucifer was ook van plan om tot Gods troon op te klimmen en in Gods plaats te heersen. Het zonnestelsel en onze aarde werden grondig verstoord op de dag van die opstand. God vertelt ons dat de aarde op dat punt in de tijd woest en onbewoonbaar werd, daar alle leven op aarde was uitgeroeid. De aarde werd uit haar perfecte baan geslagen, en de atmosfeer was totaal verduisterd door al het stof en puin in de lucht. De aarde werd van het ene moment op het andere in een soort van nucleaire winter gedompeld. Zelfs de Maan en Mars werden geraakt door het puin dat vrijkwam bij deze zware en explosieve aanval op Gods fysieke schepping. God stelde paal en perk aan Lucifers poging om de aarde en haar zonnestelsel totaal te vernietigen. Hij liet het bewijsmateriaal van deze aanval achter, zodat eenieder dit zou kunnen zien - door alle tijden. De asteroidengordel bestond voor deze rebellie niet. God riep een halt toe aan de vernietiging van het zonnestelsel, maar het bewijs ervan liet Hij achter. Het puin werd tot dit ene gebied beperkt - niet daarbuiten. Vanaf die tijd stond Lucifer bekend als Satan, de eerste grote tegenstander van God. Satan verkoos om tegen God te rebelleren, en zichzelf tot een tegenstander van God en Zijn plan en doel te maken. De engelen die met Satan rebelleerden, werden demonen. God wist dat een deel van de engelen (omdat zij over een vrije wil beschikken) mettertijd tegen Hem zou rebelleren, en hun 180 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? eigen weg zouden gaan. Elke pad dat afwijkt van Gods perfecte weg leidt tot chaos, verwarring, lijden en alle kwaad dat maar mogelijk is. Afwijken van Gods manier van denken heeft hoogmoed, ijdelheid en een diepgeworteld egoïsme tot gevolg; een egoïsme dat totaal inwaarts gekeerd is en gericht is op 'nemen', terwijl Gods perfecte weg die van 'geven' is. Al die tijd wist God wat de uitslag zou zijn. Het maakte allemaal deel uit van Zijn ontzagwekkende en perfecte plan dat zijn voortgang zou hebben, precies zoals Hij het miljoenen jaren tevoren voorzien had. Heilig en rechtvaardig karakter kan niet geschapen worden in eender welk wezen dat een individuele persoonlijkheid en onafhankelijkheid van denken gekregen heeft. Hoe je je leven leidt is altijd een kwestie van vrije keuze. Hoewel God wist dat er een rebellie onder de engelen zou ontstaan, toch lag de keuze over hoe zij hun leven zouden leven bij hen. Deze engelen konden niemand anders de schuld geven voor hun eigen beslissingen. God onderwees de engelen dat er slechts één ware manier van leven is. Hij leerde hun ook dat het kiezen van enige andere manier van leven automatisch bestraft zou worden. Zij die voor Gods levenswijze kozen, hebben kunnen delen in de vreugde van alles wat God aan het verwezenlijken is in Zijn plan met Zijn schepping. Zij die Gods wegen verwierpen en er een andere levenswijze op nahielden, hebben doelloos geleefd - onvervuld en altijd onbevredigd. Lucifer en de demonen die hem volgden staan 'onveranderlijk' vast in hun wegen. Omdat zij geestelijk zijn qua samenstelling en denken, hebben zij zich onveranderlijk tegen God gekeerd


 192 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
Waarom De Mens Fysiek Gemaakt Werd Je zou jezelf de vraag kunnen stellen: 'Waarom schiep God ons niet gewoon geestelijk als Goden, als leden van Zijn Goddelijke Familie?' Het antwoord is: God kan geen rechtvaardig karakter scheppen in individueel levende wezens, omdat leven naar Gods rechtvaardigheid een kwestie van vrije keuze is. Herinnert u zich wat er met het engelenrijk gebeurde? Wanneer om het even welk levend wezen onafhankelijkheid en individualiteit van denken krijgt, dan bezit dat wezen ook het vermogen tot vrije keuze. Niet iedereen zal voor Gods perfecte levenswijze kiezen, die een rechtvaardige gedragscode is, die zich uit in uitgaande liefde en bezorgdheid om anderen. Eén derde van het engelenrijk rebelleerde tegen God's perfecte levenswijze. Die engelen kozen een andere weg, die gebasseerd is op 'nemen' en niet op 'geven'. God wist wat de gevolgen zouden zijn van het geven van vrije wilsbeschikking aan gecreëerde wezens, en om deze reden zou Hij dus ook de toekomstige leden van Zijn God Familie niet op dezelfde manier als de engelen scheppen. Indien Hij Goden geschapen zou hebben, zoals Hij de engelen geschapen had, dan zou de uiteindelijke verwoesting die uit de opstand van degenen die niet voor Zijn levenswijze zouden kiezen voortkwam, catastrofaal zijn voor Zijn schepping en Familie. God bepaalde dat iedereen die lid van de God Familie zou worden, volledig eensgezind met Zijn eigen Geest zou moeten zijn. Zij zouden in volledige overeenstemming met Zijn ene en enige perfecte manier van leven moeten zijn. Om dit mogelijk te maken zou er perfecte eenheid van geest en doel moeten heersen - waarbij allen eensgezind zijn, doch volledig individueel qua 192 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? persoonlijkheid en levenservaring. Dit valt te vergelijken met de verschillen die we nu in elkaar zien. Hoe kon zoiets verwezenlijkt worden? Dat is de essentie, waarom de mens fysiek geschapen werd. De mens zou door een proces van verandering heen moeten gaan, teneinde het ultieme doel te bereiken Goddelijke wezens te worden. God heeft geopenbaard, dat de enige manier waarop geestelijke wezens toevertrouwd kan worden om leden van de God Familie te worden, eruit bestaat dat God Zichzelf reproduceert. Lees deze zin nog een keer. Dat is het, wat God in de mens aan het bewerkstelligen is. Het engelenrijk kan zich niet voortplanten. Zij werden door God geschapen. God schiep fysiek leven dat zich wel 'naar zijn eigen aard' kan voortplanten. Maar in dit voortplantingsprocédé waarbij elke soort zich 'naar zijn eigen aard' vermenigvuldigt, zijn alle individuele schepsels van dezelfde soort verschillend van elkaar. Iedereen is uniek. Geen twee zijn identiek hetzelfde. Geen twee mensen zijn precies gelijk, toch zijn wij allen mens en kunnen enkel dat wat menselijk is voortbrengen. God heeft een plan om Zichzelf voort te planten naar Zijn Eigen aard - de Goddelijke soort - in het Koninkrijk van God waar elk lid van elkaar verschilt (geen twee dezelfde). Iedereen van de Goddelijke soort (in Gods Familie) zal eensgezind zijn in geest, doel en denken. Om lid te worden van de God-soort, moet er een totale verandering in de mensheid plaatsvinden. Die moet zich in de geest van de mens voltrekken. Het moet een totale verandering zijn door een vernieuwing van de geest (in de manier van denken van de mens). De geest moet getraind worden om steeds zich


 194 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
door Gods natuur te laten motiveren, en niet langer door de menselijke natuur. Het is interessant om op te merken dat het Griekse woord voor bekering werkelijk 'anders gaan denken' betekent. Het is Gods plan om de mensheid te helpen anders te gaan denken dan zijn natuur hem ingeeft. Gods doel is om de mens te leren denken zoals Hij (God) dat doet - rechtvaardig. Daarom wordt ook aan de mensheid gezegd: "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Jezus Christus was..." (Filipenzen 2:5) Het was noodzakelijk dat de mens fysiek gemaakt werd. De mens werd onderworpen aan vergankelijkheid. Maar wat betekent dit? God schiep de mens uit fysieke materie. Hij kan enkel en alleen tijdelijk leven voortbrengen. Het leven van de mens zonder God is nutteloos, vergeefs en vervuld van ijdelheid. God wist wat fysieke mensen zouden doen. God wist dat mensen in zichzelf gekeerd zouden worden en vervuld van ijdelheid - vervuld van 'ik' - egoïstisch. Dat is de basis van de menselijke natuur. Alles is op het 'ik' gericht op 'nemen'. De apostel Johannes verwoordde dit perfect toen hij uitlegde dat de motivaties van de mens gebaseerd zijn op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en hoogmoed. (I Johannes 2:16) Een baby leert deze manier van leven al zeer vroeg automatisch aan, tijdens de ontwikkeling van deze egoistische natuur; een natuur die zichzelf graag verwent. Dit komt tot uiting wanneer een baby honger heeft of zich niet lekker voelt. En dit proces zet zich gewoon voort terwijl we opgroeien. Iedereen is van nature op zichzelf gericht en egoïstisch. Sommigen zullen het hier niet mee eens zijn, maar dat doet niets af aan de waarheid. 194 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? God gaf ons het vermogen om goed en kwaad te doen, doordat Hij ons vrijheid van keuze gaf - vrije keuze door middel van onafhankelijk denken. Onze daden komen voort uit de keuzes die we maken, en of we nu kiezen om goed of kwaad te doen, onze aard is van nature egoïstisch. Deze kennis over onszelf kan ontzettend moeilijk zijn om in te zien en toe te geven. Iedere keuze die voortkomt uit de menselijke natuur is gemotiveerd door egoïsme. Er is een groot verschil tussen het gedrag van de mens en van God. Het gedrag (de motivatie en de handelswijze) van de mens is altijd gebaseerd op de weg van 'nemen', terwijl Gods daden gebaseerd zijn op het principe van 'geven'. De menselijke natuur is egoïstisch, op zichzelf gericht. Gods natuur is er een van geven - altijd op anderen gericht. Gods natuur is 'zuivere' liefde die oprecht gericht is op het voordeel en het welzijn van anderen - altijd volgens het principe van delen. Gods eindtijdapostel en geprofeteerde 'Elia die komen zou' was Mr. Herbert W. Armstrong. Hij gaf uitleg over de fundamentele natuur van de mens, op een manier die u kan helpen om dit te begrijpen. Hij zei dat één van de sterkste voorbeelden van menselijke liefde die de mens kan bevatten de liefde van een moeder voor haar eigen kind is. Het is een intense en blijvende soort van liefde die alle andere voorbeelden van affectie en genegenheid overtreft die mensen in een unieke relatie van ouder en kind verbindt. Maar zelfs in dit voorbeeld van ouderliefde naar het eigen kind is er nog steeds sprake van egoïsme. Zulke liefde is gelimiteerd. Zij is gericht op het eigen kind. Dus, of we nu blij zijn met deze waarheid, dat onze natuur compleet zelf gericht is of niet, toch zullen we dit onder ogen


 BEHEERDER ....
DE SITE IS NOG NIET GEREED.


 Gods Laatste Getuigenis 209
niet onthouden had, dan zouden we onszelf al lang geleden vernietigd hebben, samen met alle andere levensvormen op aarde. We zijn zo koppig en vervuld van hoogmoed, dat God ons deze waarheid voor onszelf moet laten bewijzen, omdat we Gods woord in deze zaak niet willen aannemen. De mensheid is zelf verantwoordelijk voor de verwoestingen die over de wereld gaan komen, beginnende bij de opening van het Zevende Zegel wanneer de Zeven Trompetten weerklinken. Aan het einde van die drie en een half-jarige periode, op de allerlaatste dag, zal God ingrijpen om de waanzin van de mens een halt toe te roepen, en een einde te maken aan het zelfvernietigende zelfbestuur van de mens. Op die allerlaatste dag zal God de twee grote legers vernietigen, die de aarde dan aan het vernietigen zijn. Een zeer genadige en liefdevolle God zal een einde maken aan de zelfvernietiging van de mens. En niet alleen dat, maar God zal ook de geestenwereld ertoe bewegen om hieraan mee te werken, zodat de grote verdrukking exact tot drie en een half jaar beperkt blijft. God zal zelf de natuurlijk loop der gebeurtenissen versnellen, die anders over veel meer jaren van menselijk leed en pijniging, die de mensheid over zichzelf zou brengen, zouden aanslepen. Ja, God zou dit alles kunnen voorkomen, maar dan zou de mensheid er niets van leren! Erger nog, de mens zou zich tegen Gods nieuwe regering verzetten. Het kan zijn dat u nu niets van dit alles gelooft, maar u zult het allemaal wel gaan geloven. Het kan zijn dat u op een bepaald punt tijdens de grote verdrukking gaat geloven, wanneer u de waarheid in dit boek voor uw ogen voltrokken ziet worden. Maar


 Het Mysterie van Melchizédek
Melchizédek staat bekend als een hogepriester van God, ten tijde van Abraham. In het boek Hebreeën staat geschreven dat Jezus Christus tot Hoge Priester gemaakt is naar de orde van Melchizédek. Laten we eerst een lezen wat het boek Hebreeën te zeggen heeft over Melchizédek: "Want deze Melchizédek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging (van zijn naam): Koning der gerechtigheid, vervolgens ook: Koning van Salem, dat is: Koning des Vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld [Grieks - 'naar het model van, als een kopie van, naar het beeld van'] blijft hij voor altijd [voor eeuwig] priester." (Hebreeën 7: 1-3) Dit verhaal van Melchizédek wordt naar voren gebracht ten tijde dat Abram (wiens naam later door God in Abraham veranderd werd) er op uittrok om zijn neef Lot te redden, die gevangen genomen was door koningen die zijn land binnen waren gevallen. (Genesis 14). Op dat moment ontmoette Melchizédek Abram toen deze terugkeerde van zijn overwinning tegen die koningen. Lot keerde met Abram terug, samen met alle mensen en alle buit die meegenomen werd. Er staat geschreven dat Melchizédek Abram tegemoet trad en hem zegende, en dat Abram zijn tienden aan Melchizédek betaalde. Het is een verhaal dat vrij algemeen is van teneur, maar Paulus gebruikte het om aan de Hebreeërs enkele zeer belangrijke lessen


 Wie hebben er Universeel Geloof ?
- In alle traditionele wereldreligies kun je mensen tegenkomen met diep Universeel Geloof. Men noemt hen vaak ‘heiligen’. Deze mensen zijn innerlijk overtuigd van het ‘extra doel’, het hoger doel van het leven. En zulke mensen léven daar dan ook naar. - En wie hebben er verder nog Universeel Geloof? Mensen die een duidelijke bijna-dood-ervaring hebben gehad, een indrukwekkende ervaring van hoe het leven voelt nadat men sterf en hoe hun geest verder leeft buiten hun stoffelijk lichaam om. Na zo’n ervaring weet men ook dat hun leven nog een extra doel heeft, iets dat dan nog niet klaar is, iets dat in ieder geval nog afgemaakt dient te worden totdat hun echte dood komt. Ze voelen dat de tijd die hen toegemeten is voor dit leven, kostbaarder is dan ze eerst dachten. Ook hebben deze mensen ervaren dat al hun daden gevolgen hebben, dat positieve daden positieve gevolgen hebben en negatieve daden negatieve gevolgen en dat al die daden vroeg of laat dus, op de een of andere manier, naar hun terug zullen komen. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen voor hun gedrag en hun levenshouding en zijn ze meer bereid om aan hun karakter te werken. - En wie hebben er ook nog Universeel Geloof? Dat zijn de mensen die zelfstandig een serieuze, geestelijke studie maken van het Leven. Dat bestuderen in theorie en praktijk gaat dan buiten de dogmatische religies om. En de theoretische studie betreft dan bijvoorbeeld de boeken van Jozef Rulof (1898-1952) waarin de zuivere waarheid over met name het leven na de dood beschreven wordt. Via Rulof werd deze betrouwbare informatie op papier gezet, maar die wijsheid is eigenlijk afkomstig van mensen die lang geleden op aarde gestorven zijn en die zich vervolgens in het leven-na-de-dood in positieve richting verder ontwikkeld hebben. Uit deze boeken kan tevens geleerd worden, dat in het Leven niet alleen fysieke natuurwetten gelden, maar ook geestelijke natuurwetten. Ook wordt er uitgelegd dat er niet alleen een evolutie van het universum, van de natuur, van het dierenlichaam en mensenlichaam is, maar tevens van het innerlijke leven van dit alles. Ook ieder individueel mens maakt dus een innerlijk groeiproces door. Maar omdat de mens dit proces kan beïnvloeden door z’n vrije wil, z’n gedrag en levenshouding, is bij de mens dit groeiproces niet volgens een rechte, opgaande lijn. Het Universele Geloof is in ieder geval een goed kompas op dit kronkelige levenspad.


 ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 1
ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 1 ZELFDODING, wacht hier even mee !! Denk er eerst eens over na ! Indien jij zelfmoord wilt plegen, kan ik jou daar niet van afbrengen. Maar… besef wel dat jij nu ergens voor wilt vluchten. Jij wilt weggaan van de situatie waarin jij je nu bevindt. Je denkt misschien: als ik dood zou zijn, ben ik verlost van alle ellende. Maar dan zeg ik jou: ik weet zo goed als zeker dat jij dan niet van alle ellende verlost zult zijn !!! ................. Jij gelooft misschien dat jouw leven stopt wanneer jij dood zult gaan, dat gelóóf jij, maar….er leven miljarden mensen, die werkelijk geloven dat je leven niet stopt wanneer je dood zult gaan. En niemand kan bewijzen, dat jouw gedachten en gevoelens, jouw wensen en verantwoordelijkheid zullen stoppen als jij zult sterven. Het is dus puur een gok van jou. Jij hoopt dat jouw innerlijk - je voelen, denken en willen – zal ophouden te bestaan zodra jij jezelf het leven hebt ontnomen. Maar…. De kans is héél groot, dat jouw innerlijk, met je eigen karaktertrekjes, jouw talenten en idealen, als geest wel verder leeft.


 ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 3
ZELFDODING, WAAROM NIET DOEN dl 3 Overigens zijn er meer dingen die er op duiden dat het leven verder gaat na de dood. In de natuur stopt er niets abrupt maar evolueert alles in fases. En in de natuurkunde weten we dat energie (en onze geest is ook een vorm van energie) nooit verloren gaat, maar wel steeds in een andere vorm verder gaat. Bijvoorbeeld van een ster die sterft, implodeert, gaat de energie verder als een ander hemellichaam. En de trillings-energie van een lichtstraal wordt op een gegeven moment omgezet in warmte. En zo zijn er meer natuurverschijnselen die – als we de vergelijkingen durven maken – er op duiden dat onze levensenergie niet zomaar in het niets zal oplossen wanneer ons huidige leven op aarde eindigt. Trouwens het boek dat mijzelf heeft overtuigd om nooit zelfmoord te zullen plegen, heet: De Kringloop der Ziel, geschreven door Jozef Rulof. Een aanrader voor iedereen die serieuze interesse heeft voor betrouwbare informatie over het verder leven na de dood. En dit boek leest zich zo gemakkelijk als een roman. Ieder mens heeft wel eens problemen in haar of zijn leven. Soms is er veel ellende waar je voor zou willen wegvluchten. Steeds wegvluchten voor problemen biedt geen oplossing, maar soms is vluchten misschien tijdelijk wel de beste manier om met een probleem om te gaan. Maar dan bedoel ik dus: tijdelijk vluchten. Maar zelfmoord is geen tijdelijk vluchten maar iets definitiefs, wat je nooit terug kunt draaien. Bovendien heeft degene die zelfmoord gaat plegen de illusie, dat ie vlucht naar een betere toestand dan z’n huidige. Maar dat is dus een verkeerde gok. Men komt dan namelijk van de regen in de drup. Maar men begrijpt dit pas nadat de zelfmoord gepleegd is, maar dan is het te laat. Men zal dan wellicht denken: had ik me maar eerder verdiept in de reële mogelijkheid dat het innerlijk leven wél verder gaat na het sterven van je lichaam. ------------------- Beste lezer, ik geloof jou werkelijk indien je zegt problemen te hebben. Maar geloof mij dan ook indien ik zeg dat daar hulp voor te vinden is. Geef de moed niet op en doe de moeite om op zoek te gaan naar die hulp! Maar, heb je die moeite reeds gedaan en echt nergens hulp kunnen vinden, wacht dan a.u.b. 24 uur om rustig na te denken, en lees daarna deze tekst nog eens door, vóórdat jij jezelf doodt. En als je niet voor jezelf deze denkpauze wilt nemen, doe het dan voor de moeder die jou gebaard heeft


 Mijn CoolePaginas

 Parapsychologie.
Parapsychologie. Onze aarde is onze wereld onze wereld is een land,ons land. De mensen wonen in dat land,ons land. De liefde heerst in ons land. Rijkdom bestaat niet in ons land. Armoede bestaat niet in ons land. Wij allen zijn een in ons land. Was dat allemaal maar waar,maar ja droom verder. De mensen hebben geen tijd meer voor elkander. Haast en nog eens haast dat is vandaag en morgen het zelfde. Een groet of een knik dat is alles. Men praat wel eens over die goede tijd,die tijd van vroeger van de Jaren 50 of 60,maar was die tijd wel zo goed,die goede oude tijd. Het is wel zo dat zij vroeger meer tijd voor elkander hadden. Neem voorbeeld de wijk feesten en de straat feesten die allen Door de mensen werden gehouden,zonder dat er problemen ontstonden. Het voetballen was een lust van je leven om naar je clubje te kijken, Er gebeurt wel eens wat op het veld,maar dat gebeurde in de hitte van de strijd. En s’avonds naar het eten na kletsen op straat betreft het voetballen. Ja toen hadden de mensen nog tijd voor elkander. Toen stonden zij nog klaar voor elkander. Helaas deed de televisie haar in treden,eerst met twee keer in de week Met haar uitzendingen. De spelletjes die in huishoudelijke kring werden gespeelt verdwenen Langzamerhand in de kast,omdat de tv een belangrijke rol ging spelen In onze samenleving. Vandaag op de dag kan je de hele dag en nacht kastje kijken. Vroeger naar de film,dat was nog te doen en het was gezellig maar die gezelligheid was nog betaalbaar. Vandaag van de dag is er geen aardigheid meer aan,de film kost gewoon te veel. En waarom zou je naar de film gaan,paar weken later staat hij ook al Op DVD dan kan je hem toch lekker thuis kijken. Maar of dat zo gezellig is dat is vraag twee. Natuurlijk zijn er genoeg huishoudens die zeggen dat rot ding uit en wij gaan wat gezellig’s doen. Gebeurde dat maar meer. Nu dan spreek ik over het heden wat gebeurt er nu allemaal. Hebben wij nu met z’n alle tijd voor de mede mens ,u mag het zeggen…………. Komen wij nog voor elkander op,u mag het zeggen…………….


 Komen wij nog voor elkander op
Komen wij nog voor elkander op,u mag het zeggen……………. Helpen wij elkander nog in nood,u mag het zeggen…………………. Helpen wij onze mede mens,als hij /zij in levens gevaar verkeren,u mag het zeggen……………… Hebben wij echt nog wel tijd voor de mede mens. Ik bedoel dus niet u familie of uw naasten. Maar totaal een vreemde in uw ogen,maar toch een mede mens. Die hulp nodig heeft,zal u die helpen of neem u een afwachtende houding aan en laat het aan andere over. Ik wil hier dus mee zeggen,wij hebben geen tijd meer voor anderen,ons leven gaat zo snel en er moet nog zoveel gebeuren,promotie maken op je werk dat heeft tegenwoordig voorrang. Kinderen,o maar daar moet ik nog niet even aandenken er moet nog zoveel gedaan worden en wij willen nog zoveel,nee dat kind is dan een blok aan onze been. Ja het is erg maar wel de waarheid. Lees de krant of zie op de televisie het nieuws wat er allemaal afspeelt in onze samenleving dan zouden wij toch met zijn alle achter onze oren moeten krabben en ons diep moeten schamen. Ja dat zijn tegenwoordig gebeurtenissen wat dagelijks afspeelt. Dan kan je wel denken ja het is een ver van mij vandaan,maar het kan ook dichterbij komen het kan ook u of uw naasten treffen wat dan ? Dan spreekt men over normen en waarden. Dan kan u wel zeggen,daar heb ik niks mee te maken dat is mijn zorg niet,maar van wie wel,maar kunnen met z’n allen wat aan doen. Wat kunnen wij met z’n allen er aan doen. Heelveel samen een vuist maken. Als er wat op straat gebeurt(je leest het zo vaak) grijp dan in.niet alleen maar met meerdere personen,omdat die gene die aangevallen wordt alleen staat tegen een groep en daar kan je niet tegen op. Want alleen zullen ze niet aanvallen daar zijn ze te laf voor,dat gebeurt met twee man of meer. Neem voorbeeld de huislijke drama’s als nou meer samenhorigheid Was zou dat minder gebeuren,de mensen moeten naar elkander luisteren,maar ook de raden moeten luisteren naar de mensen dan zou er minder leed zijn of gebeuren. Wat ik nou met dat alle bedoelt is dat de mensen alleen voor hun eigen leven leidt en zich niet bekommert over hun medemens. Kom op en sta op,dan kan je de vragen stellen. Waarom,waarom gebeurt dat allemaal.


 VERDAAND MET HET HUIDIGE ARTIKELERG
VERDAAND MET HET HUIDIGE ARTIKELERG Ja, dat tweedaags vasten was voor de mensen van deze wereld. Het was een smeekbede zodat meer mensen gered zouden kunnen worden, dan anders het geval zou zijn, als de dingen zouden gebeuren volgens het normale verloop. Door dit vasten heeft God Zijn grote wens onthuld om grote genade te verlenen aan de gehele mensheid door de tijd van groot lijden te verkorten, dat begint bij het klinken van de Tweede Trompet. Eens de wereld zich hiervan bewust van wordt, zal het redden van meer mensen werkelijkheid worden. Het Loofhuttenfeest van 2010 en Nieuwe Waarheid: Gods Kerk is dit jaar gezegend om Gods Loofhuttenfeest gedurende 8 dagen te vieren, op 12 locaties. 6 internationale Feesten en 6 in Amerika. Het Loofhuttenfeest van dit jaar zal één van het meest opwindend en geestelijk vervullend Feest zijn dat God ooit gegeven heeft! God zal 4 nieuwe doctrinele Waarheden toevoegen, die gegeven zullen worden op het Loofhuttenfeest van dit jaar. Twee van deze Waarheden zijn in het verleden vaag aangehaald, maar er is niet dieper op ingegaan en is niet onderwezen en vastgelegd als doctrine in de Kerk. God heeft de 50ste Waarheid gegeven, die ons het begrip gaf over de juiste timing van de wederkomst van Jezus Christus. In de Wereldwijde Kerk van God geloofden wij dat jezus Christus zou terugkeren op het Trompettenfeest. Met de openbaring van deze Waarheid begrijpen wij dat Christus op Pinksteren zal terugkeren, meer specifiek op Pinksteren 2012. Op het moment dat deze Waarheid onthuld werd, was ik er van overtuigd dat dit de laatste Waarheid was die God ons zou geven. Dit was maar gedeeltelijk waar. Het was de laatste Waarheid die gegeven zou worden gedurende het tijdperk van Laodicea (het laatste tijdperk van Gods Kerk). Vlak nadat deze Waarheid gegeven was, begrepen wij dat Gods werk voor de Eerstelingen voltooid was, eens de 144.000 verzegeld waren op het Trompettenfeest 2008 (30 September 200 Op deze dag eindigden de tijdperken van Gods Kerk, Laodicea was het laatste tijdperk. Op deze dag is het werk van God beëindigd: het werk van de afgelopen 6.000 jaar, de voorbereiding en de verzegeling van de 144.000 die opgewekt zullen worden bij de wederkomst van Jezus Christus. Degenen die gestorven zijn in het geloof en diegenen die nog in leven zijn (die ook deel uitmaken van de 144.000) zijn verzegeld op die datum.


 De vervulling van de ‘Elia die komen zal
De vervulling van de ‘Elia die komen zal’. De waarheid is dat noch Johannes de Doper Noch Herbert W. Armstrong de volledige profetie betreffende de ‘Elia die komen zal’ vervulden, maar zij vervulden een type van die profetie. De effectieve vervulling daarvan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat nu op het punt om volledig en naar waarheid en de geest vervuld te worden. God heeft mij zowel als apostel en als profeet voor deze eindtijd aangesteld. Hij heeft mij ook gegeven om de woordvoerder van de twee eindtijd getuigen uit Openbaring 11 te zijn. Daar bovenop heeft Hij mij ook gegeven om de profetieën betreffende de ‘Elia die komen zal’ te vervullen alsook van Zerubbabel. Effectief is het God Zelf die deze dingen verwezenlijkt in en door Jezus Christus die dit alles verwezenlijkt, maar dit alles realiseert door middel van een menselijk instrument. Het boek Handelingen, openbaart ons klaar en duidelijk dat Jezus Christus zal komen, en dat Hij volledig alle dingen in Gods grote plan zal herstellen nadat Hij wederkomt; Zijn tweede komst als Koning der Koningen. Maar er zijn dingen die God zal herstellen, nog voor dat Jezus Christus wederkeert. Herbert W. Armstrong heeft wel degelijk waarheid hersteld aan de Kerk – waarheid die verloren ging tijdens Sardis. Hij hielp ook de Kerk weder op te bouwen nadat zij bijna gestorven was. Slechts enkelen uit Sardis konden wakker gemaakt worden, om deel van het Filadelfia tijdperk te worden. Maar de Kerk – de Tempel van God – was niet vernietigd. Tijdens het Filadelfia tijdperk onder Herbert W. Armstrong heeft de Kerk niet de profetie van Jezus Christus vervuld waarvan Hij zei dat zou gebeuren worden voor Zijn wederkomst, waarna Hij als de geprofeteerde Messias zal wederkeren als heerser over de aarde en waarlijk de profetie waarin Hij alle dingen hersteld zal vervullen. Nadat Jezus Christus’ discipelen aan Hem vroegen naar Zijn komst, profeteerde Hij dat er niet een steen meer op een andere zou liggen. De tempel zou volledig verwoest zijn voor Zijn wederkomst, en dat zou het teken zijn dat Hij nu spoedig zou wederkeren als de Messias. De meeste van diegenen die doorheen deze periode van de profetische vervulling van de verwoesting van de tempel zijn gegaan, geloven niet wat Jezus Christus zei Precies omdat zij dan weigeren te geloven wat God zei over wat er met de Kerk zou gebeuren, weigeren diezelfde mensen nu te geloven hoe God vandaag de dag werkt. Deze mensen weigeren niet alleen te geloven wie het zijn die God tot hen gezonden heeft, maar zij gaan zelfs zo ver dat zij Gods ware dienaren bespotten en beschimpen, en met geweld naar hen uithalen. Zij kunnen de waarheid die God door mij aan Zijn Kerk geopenbaard heeft niet aanvaarden. Zij kunnen mij niet erkennen als de woordvoerder van de twee eindtijdgetuigen. Zij bespotten het feit dat God een vrouw zou gebruiken, en beschimpen nog meer het feit dat zij mijn vrouw zou zijn; zij die de tweede getuige is. Zij schimpen dat het toevallig toch wel erg goed uitkomt dat zij mijn vrouw is, en het idee dat God een vrouw zou durven gebruiken voor zo’n positie.. Deze zelfde mensen zouden op de laatste dag van Jezus’ menselijke leven, Jezus Christus bespot hebben en geschreeuwd hebben dat Hij gedood moest worden. Maar dat soort van mensen zouden naar adem happen bij het horen van zo’n verklaring, en zouden geschokt verkondigen dat zij helemaal niet zo zijn. Maar zij zijn juist diegenen die Gods woorden, gegeven door Zijn eindtijdapostel en eindtijdprofeet, afwijzen. Jawel, hoe moeilijk het ook mag zijn voor deze mensen om zulke denkbeelden te verwerken, God heeft mijn vrouw aangesteld als eindtijdgetuige en als profeet voor deze eindtijd. God gebruikt wel degelijk zowel mannen als vrouwen in Zijn grote plan voor de mensheid. Er zijn twee grote gebeurtenissen in de geschiedenis waar God deze waarheid krachtig verkondigde. Een ligt in het voorbeeld van Mozes’ zuster Myriam, die een profeet was, en een ander in het grote voorbeeld van een richter en een profeet over Israël, Deborah. Maar de verstrooide organisaties, die voorheen een actief deel uitmaakten van De Kerk van God, bespotten Gods keuzes en hoe Hij in Zijn Kerk werkt. Om precies diezelfde reden zullen de meesten van hen dan ook niet in dit tijdperk geestelijk wakker gemaakt worden tot bekering; en zullen zij ook niet het ‘beloofde land’ aan het begin van het millennium binnengaan. Dezen zullen moeten wachten totdat zij weer opgewekt worden aan het begin van de ‘Grote Witte Troon’ periode, en zullen dan in die tijd geestelijk wakker gemaakt worden zodat zij zich kunnen beginnen te bekeren van hun zonden tegen God. In de profetieën wordt geopenbaard dat er een paar duizend uit deze groep mensen wel tot bekering gebracht zullen worden, naarmate dit tijdperk vordert met het schallen van de Trompetten van het Zevende Zegel. Zij zullen Gods boodschapper wel aanvaarden alsook Gods boodschap. Al de stenen van de tempel (Gods Kerk) werden teneer geworpen, en niet een werd op de ander gelaten. God openbaart verder nog dat de Kerk zo apathisch en lauw geworden was dat Hij haar van Hemzelf moest verwijderen door haar uit Zijn mond te spuwen (braken). God maakte van die gelegenheid gebruik om enkelen tot ware bekering te brengen, die Hij vervolgens tot elkaar bracht als een overblijfsel, die Hij zou heroprichten, als Zijn Ware Kerk.


 De Definitieve Vervulling
De Definitieve Vervulling Sinds de heroprichting van de Kerk op Pinksteren (nadat er 1260 dagen van de apostase voorbijgegaan waren) in 1998, begon God eerst met het terug herstellen van de 21 originele waarheden in de Kerk (3 uit Sardis en 18 uit Filadelfia). Sinds die tijd is God verder gegaan met nog meer waarheid aan de Kerk te herstellen, en zijn er nu 50 gevestigde waarheden. God heeft mij gebruikt om Zijn waarheid aan Zijn Kerk te ‘herstellen’, op een schaal die de hele profetie betreffende de ‘Elia die komen zal’ volledig zal vervullen. God heeft mij ook gebruikt om de tempel terug op te bouwen, nadat zij teneer geworpen was en iedere steen van zij plaats verwijderd was – niet een steen stond er nog op een andere! God gebruikte Mr. Armstrong om de Kerk terug op te wekken en haar terug op te bouwen, maar slechts nadat zij aan het uitsterven was en niet omdat zij volledig verwoest was. En God gaf aan Maleachi de profetie: ‘Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’ (Maleachi 4:5-6) Ja, ik ben gekomen in de volle geest en kracht van Elia. God en Zijn Zoon hebben dit bevestigd – niet ik! Ik streef ernaar om de opdracht die God mij gegeven heeft met de volle gedrevenheid en kracht die God mij geeft, te vervullen. En hij heeft mij veel gegeven om deze taak te vervullen! Johannes de Doper was geen profeet. Herbert W. Armstrong was een apostel, maar hij was geen profeet. Toch zegt God dat Hij ‘Elia de profeet’ zal zenden ‘voor de grote en geduchte Dag des HEEREN’. Ik ben die profeet en ik moet dit dusdanig verkondigen! Dit is mij gegeven om te doen door Jezus Christus en de Vader. Op 17 December 1994, werd de Kerk teneer geworpen na de apostase van Joe Tkach senior, en op die dag werd het Eerste Zegel van Openbaring geopend door Jezus Christus. Op 11 September 2001, werd het Zesde Zegel van Openbaring geopend. Het profetische ‘type’ van de verwoesting die op die dag plaatsvond, zou verder praktisch over de Verenigde Staten van Amerika voltrokken worden, in het weerklinken van de eerste Vijf Trompetten van het Zevende Zegel. Die verwoesting is nu zeer nabij. Op 14 November 2008 werd het Zevende Zegel geopend en op 14 December 2008 weerklonk de Eerste Trompet en gaf God aan Zijn twee eindtijdgetuigen om hun opdracht te beginnen. Hoewel we eerder geloofden dat deze fase van Gods plan reeds acht maanden eerder zou beginnen, gebruikte God juist die periode om de Vijftigste Waarheid betreffende de effectieve wederkomst van Jezus Christus op Pinksteren van 2012 in plaats van op het Trompettenfeest van 2011 te openbaren. Sommigen die graag spotten en beschimpen, hebben gezegd dat dit het bewijs was dat ik niet Gods profeet ben. In tegendeel, dit bevestigde het veeleer. Alle profetische gebeurtenissen die in ‘2008 – Gods Laatste getuigenis’ opgetekend werden, zullen exact komen te gebeuren zoals ze daarin neergeschreven werden. Deze geprofeteerde gebeurtenissen zijn niet veranderd en zullen precies zo komen te gebeuren. De timing is slechts een klein beetje aangepast, maar niet de gebeurtenissen. De timing ten gevolge van de 50ste Waarheid is volledig in Gods handen, zoals alles dat is. Alleen God is verantwoordelijk voor de openbaring van de wederkomst van Christus en timing daarvan. Indien God op welke manier dan ook desbetreffende timing verandert of aanpast, dan zal Hij dit doen door middel van Zijn profeet. God heeft ook de timing voor het begin van de massale verwoestingen aangepast. God kan doen en laten wat Hij wil. Hij is God! En God zij dank dat Hij geluisterd heeft naar de kreten, petities en gebeden die rechtstreeks uit de harten van Zijn mensen kwamen – van Zijn Kerk – toen zij twee dagen aan één stuk vastten opdat God genade zou tonen over de mensheid, en doorheen dat proces van genade meer mensen tot bekering zou brengen, zowel in de wereld als in de verstrooide Kerk. God is genadig, zowel aan de wereld als aan de verstrooide Kerk, maar dat wil niet zeggen dat er ook effectief meer mensen zich zullen bekeren wanneer dit alles voorbij is. De tijd zal het leren. Alle geprofeteerde gebeurtenissen in het boek zullen komen te gebeuren voordat Jezus Christus wederkeert, op Pinksteren op 27 Mei 2012. Profetieën die Snel zullen Komen te Gebeuren God gaat door met vele dingen te ‘herstellen’ op een steeds grotere schaal, naarmate de wereld gereed gemaakt wordt voor de milleniale regering van Jezus Christus. Deze Sabbat begint God het proces waarbij Hij zaken zal herstellen die de mensheid verloren heeft sinds de dagen van Adam en Eva. Satan heeft veel verwoesting en misleiding veroorzaakt in deze wereld; en langzaam maar zeker wordt hij ontdaan van de macht die zijn misleiding hem over de wereld geeft. Satans tijd loopt spoedig ten einde. Zijn macht en invloed over de mensheid komt tot een einde! Naarmate de tijd vordert, en wanneer de Tweede Trompet weerklinkt (wat morgen al kan gebeuren, of eind 2011 – zoals in het boek geschreven staat, zullen we het tijdstip niet kennen totdat het gebeurt), zullen mensen in grote mate vernederd beginnen te wordenHet hart van de mensen zullen zacht (mild) gemaakt te worden, zodat zij de ‘woorden van de vaders’ zullen beginnen te horen betreffende de waarheid over Gods levenswijze, en Gods redding voor de mensheid. En er zijn er die mij veroordeeld hebben om datgene wat ik geschreven heb in het boek betreffende het sterven van vele ministers (dienaren) die deelachtig waren in de verstrooiing in Gods Kerk, en vooral over de specifieke leiders die met naam genoemd werden. God heeft klaar en duidelijk aan Zijn Kerk geopenbaard dat ik de ‘Elia die komen zal’ ben, en dit niet als een ‘type’ ervan, maar in de volle kracht en geest daarvan. Elia staat vooral bekend voor datgene wat hij deed met enige honderden valse profeten. Hij doodde hen! Nu staat er een profetisch type daarvan op het punt te gebeuren in de Kerk die verstrooid is. Het is één van de Donders van God, die God aan mij opdroeg om te verkondigen. Ik kreeg hierin de vrije keuze, maar mijn keuze was volledig in overeenstemming en eenheid met de kracht en de geest van God. Het kwam van God! Ja inderdaad, de tijd zal uitwijzen dat ik ben die ik zeg dat ik ben. En dat is mijn opdracht, om deze boodschap te verkondigen!


 2008 – Gods Laatste Getuigenis
In december 2004 werden verschillende landen door een Tsunami getroffen, die in de Indische Oceaan ontstond. Deze richtte een enorme verwoesting aan en eiste naar schatting meer dan 225.000 mensenlevens. De VN schatte dat als gevolg van deze Tsunami meer dan vijf miljoen mensen ontheemd raakten. Deze Tsunami, die door een onderzeese aardbeving werd veroorzaakt, was de op één na krachtigste die ooit in de geschiedenis geregistreerd werd. Zij werd gevolgd door een wereldwijde toename in frequentie en kracht van aardbevingen. De Verenigde Staten maakten een jaar door waarin alle records betreffende orkanen verbroken werden, zowel in aantal als omvang. 2005 kende het grootste aantal geregistreerde tropische stormen. Nog nooit werden de letters van het Griekse alfabet gebruikt om stormen te benoemen, maar zelfs nu in december is orkaan Ypsilon reeds de vijfde storm die naar een letter uit het Griekse alfabet werd genoemd. Het voorbije jaar registreerde men het grootste aantal orkanen (en tevens het grootste aantal categorie 5 orkanen) ooit. In augustus bracht orkaan Katrina de grootste verwoesting teweeg, die ooit in de VS door een natuurramp veroorzaakt werd. Hierbij werden sommige gedeelten van New Orleans vrijwel weggevaagd. De verwoesting was zó groot dat er niet genoeg tijd zal zijn om haar weer op te bouwen voordat dit menselijk tijdperk ten einde loopt. Vanuit een ander perspectief bekeken: per seizoen krijgen gemiddeld 10 stormen een naam: in 2005 waren dat er 26. Het gemiddelde aantal orkanen is 6, maar 2005 telde er 14. Het gemiddelde aantal zware orkanen is 2, maar 2005 had er 7


 Gods Laatste Getuigenis 5
eenmaal het pijnlijke proces van een bevalling, en dat vormt een deel van het bewijs van wat hier geschreven staat. De gebeurtenissen waar we getuige van geweest zijn, sinds de interviews van een jaar geleden, zullen slechts in omvang en frequentie toenemen, totdat we het laatste stadium bereiken. Dit laatste stadium wordt de Grote Verdrukking genoemd, waarvan geprofeteerd is dat zij drie en een half jaar zal duren. Dit laatste stadium begint met de verwoesting van één derde van de Verenigde Staten - gevolgd door Wereldoorlog III. Waarin verschilt nu de inhoud van wat ik in deze twee boeken over de eindtijd te zeggen heb met wat anderen hierover gezegd hebben? De vraag die u zich dient te stellen is: "Wie heeft er ooit, zoals in deze twee boeken het geval is, alle dingen zo in detail beschreven?" Door de eeuwen heen waren mensen getuige van natuurrampen en voorspelden zij dat de Bijbelse profetische eindtijd aangebroken was. Maar altijd zat men fout. De Bijbel maakt uitvoerig gewag van zulke tijden, en als een logische gevolg hiervan hebben zulke 'religieuze' mensen dergelijke voorspellingen gedaan. Het grote verschil is dat het nu waar is! We bevinden ons nu in de eindtijd. Vandaag de dag doen mensen nog steeds dezelfde voorspellingen die reeds eeuwenlang door anderen gemaakt werden, alleen hebben ze het dit keer 'toevallig' wel bij het juiste eind dat dit de eindtijd is. Door de omvang van de rampzalige gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is er een opvallende toename in de populariteit en interesse voor eindtijdvoorspellingen ontstaan en bestaat er een groeiende bereidheid onder 'religieuze types' om zulke voorspellingen te


 2008 – Gods Laatste Getuigenis 21
God zal nu op zeer krachtdadige wijze gaan openbaren wat de waarheid is en wat van Hem komt. God zal alles aan het licht brengen wat vals is en niet van Hem afkomstig is. Men is niet gewend naar een profeet te luisteren, omdat er gedurende vele generaties geen profeet door God gestuurd is, tot nu. Tot op heden zijn er eeuwenlang geen boodschappen van een profeet vastgelegd. Men is het niet gewend, op de manier waarop ik dat in dit boek doe, toegesproken te worden. God vleit of pleit niet en probeert ook niet diplomatiek met gevoelens of geloofsovertuigingen van anderen om te gaan. U bent het die zich moet onderwerpen aan God. Alle verzet en opstand tegen God zal gebroken worden. Met overgevoeligheid en zogenaamde politieke correctheid houdt God zich niet bezig. Dit is niet de tijd om God op de proef te stellen. Dit is niet de tijd om Gods woord te negeren. Dit is niet de tijd om af te wachten, ook al zullen de meeste dat, zo lang ze kunnen, wel doen. Dit is niet de tijd om aan je eigen 'religieuze' geloofsovertuigingen vast te houden. Dit is de machtige waarheid. God heeft verkozen om in deze tijd de aarde te veranderen. Dit is de tijd die Hij heeft uitgekozen om alle regeringen en godsdiensten te verwijderen. Het tijdperk van de mens loopt ten einde. Gods tijdperk is nu ophanden: NU! Alles hangt van u af. Catastrofale eindtijdgebeurtenissen zullen in vervulling gaan. U kunt door bekering oprecht gehoor geven aan God, en uzelf voor Zijn genadetroon neerbuigen, want de Almachtige God is een God van liefde. Hij is vol van mededogen en genade voor hen die Zijn wegen zoeken. Alle andere wegen veroorzaken lijden, pijn en onderdrukking in het leven. God wil dat wij vrij van zonden zijn en dit is de tijd waarin die verlossing


 Gods Laatste Getuigenis 32
Godsdienst is de Grootste Aanstootgever Godsdienst is de grootste boosdoener van allemaal als het op liegen en bedriegen aankomt. U moet weten waarom! Want het is precies om die reden dat deze aarde op het punt staat door een lijdensweg te gaan die erger zal zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. Godsdienst heeft altijd al een verwoestende invloed gehad op mensen van alle naties ter wereld. De leugenachtige religies van deze wereld staan op het punt om wereldwijd met elkaar in botsing te komen en dit conflict zal alle mensen op aarde beïnvloeden. Waarom is dit zo? En hoe is dit mogelijk? Dit boek legt zich toe op godsdienst omdat, of u er zich nu van bewust bent of niet, godsdienst op dit moment de dienst uitmaakt in uw leven; ook als u niet 'godsdienstig' bent. De meeste mensen houden er niet van om over dit onderwerp te praten, laat staan om het woord 'God' te laten vallen. Dit boek is niet op een stroperige of prekerige manier religieus, maar het bespreekt religie en God op openhartige wijze. Niet op de manier waarop u gewend bent dit te horen. De waarheid is, dat godsdienst de grootste oorzaak van leed en kwaad op deze wereld is. Dat is ook de reden waarom de grootste botsing ooit, tussen de godsdiensten van deze wereld, op handen is. De leugens zullen in dit boek aan de kaak gesteld worden; en over het algemeen worden de mensen altijd erg boos wanneer dit gebeurt. Wanneer sommige van deze leugens uw leven beïnvloeden (en dat doen ze), wat zult u dan doen? Zult u boos worden en van streek zijn? Of zult u deze leugens eerlijk, oprecht en met waarheid aanpakken? Zulke momenten in een


 Gods Laatste Getuigenis 40
Israël zijn? De vraag 'speelt godsdienst een rol in dit alles?' zou niet eens gesteld moeten te worden En wat met de immer aanwezige spanningen tussen Israël en de Moslims in de haar omringende landen? Jeruzalem is verre van de 'stad des vredes' (betekenis Jeruzalem = stad des vredes). De wereld is altijd vol geweest van religieuze dilemma's. Er heeft altijd verwarring in de harten der mensen geleefd. Bestaat er werkelijk een God van de aarde? En indien zo, welke is Hij? Wie heeft er gelijk? Waarom bestaat er zo'n diversiteit en zoveel uiteenlopende meningen over God onder de diverse religies? Is God zo klein en zo machteloos dat Hij de waarheid niet bekend kan maken? U moet deze vragen voor uzelf beantwoorden! Religieuze Verwarring Het kan u moeilijk vallen om verder te lezen. Het kan zijn dat u de verwarring en misleiding in andere godsdiensten herkent. Maar wanneer het op uw eigen geloof aankomt... bent u dán in staat om fouten toe te geven wanneer ze u aangewezen worden? De meeste mensen kunnen dit niet. Het is meer dan zij kunnen verdragen, omdat inmenging in het eigen geloof zoiets als heiligschennis is. De meeste mensen kunnen nu eenmaal geen fouten toegeven betreffende hun eigen persoonlijke geloof. Wanneer mensen fout zitten, dan maken hun diepgewortelde vooroordelen het hun praktisch onmogelijk toe te geven dat zij sinds hun prilste jeugd leugens geslikt hebben. We gaan nu dieper spitten in het 'heilige' domein van de persoonlijke geloofsovertuigingen. Het in vraag stellen van het eigen geloof is voor de meeste mensen hoogst beledigend.


 Gods Laatste Getuigenis 48
Zijn speciale volk gaat dat Hem in oprechte waarheid volgt? En indien Hij dit niet doet, wat betekent dat dan? Het Joodse volk ontving de meeste beloften van God. Zij kregen de belofte dat uit Abraham en vervolgens uit de tak van David (die tot het volk Juda behoorde) de Messias zou voortkomen. Deze belofte is van geestelijke aard, en stijgt ver boven de fysieke beloften uit die aan de stam van Juda's broer Jozef gedaan werden. Maar de kennis omtrent deze geestelijke belofte is in de loop der tijden en door vals onderwijs vertroebeld geraakt. Wat is de waarheid? Het Joodse geloof heeft haar verloren en vooral om één reden! Omwille van deze geestelijke belofte en mede door Juda's verwerping ervan, staat de God van Abraham nu op het punt om de regering van Israël (de huidige staat Israël) die vandaag de dag door de oude natie Juda (de Joden) geleid wordt, omver te werpen. Wat een paradox! Indien u welke vorm dan ook van het Joodse geloof beoefent, dient u datgene wat hier geschreven staat nederig in overweging te nemen. Van alle mensen, hebt u geen excuus. U bent reeds enkele honderden jaren belogen door uw leraren. Bent u niet een heel klein beetje nieuwsgierig naar wat deze leugens precies zijn. En gaat u er alstublieft niet van uit dat u het antwoord reeds kent. De Valse Leer Voor het Joodse geloof is dit de kern van het probleem en dé grote valse leer! Het Joodse geloof beweert dat het werkelijk de God van Abraham volgt, maar waarom houden ze dan het Pascha niet volgens Gods verordeningen in Leviticus 23? "In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering


 Gods Laatste Getuigenis 56
afkomstig zijn van de Katholieke Kerk en dat geen van beide ook maar enige autoriteit aan de Bijbelschriften ontleend. Zelfs de naam 'Kerstmis' verraadt zijn afkomst: het is afgeleid van 'de mis van Christus'. Indien u nu behoort tot één van de duizenden Christelijke gezindten, 'gelooft' u dan in de viering van Pasen en Kerstmis, of welke 'mis' dan ook? Als u zulks 'gelooft', doet het er dan toe dat het gezag voor de viering van Kerstmis en Pasen rechtstreeks van de Paus en de Katholieke Kerk komt? Als u niet gelooft dat de Katholieke Kerk de autoriteit heeft om doctrines te bepalen inzake het geloof binnen uw kerk, waarom gelooft u dan zo veel van de doctrines die door die vroege kerk werden vastgelegd? En indien u wel gelooft dat de Katholieke Kerk door God gemachtigd is om vele doctrines in andere 'Christelijke' kerken te bepalen, waarom onderwerpt u zich dan niet geheel aan haar gezag en verlaat u de valse kerk die u omarmd hebt? Dit schept grote verwarring, vindt u niet? Waar het uiteindelijk op neer komt is dat u, en u alleen, aansprakelijk bent voor wat u geloofd. Alleen u kunt voor uzelf beslissen wat waar is en wat vals is. Om dit te doen moet u eerlijk tegen uzelf zijn over uw lang gekoesterde religieuze overtuigingen, en moet u vooral eerlijk zijn tegenover God, omdat zoals in uw Bijbel geschreven staat: ".. geen leugen uit de waarheid is" (I Johannes 2:21). Dit zou allemaal vanzelfsprekend moeten zijn als men oprecht tracht om waarheidsgetrouw te zijn. Als een doctrine of geloofsovertuiging over God een leugen is, dan kan het per definitie geen waarheid van God zijn.


 DE TIJD VOOR DE MENSHEID IS TEN EINDE De
De ware geschiedenis van de mensheid is niet datgene wat u op school geleerd hebt. Wat hebt u geleerd over uw geschiedenis? De plek waar wij leven bepaalt in grote mate wat wij leren over de geschiedenis van de mensheid. Als u in China woont dan zult u een heel ander beeld van de geschiedenis krijgen dan als u in Japan woont; en dat geldt zowel voor oude als recente geschiedenis. Wat men in Israël leert verschilt van datgene wat men in Duitsland of Egypte leert. De geschiedenis van de mensheid is anders in Griekenland dan in Italië. Zo is het nu eenmaal. De mens verdraait zijn kijk op het verleden met zijn eigen visie van het heden en de toekomst. Er bestaan vele leugens betreffende onze geschiedenis - de geschiedenis van de mens - zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben. Terzijde, maar daarom niet minder relevant ten opzichte van het onderwerp van dit hoofdstuk en wat later grondiger behandeld zal worden, dient vermeld te worden dat het aan de Europese visie op de Europese geschiedenis te danken is dat er


 Gods Laatste Getuigenis 69
Zoals gezegd, ben ik één van deze profeten en tevens de woordvoerder van de twee. Wat ik u vertel komt niet uit mijzelf, maar is van God afkomstig, de God van Abraham - de almachtige God van het Universum. Het is niet mijn taak om mensen te sussen. Ik vervul mijn taak niet met het soort geveinsde vroomheid dat zovele religieuze leiders zich aanmeten. Ik voer mijn taak niet uit met hoogmoedigheid en trots, omdat ze niets met ijdelheid, ego of enige illusie van grootsheid van doen heeft. Eenvoudig gezegd, het draait niet om mij - het gaat over God - het is van God. Zelfs dit kan door sommigen geïnterpreteerd worden als hoogmoed of eigenwaan, omdat dit alles verwezenlijkt zal worden door God en door middel van de grote macht en kracht die Hij mij zal geven. Hier ligt een grote kans voor u. Deze woorden, die tot u gesproken worden, kunt u laten bezinken, en God de gelegenheid geven u te tonen dat zij waar zijn, of u kunt weerstand bieden en de harde consequenties ondergaan die alle van trots vervulde mensen, die zich niet willen bekeren, zullen ondervinden. Of u deze woorden aanvaardt of niet, toch zal er sprake van lijden zijn. Maar het is wijs, meer dan op welk ander tijdstip in de geschiedenis van de aarde, om God in nederigheid en ootmoedigheid te zoeken opdat u Zijn gunst en barmhartigheid zou kunnen ontvangen. Deze tijd van oordeel is niet het moment om zich tegen God te verzetten en datgene wat Hij zegt en doet te weerstaan. U zult niet winnen. Iedereen die weigert gehoor te geven aan Hem zal gebroken worden, zelfs tot de dood toe, indien nodig. God is genadig en vervuld van liefde voor de mensheid op een manier die u zich niet kunt voorstellen. Maar God kan Zijn


 Gods Laatste Getuigenis 77
ONDERVERDELING VAN DE ZEVEN ZEGELS Het Zesde Zegel bevat Zeven Donderslagen. Het Zevende Zegel is onderverdeeld in Zeven Trompetten. De Zevende Trompet is Onderverdeeld in Zeven Laatste Plagen. Het Zesde Zegel (de huidige periode ten tijde van dit schrijven) bevat Zeven Donderslagen die gedurende deze periode met tussenpozen luider en luider zullen klinken, zelfs tot in de periode van het Zevende Zegel. Het boek Openbaring bevat Zeven Zegels die door Jezus Christus geopend worden. Het Zevende zegel op zich is onderverdeeld in zeven aparte periodes van grote fysieke verwoesting die op de aarde ontketend worden, en elk van hen wordt aangekondigd door het schallen van Zeven Trompetten. De Laatste drie van de Zeven Trompetten worden ook wel de Drie Laatste Weeën genoemd. De Zevende Trompet weerklinkt exact op de laatste dag van de drie en een half jaar van de grote verdrukking, en deze Zevende Trompet is op haar beurt onderverdeeld in Zeven Laatste Plagen. Het Zesde Zegel We bevinden ons nu in periode van het Zesde Zegel, en er blijft nog slechts één zegel over dat geopend moet worden. Dit boek wordt aan het einde van die tijdsperiode geschreven. Er rest nog maar weinig tijd voordat het Zevende Zegel geopend wordt, en de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur


 Gods Laatste Getuigenis 85
Zelfs in het begin wordt na enkele honderden jaren Noach vermeld als zijnde de achtste prediker van gerechtigheid. Gedurende meer dan 4.000 jaar werden er maar weinigen door God geroepen. Toen Abram en Sarai (wiens namen later gewijzigd werden in Abraham en Sarah) geroepen werden, was er niemand anders waar God mee werkte. Er waren perioden van meerdere honderden jaren, waarin God slechts met een handvol mensen werkte. Zes miljoen mensen werden van de onderdrukking door de Farao van Egypte bevrijd. Met slechts enkelen daarvan werkte God op een geestelijke manier, gedurende veertig jaren in de wildernis. Het doel daarvan was hen deel te laten worden van Zijn toekomstige regering. Het duurde tot en met de Pinksterdag van 31 na Christus, het tijdstip waarop de Kerk ontstond, dat God met grotere aantallen mensen begon te werken, maar dan nog bleef het aantal erg klein in vergelijking met de religies die zichzelf "van God" noemden. Tijdens de voorbije 2.000 jaar heeft God de georganiseerde structuur van Zijn Kerk en Zijn opgeleide predikanten gebruikt om met grotere aantallen mensen te werken. Maar welbeschouwd zullen slechts 144.000 mensen, uit 6.000 jaar menselijke geschiedenis, Gods zegel ontvangen hebben, dat hen machtigt om deel van Zijn regering, die de aarde zal regeren, te gaan uitmaken. Bij de wederkomst van Jezus Christus zal Gods Koninkrijk op aarde gaan regeren - meteen na de volledige en definitieve beëindiging van het zelfbestuur van de mens. De komst van Zijn regering is het centrale thema in de instructies


 Gods Laatste Getuigenis 93
God inspireerde Johannes om over deze geestelijke structuur te schrijven aan de hand van een fysiek voorbeeld. De basisstructuur van Gods Koninkrijk wordt beschreven als een heilige stad - het nieuwe Jeruzalem. Lees aandachtig volgend deel van de beschrijving van deze stad. "En hij [een engel] voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten." (Openbaring 21:10-13) Johannes zag datgene wat hem gegeven werd in een fysieke voorstelling die eigenlijk een type van de geestelijke structuur en organisatie van Gods nieuwe Koninkrijk was. Er zijn nog meer beschrijvingen die ons meer inzicht geven in Gods ontwerp en het belang van de toepassing van het getal twaalf in Zijn ontwerp. Gods organisatie is een letterlijke structuur waarvan het ontwerp geestelijk is. God heeft namen uitgekozen om de verschillende onderdelen van Zijn organisatie te omschrijven. [Zelfs de namen van de twaalf apostelen van Christus zullen in die structuur gebruikt worden]. "En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams." (Openbaring 21:14)


 Gods Laatste Getuigenis 95
toebedeeld, wordt in de Bijbel verwezen als zijnde Gods eerstelingen (eerste vruchten). De reden daarvoor is dat deze eerstelingen, die door alle tijden heen geleefd hebben, de eersten zijn die tot Gods familie zullen toetreden - de eersten die eeuwig leven zullen krijgen in het Koninkrijk van God. De Heerschappij van Gods Regering De tijd van de mens is voorbij, en de tijd is aangebroken dat Gods regering gevestigd wordt. Jawel, alle eindtijdgebeurtenissen die in het Boek Openbaring beschreven worden kondigen het einde aan van het zelfbestuur van de mens en het begin van Gods regering. De allerlaatste dag van menselijk zelfbestuur - de laatste dag van de drie en een half jaar van de grote verdrukking - wordt aangekondigd door ontzagwekkende gebeurtenissen. De gebeurtenissen op die dag worden meer in detail besproken in een ander hoofdstuk, maar het is belangrijk om te beseffen hoe machtig de impact van deze overgang is - van de wereld van de mens naar Gods wereld. Die laatste dag wordt beschreven als de dag van Gods grote toorn tegen diegenen die in de voorafgaande jaren de aarde verwoest hebben. Het grootste deel van Europa en grote delen van Rusland, China en andere Oosterse landen zullen op die dag verwoest worden. Precies op dat tijdstip zal God ingrijpen om de mensheid er van te weerhouden zichzelf te vernietigen, want precies op die dag zullen twee grote legers zich verzameld hebben om elkaar te treffen in een laatste totale veldslag om de wereldheerschappij. Deze legers tellen meer dan tweehonderd miljoen man en zullen op die ene dag totaal vernietigd worden.


 Gods Laatste Getuigenis 99
fases wordt zo gecoördineerd, dat zij direct leidt tot de opening van het Zevende Zegel. De fysieke overgangsfase, die zich tijdens dit huidige Zesde Zegel afspeelt, is de periode waarin de profetische eindtijdgebeurtenissen op fysiek vlak escaleren, met een toenemende verwoestende kracht die het best vergeleken kan worden met het beeld van een zwangere vrouw in barensnood. Maar er zit meer in deze overgangsfase die tot de opening van het Zevende Zegel zal leiden en tot de verwoesting die zal voortkomen uit het schallen van de eerste vier trompetten. Deze tweede fase van die fysieke overgang die het begin is van de profetische eindtijdverwoesting, zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen.


 Gods Laatste Getuigenis 112
an Awe' (angst en ontzag inboezemen) bombardementen op Irak. Dit was een grote 'barenswee' omdat zij een groot profetisch effect had op de houding van landen over de gehele wereld. Hierdoor werden wereldwijd vele naties tot profetische bondgenootschappen gedreven, die bij het begin van WO III geconsolideerd zullen worden. 11 September 2001 is één van de belangrijkere dagen in de profetische eindtijd gebeurtenissen. Het was de dag waarop het Zesde Zegel van Openbaring werd geopend en ook de dag dat de Eerste van de Zeven Donders begon te weerklinken. De gebeurtenissen op die dag vatten in profetische symboliek samen wat er staat te gebeuren zodra het Zevende Zegel van Openbaring eenmaal geopend is - de volledige ondergang van de Verenigde Staten en haar belangrijkste bondgenoten. De Profetische Symboliek van 9/11 (11 September) Vanuit het gezichtspunt van alle landen ter wereld bestond er geen groter symbool voor het toppunt van geweldige rijkdom, macht en grootsheid van de Verenigde Staten, dan de torens van het World Trade Center (WTC). Laten we even van de geschiedenis van deze torens lezen, om beter hun symbolische waarde te kunnen begrijpen (Wikipedia - de internet encyclopedie). "De World Trade Center torens stonden het meest bekend om hun 110 verdiepingen tellende iconische 'Twin Towers'. Nadat zij op 26 Februari 1993 een bomexplosie overleefd hadden, werden alle originele gebouwen van het complex, bij de aanval op 11 September 2001 vernietigd. Toren 1 en 2 stortten in en de


 Gods Laatste Getuigenis 118
Fraaie voorspellingen, ondermaats management, opgesmukte bedrijfsresultaten, afdankingen en allerlei bedrijfsgesjoemel zijn zo ver gegaan dat er geen weg terug is. Onze kapitalistische vrije markt zal zich niet meer kunnen herstellen van de hebzuchtige kanker die bijna alle leven uit onze vrije markt economie gezogen heeft. Voeg aan al deze economische problemen ook nog eens de handelstekorten, de manipulatie van de geldmarkten, de onbestendige oliemarkten en een resem andere wereldwijde kwalen toe, en u kunt zeker zijn van een grote wereldwijde economische ontreddering op een schaal die deze wereld nog nooit heeft meegemaakt. Deze wereld heeft al vele periodes van grote economische ontreddering meegemaakt, maar heeft zich altijd op één of andere manier opnieuw uit het dal getrokken. Maar deze keer zal dit niet gebeuren, omdat de wereld een totale economische ondergang zal meemaken waartegen zelfs het hamsteren van goud en zilver geen soelaas zal bieden. De stabiliteit van onze wereldeconomie staat op losse schroeven, zozeer zelfs dat een klein land als Iran dreigementen uit die de economie kunnen doen wankelen. Deze week nog stond er een verslag in de 'World Net Daily' (03 februari 2006) over een ongebruikelijke stap van Iran. De wereldeconomie is zo instabiel, dat zelfs zoiets kleine een domino-effect in gang zou kunnen zetten. Laten we even een paar citaten uit dat verslag lezen. "Begin 2003 begon Iran betalingen in euro's in plaats van in dollars te eisen voor sommige olie leveringen, terwijl de olie nog steeds in Amerikaanse dollars genoteerd werd. Momenteel


 127 GODS TWEE GETUIGEN
Baäl uit om te bewijzen dat zij de ware God dienden, of dat hij de ware God diende. Elia droeg de profeten op om een offer voor Baäl voor te bereiden. Indien dan Baäl werkelijk God was, dan zou hij toch makkelijk dit offer ten aanschouwen van het volk met vuur moeten kunnen verteren. De profeten riepen Baäl aan, de gehele morgen. Elia bespotte hen omdat hun smeekbeden niet verhoor werden. Elia pestte hen, door te zeggen dat zij luider moesten roepen omdat Baäl hun misschien niet kon horen, of dat hij misschien met iemand anders aan het praten was. Mischien was Baäl op een verre reis of sliep hij en moest hij wakker gemaakt worden. Misschien had hij zich wel even teruggetrokken om zich te ontlasten (m.a.w. misschien zat hij wel op het toilet). Toen de tijd voor het avondoffer aangebroken was, bereidde ook Elia een offer op een altaar van hout. Er werd water over het offer gegoten, tot drie maal toe, en de geul die om het altaar heen gegraven was, werd zodoende geheel met water gevuld. "...zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met water. Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HEERE God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij HEERE, antwoord mij, opdat dit volk wete dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des HEEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en het likte het water in de groeve op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God! Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, 127 GODS TWEE GETUIGEN laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten." (I Koningen 18:35-40) De tijd is nu gekomen dat de geestelijke versie van dit verhaal van Elia vervuld wordt. Vierhonderdvijftig profeten van Baäl stierven die dag. Nu is de tijd gekomen dat een type van dat gebeuren vervuld wordt temidden van het geestelijke Israël van God; de Kerk van God. Ikzelf heb ook een petitie gericht tot de HEERE God van Abraham. Mijn verzoek is dat de eerste fase van de Vijfde Donder precies op dezelfde manier als hier geschreven staat, gebeuren mag. Dit verzoek doe ik opdat verstrooide broeders die nu slapen wakker gemaakt zouden mogen worden, en zouden mogen beseffen dat God hen een gelegenheid bied tot berouw en om zich tot Hem te bekeren in deze tijd. En ook opdat zij zouden mogen weten dat ik Zijn eindtijdprofeet ben, en de woordvoerder van Zijn twee eindtijdgetuigen. Het zal nu heel snel duidelijk worden of ik al dan niet Gods profeet ben, en ook of de verstrooide kerkleiders nog steeds Gods ministers zijn of niet. Zoals reeds in een vorig hoofdstuk gezegd werd, het is waar of geen van beiden is waar. Om dit duidelijk te maken, betreft mijn verzoek aan God zeer specifiek de dienaren. De meest vooraanstaanden onder hen zullen het eerst sterven. Maar elke dienaar in de verstrooiing die er niet in slaagt snel tot berouw te komen en zich tot God te bekeren (met mijzelf als Gods minister die hen onderwijst) zal gedurende de laatste drie en een half jaar van grote verdrukking sterven. Zij zullen niet in de eerste opstanding zijn, en zij zullen


 135 GODS TWEE GETUIGEN
die over de gehele aarde aangesteld zal worden bij de wederkomst van Jezus Christus. We hebben het meeste reeds uitgelegd, maar het is belangrijk om nog even de nadruk te leggen op het feit dat God op het punt staat iets te doen wat Hij nog nooit tevoren met de mensheid gedaan heeft. God staat op het punt om Zichzelf aan de gehele mensheid op aarde te openbaren. Die openbaring is als een donder. Die weerklinkt nu reeds in Zijn Kerk. En zij gaat nu krachtig weerklinken in de wereld wanneer de macht en kracht van de twee getuigen toeneemt en naarmate Gods geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen zich in steeds toenemende mate beginnen te ontplooien. Samen met de voortgang van dit proces, zal God zichzelf openbaren. Gods openbaring aan de mensheid zal versnellen naarmate we dichter bij het einde van de menselijke heerschappij komen, en de wederkomst van Jezus Christus en Zijn regering over de gehele aarde nadert. De mens heeft God nooit gekend, maar dat gaat nu veranderen. Dat is allereerst binnen Zijn Kerk begonnen. Zijn openbaring zal echter met grote macht en kracht doorgaan, nu dat de tijd van de wederkomst van Zijn Zoon en diens regering nadert. De Kerk van God is de voorbije twintig jaren trots geweest op de kennis van God. Die trots, en de daarmee gepaard gaande arrogantie, is de reden dat de Kerk verstrooid werd. Je zou toch denken dat Gods eigen Kerk Hem ten volle zou kennen; maar dat deed zij niet. God gaf de voorbije honderd jaar en daarvoor niet alle kennis over Zichzelf en Zijn Zoon aan Zijn volk. Een deel van die kennis werd voor Gods eindtijdapostel, Mr. Herbert W. Armstrong, verborgen gehouden. Die kennis werd achter 135 GODS TWEE GETUIGEN gehouden tot de tijd dat God ze zou openbaren aan Zijn eindtijdwoordvoerder als een bewijs van Zijn zegel op Zijn twee eindtijdgetuigen. Het grootste deel van de Kerk zal die openbaring over God verwerpen net zoals de identiteit van Zijn twee getuigen. Sommigen bespotten deze kennis nu reeds. Maar toch zullen er ook zijn die berouw zullen hebben en zich tot God bekeren wanneer zij de Zeven Donders zien uitkomen. Zij zullen uit hun geestelijke slaap wakker gemaakt worden. Deze donder is in eerste instantie voor Gods eigen Kerk bedoeld. Daarna, wanneer we de tijd van het Zevende Zegel binnengaan, zal deze kennis zich in de wereld beginnen te verspreiden, tot op het moment dat iedereen de mogelijkheid zal hebben God te kennen


 138 GODS TWEE GETUIGEN
van het 'waarom' van al deze dingen, die God nu laat gebeuren, zult begrijpen. Dat is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Het volgende hoofdstuk zal uitleggen 'waarom' deze eindtijd vol wereldwijde verwoestingen moet plaatsvinden, precies zoals God het geopenbaard heeft. De Opening van het Zevende Zegel Wanneer Jezus Christus het Zevende Zegel van Openbaring opent, verkondigt God dat de laatste drie en een half jaar van grote verdrukking zullen beginnen, en dat het zelfbestuur van de mens op aarde beëindigd zal worden. Satans invloed en macht over de mens zullen tegelijkertijd beëndigd worden. Bijna 1.000 jaar lang zal hij geen invloed meer op de mens kunnen uitoefenen. Daarna zal hij nogmaals, voor één laatste zeer korte periode, de mensen mogen misleiden. Wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend is, zal de eerste der Zeven Trompetten weerklinken. Elke trompet zal een specifieke fase van de grote verdrukking op aarde aankondigen. De eerste vier Trompetten zullen de ondergang van de Verenigde Staten en haar trouwste bondgenoten aankondigen. Dat zal allemaal uitgelegd worden in dit hoofdstuk. De laatste reeks van gebeurtenissen die tot de opening van het Zevende Zegel leidt moeten we even terug bekijken. Tegen de tijd dat dit laatste zegel geopend wordt, zijn alle 144.000 die door God gedurende 6.000 jaar geroepen zijn, volledig opgeleid om in Zijn Koninkrijk te regeren. Dit Koninkrijk zal opgericht worden wanneer Jezus Christus terugkeert met de 144.000 op de allerlaatste dag van de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur. De weinigen die dit getal van 144.000 nog moeten 138 GODS TWEE GETUIGEN vervolledigen, die in deze eindtijd nog leven, zullen verzegeld zijn (hun opleiding voltooid hebben) tegen de tijd dat dit laatste zegel geopend wordt. Die uiteindelijke verzegeling zal tijdens het Zesde Zegel plaatsvinden. Tijdens het Zesde Zegel zullen alle Zeven Donders steeds luider gaan weerklinken. Voordat het Zevende (en laatste) Zegel geopend wordt zullen de Zeven Donders zo onmiskenbaar duidelijk geworden zijn, dat de geldigheid van alles wat erover in het vorige hoofdstuk geschreven werd, overdonderend duidelijk zou moeten klinken in de oren van eenieder die de waarheid wil erkennen. Maar zelfs dan zullen velen nog steeds verkiezen om leugens te geloven. Zij zullen nog steeds verkiezen in een vals gevoel van rust en vrede te koesteren door de werkelijkheid en de waarheid te ontkennen. Ook zal er tegen die tijd in de Verenigde Staten een sterk gevoel van erkenning gaan groeien, dat ik ben die ik zeg dat ik ben - één van Gods twee eindtijdgetuigen en Zijn profeet. Die Zesde Donder zal luider en luider blijven weerklinken gedurende deze laatste drie en een half jaar. De Eerste Vier Trompetten De eerste vier trompetstoten zullen vier grote verwoestende gebeurtenissen aankondigen, die de totale ineenstorting van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en enkele west-Europese landen zullen veroorzaken. De meest directe impact van de vier gebeurtenissen zal eerst en vooral in de Verenigde Staten te voelen zijn. De eerste vier trompetten verkondigen elk een profetische vervulling van de gebeurtenissen die op 9/11 (11 september


 152 GODS TWEE GETUIGEN
met hen in Gods kerk dienen. Maar terzelfdertijd zullen zij die weigeren zich te bekeren (in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, en sommige West-Europese landen) grote beproevingen en pijniging ondergaan, om hen te helpen hun koppige trots in te zien en hen alsnog tot bekering te brengen. Veel Openbaring Blijft Nog Bewaard Op dit tijdstip kunnen er niet meer details over de Vijfde Trompet geven worden. In mijn eerste boek staan nog een aantal details vermeld, maar niet veel. Het is Gods bedoeling dat de meeste details omtrent deze gebeurtenissen en de openbaring van hun volle betekenis bewaard blijven voor een andere tijd. Dat zal vlak voordat zij effectief plaatsvinden zijn, of op het moment dat zij zich op aarde beginnen te voltrekken. Dat wordt gereserveerd voor grotere openbaringen door Gods twee eindtijdgetuigen op dat moment. Hetzelfde geldt voor wat in dit hoofdstuk over de Zeven Trompetten behandeld wordt. Het is nog niet Gods bedoeling dat alles nu reeds geopenbaard wordt. Gedurende de periode van de Vijfde Trompet zullen vele honderden miljoenen mensen sterven - meer dan de som van alle mensen die gedurende de periode van de eerste vier trompetten stierven. Uiteindelijk zal er ook aan die tijd een einde komen; zoals Johannes schreef : "Het eerste wee is voorbijgegaan: zie nog twee weeën komen hierna." (Openbaring 9:12) De Zesde Trompet Hoewel Europa zich zal opwerpen om het machtsvacuüm op te vullen dat na de ineenstorting van de Verenigde Staten zal 152 GODS TWEE GETUIGEN ontstaan, zullen ook andere landen zich onmiddellijk beginnen op te maken om de wereld te veroveren. Zij kennen Europa, en zij zullen niet toestaan dat Europa hun toekomst zou bepalen. "En de zesde engel blies de Trompet, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de trompet had: Laat de vier engelen los die bij de grote rivier, de Eufraat gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen;en ik hoorde hun aantal." (Openbaring 9:13-16) China en de andere Aziatische landen zullen een verbond sluiten waaruit een leger zal voortkomen, meer dan tweehonderdmiljoen man sterk. Zij zullen de afschrikwekkende macht hebben om alles wat op hun pad komt te vernietigen, en dat is wat zij zullen doen. Zij zullen de macht grijpen - en de totale controle over de wereld nastreven. Daarover dient hier weinig gezegd te worden. Maar u moet weten dat deze grote 'wee' over de mensheid, zal leiden tot de vernietiging van één derde van de wereldbevolking. Dat houdt de dood van ruim 2 miljard mensen in. Dit zal inderdaad een groot wee zijn dat over de aarde komt! Hoogmoed zit diepgeworteld in de menselijke natuur. De mensheid zal zich tegen God blijven verzetten, zelfs na al de gruwelijke gebeurtenissen die zich tijdens de zes voorgaande trompetten hebben afgespeeld. Tegen het einde van de tijdspanne die de eerste zes trompetten omvat, zullen enkele miljarden mensen gestorven zijn. Vele miljoenen mensen wereldwijd, die


 160 GODS TWEE GETUIGEN
Wanneer de Zevende Trompet weerklinkt zal de tijd aangebroken zijn dat God Zijn regering over de aarde begint. Dat is altijd Zijn bedoeling geweest, al van voor de schepping van het universum, miljoenen jaren geleden. Zoals in vers 18 geschreven staat, is nu de tijd gekomen dat God "hen zal verderven, die de aarde verderven." De Zeven Laatste Plagen Het derde en laatste wee dat op het weerklinken van de Zevende Trompet volgt, is onderverdeeld in zeven specifieke gebeurtenissen, die de Zeven Laatste Plagen van Gods toorn genoemd worden. Die toorn zal over hen komen, die nog steeds weigeren zich aan God te onderwerpen. Die toorn zal ook de supermachten van Europa en China samen met hun bondgenoten vermorzelen. "En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd... En één van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege Zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden." (Openbaring 15:1, 7-8, 16:1-2) 160 GODS TWEE GETUIGEN Deze specifieke 'plaag des doods' zal uitgestort worden over de inwoners van de Verenigde Staten van Europa, die de leer van de Katholieke Kerk aanhangen. Dit zal geen kleinigheid zijn wat door God wordt uitgevoerd. Het zal een machtige en verwoestende daad zijn waarbij vele honderdenduizenden, door deze Eerste Plaag, diezelfde dag nog zullen sterven. "En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens die in de zee waren stierven." (vers 3) Alles wat zich in de territoriale wateren van deze beide supermachten bevindt, zal sterven, inclusief de mensen. Op dat moment in de tijd zullen tienduizenden sterven, en deze slachting zal voortduren: "De derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen en het werd als bloed... En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de naam van de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken." (Openbaring 16:4, 8-11) God zal een verschroeiende hitte over deze zelfde landen doen komen. Honderdenduizenden die al reeds veel geleden hebben, zullen sterven omdat zij God blijven tarten. Zij zullen zich niet bekeren. Vervolgens zal alle licht aan deze gebieden onttrokken worden, met als resultaat een totale duisternis. Deze duisternis zal


 162 GODS TWEE GETUIGEN
op zich de macht bezitten om nog meer van deze van haat vervulde en opstandige mensen te doden; maar zij zullen zich nog steeds niet bekeren. Zij zullen God blijven vervloeken. Net zoals het met Farao het geval was ten tijde van de uittocht uit Egypte, ligt het in de natuur van de mens om steeds zijn eigen wil na te streven en diezelfde natuur verzet zich tegen onderwerping aan Gods perfecte wil. De mensheid is altijd zo geweest. De mens verzet zich tegen God, zelfs tot de dood toe, om vast te kunnen houden aan zijn eigen zelfbestuur, veeleer dan zich te onderwerpen aan Gods leiding in zijn leven. In plaats van zich te bekeren en God te zoeken, probeert de mens God op afstand te houden. Wanneer de Zesde Plaag uitgegoten is, beschrijft Johannes wat hij zag, maar wat hij zag was het gevolg van iets wat al reeds vele maanden op til was. De gevolgen van wat hij zag, openbaren het doel van datgene wat verwezenlijkt wordt door het uitgieten van de schaal door de zesde engel. Het doel van de symboliek in het visioen van Johannes, was dat deze twee supermachten samengebracht zouden worden op één locatie, zodat God in één keer met hen beiden zou kunnen afrekenen. God heeft verkozen om dit zo te doen, zodat Hij met één laatste machtige slag het zelfbestuur van de mens zou beëndigen. De afloop hiervan zal dienen als een toekomstige getuigenis van de macht en de glorie van God die alle oorlogen beëndigd - iets waar de mens nooit toe in staat was! "En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak [symbolisch China en haar bondgenoten] en uit de 162 GODS TWEE GETUIGEN bek van het beest [symbolisch de Verenigde Staten van Europa] en uit de mond van de valse profeet [symbolisch de Paus van de Katholieke Kerk] drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God." (Openbaring 16:12-14) Satan zal in werkelijkheid macht en invloed uitoefenen over al deze drie machten op aarde, maar er zullen demonen zijn die zijn bevelen zullen uitvoeren, zoals in dit symbolische verslag geschreven staat. Hun beïnvloeding zal bijdragen tot het effectief tot stand komen van deze profetische realiteit op de dag dat deze twee grote supermachten samenkomen voor "de oorlog op de grote dag van de almachtige God". Het gevolg van het uitgieten van de schaal van de zesde engel zal zijn: "hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon." (vers 16) Temidden van alle verwarring op die dag, zal de eigenlijke oorlogsstrijd pas later op die dag beginnen, wanneer de zesde schaal wordt uitgegoten. Dan zullen er tienduizenden van die beide legers sterven, in die totale confrontatie. De Zevende Plaag Wanneer de laatste schaal uitgegoten wordt zullen deze twee strijdmachten stoppen met elkaar te bekampen. Zij zullen in allerijl een wapenstilstand sluiten, omdat zij plotseling iets anders veel meer zullen vrezen dan elkaar. "En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is


 164 GODS TWEE GETUIGEN
geschied!, En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde en grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert er een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad [Rome - de zetel van Europa's religieuze macht] viel in drie stukken uiteen [niet langer de stad der zeven heuvels] en de steden der volken stortten in [de grote steden der beide supermachten]. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg [profetisch symbool voor ieder klein land dat tracht te ontsnappen, maar daar niet in slaagt], en bergen werden niet meer gevonden [profetisch symbool dat alle grote regeringen van deze supermachten vernietigd worden - zij bestaan niet langer]. En grote hagelstenen, een talent zwaar [100 pond of 45 kg] vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot." (Openbaring 16:17-21) Deze plaag zal de fatale slag zijn die toegebracht wordt om alle nog overgebleven regeringsstructuren van deze beide supermachten volkomen te vernietigen. De volledige infrastructuur van al deze landen zal ineenstortten. Die vernietiging zal zeer overweldigend zijn; het dodental zal in de tientallen miljoenen lopen. Deze twee grote legers zullen nog steeds met elkaar aan het vechten zijn, wanneer deze laatste plaag uitgegoten wordt. Tijdens deze plaag zullen zij de strijd staken. Beide partijen zullen berichten ontvangen over de enorme omvang van de verwoestingen in hun vaderland. Zij zullen niet langer elkaar vrezen, maar nu zullen zij datgene gaan vrezen wat zij zien als de 164 GODS TWEE GETUIGEN bron van hun ondergang. Ze zullen een hemelse gloed zien die zich voortbeweegt. Zij zullen niet begrijpen wat het is, maar zij zullen het in hun richting zien komen. Wat er vervolgens zal gebeuren is ongelooflijk. Verenigd om tegen God te strijden Aan het einde van de Zevende Plaag, beginnen Jezus Christus en het geestelijke leger van 144.000 nieuwe leden van de God Familie zich in de richting van deze twee grote superlegers te bewegen. "En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard; en Hij die daarop zat wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn naam is genoemd: Het Woord Gods [Jezus Christus]. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gekleed in wit en smetteloos fijn linnen [de 144.000]. En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treed de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen, en Here der heren." (Openbaring 19:11-16) Jezus Christus kwam de eerste keer als het Lam Gods om als het Pascha-offer te sterven, zodat de mens door Hem gered zou


 186 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
die met instinct behept waren. Zij kregen niet die vrijheid van denken, met een individueel verstand om mee te denken en te redeneren. Zij kregen beperkte mentale vermogens die vooral instinctief functioneren (voorgeprogrammeerd door God). Ganzen vliegen in de winter naar het zuiden. Ze hoeven daar niet bij na te denken. Koala's zijn uniek in zoverre dat zij het grootste deel van de tijd slapen en zich uitsluitend voeden met eucalyptusbladeren. God heeft hen eenvoudigweg zo gemaakt. De grote bultrugwalvissen migreren jaar na jaar in de wateren tussen Alaska en Hawaii. Zij denken niet na over hun reisweg. God programmeerde hen om te doen wat zij doen. Niets in het dierenrijk is geëvolueerd. Alles is gewoon zoals God het schiep. Maar de mens is, net als het engelenrijk, uniek door zijn verstand (zijn vermogen tot vrije keuze). In werkelijkheid bezit elk menselijk verstand een geest-essentie. Het brein is niet zoals de andere organen in ons lichaam die slechts fysiek functioneren. Vele van onze hersenfuncties zijn door God voorprogrammeerd. We hebben geen controle over onze hartslag. Maar ons verstand is uniek. Ons vermogen om te denken komt voort uit de geestelijke essentie, die God aan ieder mens gegeven heeft (om vrij en onafhankelijk te kunnen denken, zich vrij uit te drukken en individualiteit te bezitten). Dit mag niet verward worden met de heilige geest die van God uitgaat, die uit Zijn geest voortkomt. Zonder de geest-essentie die God de mensheid gaf, zouden wij als de dieren zijn. De geestelijke essentie die God ons gaf, heeft van zichzelf geen leven. Om dit beter te begrijpen, kunnen we haar best vergelijken met de harde schijf van een computer, of met een geheugenchip. Zonder stroom werken ze niet, en kunnen ze niet 186 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? die functies uitvoeren waarvoor ze gemaakt werden. Zij blijven slechts een opslagmedium voor informatie. Bij de mens dient deze geestelijke essentie als opslagmedium voor het intellect. De geestelijke essentie is de plaats waar (en hoe) we alles verwerken, wat we verkiezen te doen (het individuele denken, dat individualiteit tot gevolg heeft). Wanneer we sterven houdt die geestelijke essentie op te functioneren, maar zij bevat (slaat op) wel elke ervaring, alle herinneringen en iedere gedachte die we tijdens ons menselijke leven hadden. Wanneer een mens sterft, keert deze geest-essentie tot God terug. Ze bevat op zichzelf geen leven, maar God kan haar terug in een nieuw lichaam plaatsen, om opnieuw te leven met exact diezelfde geest die er voor de dood was. Dat is precies wat er zal gebeuren bij de grote opstanding die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus Christus, en de opstanding van de 144.000. Neem bijvoorbeeld Abraham. Hoewel hij vele honderden jaren geleden stierf, zal God hem in de eerste opstanding een geestelijk lichaam geven en daarin die geest-essentie plaatsen die voorheen in Abraham was (die tot God was terugkeerd bij Abrahams dood). Abrahams geest en individualiteit zullen dan exact hetzelfde zijn als toen hij lang geleden leefde. Alleen zal hij deze keer geen zwak en vergankelijk fysiek lichaam, maar een geestelijk lichaam hebben. God biedt de mens iets veel grootser aan dan een tijdelijk menselijk bestaan. We werden geschapen als tijdelijke, fysieke menselijke wezens met een groot en machtig doel. Het is een door God vooraf bepaald onderdeel van Zijn ultieme plan, dat Hij maakte nog voor dat er ooit iets geschapen was


 196 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
moeten zien. God zal eenieder mettertijd tot het punt brengen dat zij zullen moeten afrekenen met hun eigen egoïstische natuur. Dit is niet iets makkelijks om door te maken, maar het dwingt ons om de meest fundamentele feiten onder ogen te zien, wat betreft de vraag waarom wij fysiek gemaakt werden en waarom we hier zijn. De Keuze van Leven of Dood Het doel van het menselijke leven is dat God Zichzelf reproduceert. Het eindresultaat van dit alles zal zijn dat mettertijd alle mensen in de gelegenheid gesteld zullen worden om te kiezen of zij in Gods Famillie willen zijn, of niet. Maar wanneer de tijd gekomen is, zal het geen makkelijke overgang zijn. We kunnen met onze huidige egoïstische natuur geen deel van Gods Familie worden, omdat deze in tegenstrijd is met Gods natuur. Alleen door het ervaren van een fysiek menselijk leven (als sterfelijke menselijke wezens), met de egoistische natuur die inherent is aan dat soort van leven, kunnen we ooit gaan zien (leren) hoe God werkelijk is, wanneer Hij Zichzelf aan ons begint te openbaren. Alleen op deze manier kan de mensheid uiteindelijk zover gebracht worden dat zij zo'n monumentale levensbeslissing kan nemen - of zij waarlijk deel van Gods Familie wil worden. In zijn huidige staat (levenswijze) is de mens niet in staat om zo'n beslissing gefundeerd te maken. Gods plan houdt ook in dat Hij de mensheid in een periode zal brengen waarin iedereen in staat zal zijn om een oprechte, goed geïnformeerde, objectieve beslissing te nemen betreffende deze belangrijkste levenskeuze waar de mens ooit voor zal staan. 196 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? Wanneer die tijd aanbreekt zal voor diegenen die de initiële keuze maken om voor Gods levenswijze te kiezen, een lange en moeilijke strijd beginnen in de overgang van hun menselijke natuur naar Gods natuur. Die verandering komt niet vanzelf, want de keuze voor Gods manier van leven is geen simpele kwestie van 'ja' of 'nee'. Het betekent een mentale strijd tegen uw menselijke natuur, maar God zal u de middelen verschaffen om deze strijd succesvol te beslechten. Desalniettemin, kunt u de aard van deze strijd niet werkelijk bevatten totdat u eraan begonnen bent. Beschouw de verschillende levensfasen: de puberteit, de tienerjaren en de overgang naar volwassenheid. Dat zijn geen makkelijke periodes. Het is een worsteling die ook daarna nog verder gaat in het doorlopen van de verschillende stadia van volwassenheid. Maar het is nog veel moeilijker en gecompliceerder om te ontvangen wat God voor ons in petto heeft. De keuze om deel te worden van Gods Familie zal aan niemand opgedrongen worden. Het zal een vrije keuze zijn. Begrijpt u alstublieft dat God aan niemand leven verschuldigd is. Als u enkel als fysiek mens leeft, dan is u al zoveel gegeven. Het menselijke leven is een geschenk van God. Het zou ook als dusdanig beschouwd moeten worden, maar helaas ziet niet iedereen dat zo. Maar terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat velen op aarde dit leven waarschijnlijk niet als zo'n goed geschenk beschouwen. Velen zijn geboren in vreselijke omstandigheden zoals armoede, hongersnood, ziekten etc. Maar deze omstandigheden zijn niet Gods schuld. Zij zijn de schuld van de mens - het resultaat van de


 Gods Laatste Getuigenis 203
bewijzen dat al haar wegen gefaald hebben. Elke regering, elke godsdienst en elke beschaving van de mens heeft gefaald. Degenen die nu bestaan falen ook, en alles zou eindigen in een totale zelf-uitroeiïng als God niet zou ingrijpen. Met zo'n overvloed aan bewijslast zal de mens beter toegerust zijn en zal het hem makkelijker vallen om toe te geven dat alle wegen van de mens tot vernietiging leiden (net zoals het Lucifer verging) en dat alleen God de weg kent tot blijvende vrede en levensvreugde. Samen met de overweldigende bewijslast van het erbarmelijke falen van de mens tijdens zijn zesduizend jaar van zelfbestuur, zullen de volgend duizend jaren van Gods regering dienen om een ultiem contrast weer te geven dat de mens in staat zal stellen om met meer gemak toe te geven dat Gods wegen perfect (volmaakt) zijn. Zoals dag en nacht van elkaar verschillen, zo verschillen de egoïstische wegen van de mens met die van God. De Grote Opstanding Na de duizendjarige regering van Jezus Christus samen met de 144.000 God-wezens, zal het zevenduizendjarige plan van God afgerond worden. De aan de mens toebedeelde tijd om de aarde te bevolken zal teneinde lopen. Dan zal er iets ontzagwekkends gebeuren. De mensheid is altijd blind en onwetend geweest over deze grote fase in Gods plan. Allen die ooit geleefd hebben en gestorven zijn, zullen weer tot fysiek leven opgewekt worden. Er zal geen menselijke voortplanting meer bestaan, maar het zal een honderdjarige periode zijn waarin de mens zal kunnen leven en beoordeeld worden naar Gods levenswijze. Iedereen zal over God leren en geregeerd worden door dezelfde regering van de voorgaande


 Gods Laatste Getuigenis 205
mensheid door de ergste tijd van verdrukking heengaan die de aarde ooit heeft meegemaakt. Gelukkig zal God niet toestaan dat die tijd langer dan drie en een half jaar duurt. Wanneer we de volgende 1.100 jaar van Gods plan van redding ingaan, zal aan de gehele mensheid redding worden aangeboden. Iedereen zal in de gelegenheid gesteld worden om God te leren kennen en ook diegenen in Zijn Familie, die dan over de aarde zullen regeren. Tijdens de voorbije 6.000 jaar werden slechts 144.000 mensen van de rest vaan de mensheid afgescheiden om door God persoonlijk opgeleid te worden, zodat Hij hen kon kneden en vormen zodat zij met Jezus Christus in Zijn Koninkrijk zouden kunnen regeren. De 144.000 zullen, precies zoals Jezus Christus, geen tweede keer in een fysiek lichaam moeten leven. Op de dag dat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert zullen de 144.000 opgewekt worden en eeuwig leven ontvangen in geestelijke lichamen. Dit zal de eerste grote opstanding zijn. Dit is het onderwerp aan het einde van het boek Openbaring, dat zovelen die het gelezen hebben verward heeft: Sprekend over de 144.000 staat daar: "En ik zag tronen, en zij [de 144.000] zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven...en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding [sprekende van de 144.000]. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Jezus Christus zijn, en zullen met Hem als koningen heersen die duizend jaren." (Openbaring 20:4-6)


 206 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?
De 144.000 zullen in de eerste opstanding zijn. Zij zullen met Jezus Christus regeren. De dood zal geen macht meer over hen hebben, omdat zij opgewekt zijn tot onsterfelijk leven, als geestelijke wezens - als Goden in de God Familie. Een tweede dood is alleen mogelijk voor zij die een tweede maal tot fysiek leven opgewekt worden. Zij zullen de enige mensen zijn die een tweede keer kunnen sterven. Het zal in de laatste honderd jaar zijn dat allen, die ooit gestorven zijn, opnieuw tot fysiek leven worden opgewekt. Ieder van hen zal in die tijd de mogelijkheid krijgen om voor Gods weg te kiezen en ernaar te leven. Zij die deze levenswijze kiezen zullen daar naar leven en hun vleselijke menselijke (egoïstische) natuur moeten overwinnen. Zij zullen dezelfde mogelijkheid hebben als de 144.000. Zij zullen opgewekt (veranderd) worden tot onsterfelijk geestelijk leven, als leden van Gods Familie in het Koninkrijk van God - als Goden. Gods verdere plannen daarna, en in de eeuwigheid, liggen ver boven ons menselijk bevattingsvermogen. Er is goed nieuws na het lijden onder het menselijk zelfbestuur. Gelukkig zijn we bijna zover! De Hamvraag Dit brengt ons terug bij het begin van dit hoofdstuk. Nu we weten dat deze wereld op het punt staat om een tijd van enorme wereldwijde vernietiging in te gaan, waarbij miljarden de dood zullen vinden, is de grote vraag 'Waarom?'. Waarom laat God dit toe? Waarom moet zoiets vreselijks gebeuren? Waarom voorkomt God dit niet? Eenvoudig gezegd: 'De mensheid wil Gods weg niet.' De mensen moeten leren wat er voortkomt uit hun eigen egoïstische 206 WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING? wegen. De mens heeft God altijd verworpen, behalve die enkelingen (de 144.000) uit alle tijden, die God specifiek geroepen, bekeerd en persoonlijk gekneed en gevormd heeft, om bij de eersten te zijn die Zijn Koninkrijk binnentreden. Dat is een unieke groep mannen en vrouwen. Zij hebben een veel grotere strijd gestreden dan zij die in de toekomst nog zullen moeten strijden, omdat zij hun strijd gestreden hebben tijdens de tijd van zelfbestuur van de mens. De 144.000 die gevochten en overwonnen hebben, hebben het pad geëffend voor allen die na hen komen. De rest van de mensheid zal het tijdens de volgende 1.100 jaar veel makkelijker hebben. Tijdens de voorbije zes millenia hebben Gods mensen grote verdrukking ondergaan door de rest van de hen omringende wereld, terwijl zij vochten tegen hun eigen menselijke natuur teneinde Goddelijk karakter te ontwikkelen. De wereld zal Jezus Christus zeer dankbaar zijn voor alles wat Hij doorstaan heeft om hun Paschaoffer, hun Hoge Priester en Koning te worden. Men zal ook dankbaar zijn voor de getrouwheid van de 144.000, die geholpen hebben om het pad voor hun te effenen zodat zij makkelijker deel van Gods Familie kunnen worden. Jawel, de mens heeft consequent Gods weg verworpen. Mensen hebben Zijn profeten en dienaren afgewezen en verworpen, omdat zij de boodschap die zij brachten haatten. Dit gedrag is gedurende zes millenia consequent geweest! Mensen willen dat God hun een andere weg geeft, eentje die hun meer bevalt en meer naar hun zin is. Maar zo werkt het nu eenmaal niet! Alleen Gods weg werkt. Alle andere falen


 ........................................
UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT


 Klok

 Poll

 Gastenboek

 Shoutbox

 Meest populaire links

 Lid worden

 Top100

 Beheerderinfo

 Dashboard

 Wie zijn er online?

 Linkpartners

 Persoonlijke links

 Nieuws

 Zoeken

 Favorieten / Startpagina

 Laatste nieuwsbrieven

 Mailformulier

 Zoek met Google

 Achtergrondmuziek

 Link Ruilen?

 web master
beste bezoek(st)er op deze site staat al veel te lezen. Maar op de volgende site kan u met het lezen door gaan. En wil u de volledige versie ontvangen dan is dat ook mogelijk en dat dan tegen een kleine vergoeding.

IK GELOOF

 wmweb


 betaalsociaal


 Linkplaatsing?
Link plaatsen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 20-12-2010
Gewijzigd: 05-06-2022
Rubrieken: 166
Links: 24
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - CoolePagina.nl - Eigen pagina maken